Sơ đồ trang web

All Articles

 1. Ngày mai Ả Rập
  26Sep10 • • 0 comments
 2. Hồi giáo và sự hình thành của điện nhà nước
  25Sep10 • • 0 comments
 3. Phụ nữ giữa chủ nghĩa thế tục và Hồi giáo: TRƯỜNG HỢP Palestine
  19Sep10 • • 0 comments
 4. PHỤ NỮ Hồi giáo chiếm đóng các hoạt động tại Palestine
  19Sep10 • • 0 comments
 5. Iran phụ nữ sau khi Cách mạng Hồi giáo
  19Sep10 • • 0 comments
 6. Phụ nữ trong đạo Hồi
  17Sep10 • • 0 comments
 7. smearcasting: Làm thế nào Islamophobes sợ hãi lan rộng, cố chấp và thông tin sai
  16Sep10 • • 0 comments
 8. Các chế độ toàn trị của Hồi giáo Jihad và thách thức của nó với châu Âu và Hồi giáo
  15Sep10 • • 0 comments
 9. Hồi giáo, Chính trị Hồi giáo và Mỹ
  15Sep10 • • 0 comments
 10. Ghi chú về các di sản Isocratic và Hồi giáo chính trị tư tưởng: Ví dụ của Giáo dục
  9Sep10 • • 0 comments
 11. Tự do Dân chủ và Hồi giáo chính trị: Tìm kiếm cho Ground thường gặp.
  9Sep10 • • 0 comments
 12. Về Hiến pháp Mỹ dưới góc nhìn của Qur'an và Công ước Madinah
  9Sep10 • • 0 comments
 13. Islam VÀ DÂN CHỦ TỰ DO
  8Sep10 • • 2 comments
 14. Hồi giáo và cảnh quan chính trị mới
  8Sep10 • • 0 comments
 15. Nguyên tắc của Phong trào trong các cấu trúc của Hồi giáo
  8Sep10 • • 0 comments
 16. Cải cách Hồi giáo
  7Sep10 • • 0 comments
 17. Nguồn gốc của quan niệm sai lầm
  7Sep10 • • 0 comments
 18. Hồi giáo ở phương Tây
  7Sep10 • • 0 comments
 19. Nghề Nghiệp, Chủ nghĩa thực dân, Phân biệt chủng tộc?
  7Sep10 • • 0 comments
 20. ISLAM, DEMOCRACY & THE USA:
  7Sep10 • • 0 comments
 21. Mỹ chính sách khối Hamas hòa bình Trung Đông
  7Sep10 • • 0 comments
 22. Hồi giáo xem xét lại
  6Sep10 • • 0 comments
 23. Islam và chế độ pháp trị
  6Sep10 • • 0 comments
 24. Văn hóa chính trị Hồi giáo, Dân chủ, và Nhân quyền
  6Sep10 • • 0 comments
 25. PRECISION IN THE GLOBAL WAR ON TERROR:
  6Sep10 • • 0 comments
 26. DEBATING DEMOCRACY IN THE ARAB WORLD
  5Sep10 • • 0 comments
 27. Dân chủ, Elections and the Egyptian Muslim Brotherhood
  5Sep10 • • 0 comments
 28. EGYPT’S MUSLIM BROTHERS: CONFRONTATION OR INTEGRATION?
  5Sep10 • • 0 comments
 29. Hồi giáo và Dân chủ: Text, Tradition, and History
  4Sep10 • • 0 comments
 30. Iraq and the Future of Political Islam
  4Sep10 • • 0 comments
 31. Hồi giáo và Dân chủ
  4Sep10 • • 0 comments
 32. In Search of Islamic Constitutionalism
  3Sep10 • • 0 comments
 33. Islam and Islamism in Afghanistan
  3Sep10 • • 0 comments
 34. GLOBALIZATION AND POLITICAL ISLAM: THE SOCIAL BASES OF TURKEY’S WELFARE PARTY
  3Sep10 • • 0 comments
 35. Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crime
  2Sep10 • • 0 comments
 36. Conflicts over Mosques in Europe
  2Sep10 • • 0 comments
 37. Challenging Authoritarianism, Chủ nghĩa thực dân, and Disunity: The Islamic Political Reform Movements of al-Afghani and Rida
  2Sep10 • • 0 comments
 38. Egypt at the Tipping Point ?
  2Sep10 • • 0 comments
 39. Organizational Continuity in Egypt’s Muslim Brotherhood
  1Sep10 • • 0 comments
 40. Bài phát biểu của Tiến sĩ,MUHAMMAD BADIE
  30Aug10 • • 0 comments
 41. GIỮA HÔM QUA VÀ HÔM NAY
  28Aug10 • • 0 comments
 42. Roots Of Nationalism In The Muslim World
  28Aug10 • • 0 comments
 43. A Muslim Archipelago
  27Aug10 • • 0 comments
 44. Democracy in Islamic Political Thought
  27Aug10 • • 0 comments
 45. Duy vật chủ nghia, Thánh kinh chú giải học, and Empire: The Politics of Islamic Reformation
  27Aug10 • • 0 comments
 46. Hizbollah’s Political Manifesto 2009
  27Aug10 • • 0 comments
 47. Thách thức đối với ngân hàng HỒI GIÁO
  24Aug10 • • 1 comment
 48. Văn hóa chính trị Hồi giáo, Dân chủ, và Nhân quyền
  24Aug10 • • 0 comments
 49. Các Prelude cho Nhà nước Hồi giáo
  24Aug10 • • 0 comments
 50. The Islamization of Pakistan
  23Aug10 • • 0 comments
 51. Văn hóa chính trị Hồi giáo, Dân chủ, và Nhân quyền
  22Aug10 • • 0 comments
 52. HỒI GIÁO Faith tại MỸ
  21Aug10 • • 0 comments
 53. Islamist Opposition Parties and the Potential for EU Engagement
  21Aug10 • • 0 comments
 54. A SHARED PAST FOR A SHARED FUTURE
  21Aug10 • • 0 comments
 55. Democratization and Islamic Politics: A Study on the Wasat Party in Egypt
  20Aug10 • • 0 comments
 56. The Lives of Hasan al Banna & Syed Qutb.
  20Aug10 • • 0 comments
 57. Sayyid Qutb: Các Marx Karl của cuộc Cách mạng Hồi giáo
  20Aug10 • • 0 comments
 58. In the Shadow of an Arab Caesar: Sayyid Qutb and the Radicalization of Modern Islamic Fundamentalism
  20Aug10 • • 0 comments
 59. Political Islam in the Middle East
  20Aug10 • • 0 comments
 60. Bên Hồi giáo : why they can’t be democratic
  20Aug10 • • 0 comments
 61. Bên Hồi giáo : trở lại nguồn gốc
  20Aug10 • • 0 comments
 62. CHIẾN LƯỢC VỀ CHÍNH TRỊ tham gia Islam
  19Aug10 • • 0 comments
 63. Bên Hồi giáo : participation without power
  19Aug10 • • 0 comments
 64. Resolving America’s Islamist Dilemma: Lessons from South and Southeast Asia
  19Aug10 • • 0 comments
 65. Một cuộc bầu cử sau đọc lại tư tưởng chính trị của Hồi giáo
  18Aug10 • • 0 comments
 66. Islamist parties : Three kinds of movements
  18Aug10 • • 0 comments
 67. Bên Hồi giáo : A boon or a bane for democracy?
  18Aug10 • • 0 comments
 68. Chính trị Hồi giáo: Sẵn sàng cho Engagement?
  18Aug10 • • 0 comments
 69. The Mismeasure of Political Islam
  18Aug10 • • 0 comments
 70. ISLAMIST MOVEMENTS AND THE DEMOCRATIC PROCESS IN THE ARAB WORLD: Exploring the Gray Zones
  18Aug10 • • 0 comments
 71. ISLAMIST RADICALISATION
  17Aug10 • • 0 comments
 72. ISLAM, ISLAMISTS, AND THE ELECTORAL PRINCIPLE I N THE MIDDLE EAST
  17Aug10 • • 0 comments
 73. Political Islam and European Foreign Policy
  17Aug10 • • 0 comments
 74. Ai Cập , A consistent pattern of gross violations of the right to liberty and the right to not be subjected to arbitrary detention
  17Aug10 • • 0 comments
 75. Bên Hồi giáo , ARE THEY DEMOCRATS? DOES it matter ?
  17Aug10 • • 0 comments
 76. The Moderate Muslim Brotherhood
  16Aug10 • • 0 comments
 77. The Management of Islamic Activism: Salafis, The Brotherhood Hồi giáo, and State Power in Jordan
  14Aug10 • • 0 comments
 78. What Leads Voters to Support the Opposition under Authoritarianism ?
  14Aug10 • • 0 comments
 79. Energizing US-Syria Relations: Leveraging Ancillary Diplomatic Vehicles
  13Aug10 • • 0 comments
 80. ISLAMIC RULINGS ON WARFARE
  13Aug10 • • 0 comments
 81. Xem xét lại lý thuyết quan hệ quốc tế trong Hồi giáo
  13Aug10 • • 0 comments
 82. German Converts to Islam and Their Ambivalent Relations with Immigrant Muslims
  12Aug10 • • 0 comments
 83. EGYPT: SECURITY, CHÍNH TRỊ, AND ISLAMIST CHALLENGES
  12Aug10 • • 0 comments
 84. Counter Transformations in the Center and Periphery of Turkish Society and the Rise of the Justice and Development Party
  12Aug10 • • 0 comments
 85. Progressive Thinking in Contemporary Islam
  12Aug10 • • 0 comments
 86. Các Securitisation của Hồi giáo ở châu Âu
  11Aug10 • • 0 comments
 87. Turkey and the EU: A Survey on Turkish MPs’ EU Vision
  11Aug10 • • 0 comments
 88. Islam and the West
  11Aug10 • • 0 comments
 89. SELECT BIBLIOGRAPHY ON ISLAM AND DEMOCRACY
  10Aug10 • • 0 comments
 90. why are there no arab democracies ?
  7Aug10 • • 0 comments
 91. zealous democrats : ISLAMISM AND DEMOCRACY IN EGYPT, INDONESIA AND TURKEY
  7Aug10 • • 0 comments
 92. Interview with Dr. Saad Eddin Ibrahim
  6Aug10 • • 0 comments
 93. Muslim Civil Society in Urban Public Spaces: Globalization, Discursive Shifts, and Social Movements
  6Aug10 • • 0 comments
 94. Dân chủ, Terrorism and American Policy in the Arab World
  6Aug10 • • 0 comments
 95. THE FUTURE FOR EGYPT FOLLOWING THE ELECTIONS AND THE BREAKTHROUGH OF THE MUSLIM BROTHERHOOD
  6Aug10 • • 0 comments
 96. THE METAMORPHOSIS OF THE EGYPTIAN MUSLIM BROTHERS
  6Aug10 • • 0 comments
 97. Brotherhood overage is pure journalism, not a political deal with Al Dostour: Eissa
  4Aug10 • • 0 comments
 98. Hamas có thể thiết lập một ví dụ
  4Aug10 • • 0 comments
 99. Europe’s Engagement with Moderate Islamists
  4Aug10 • • 0 comments
 100. POLICY AND PRACTICE NOTES
  4Aug10 • • 0 comments
 101. 2005 ĐÁNH GIÁ TRONG CUỘC BẦU CỬ quốc hội Ai-cập
  4Aug10 • • 0 comments
 102. Egypt in the 21st Century
  3Aug10 • • 0 comments
 103. Liberalizing the Muslim Brotherhood
  2Aug10 • • 0 comments
 104. Muslim Brotherhood in Jordan
  2Aug10 • • 0 comments
 105. Từ phong trào nổi dậy để Đảng chính trị
  2Aug10 • • 0 comments
 106. Thành công của Đảng AK của Thổ Nhĩ Kỳ không phải pha loãng những lo lắng về Ả Rập Hồi giáo
  2Aug10 • • 0 comments
 107. Islam chính trị tại Somalia
  2Aug10 • • 0 comments
 108. AN INQUIRY INTO A WESTERN FEAR
  2Aug10 • • 0 comments
 109. Arab Reform Bulletin
  1Aug10 • • 0 comments
 110. Claiming the Center: Political Islam in Transition
  1Aug10 • • 0 comments
 111. IS TAYYIP ERDOĞAN THE NEW NASSER
  1Aug10 • • 0 comments
 112. Engaging Political Islam to Promote Democracy
  31Jul10 • • 0 comments
 113. INDONESIA’S ELECTIONS
  31Jul10 • • 0 comments
 114. Hồi giáo và Dân chủ
  31Jul10 • • 0 comments
 115. Egyptian Politics 2006
  31Jul10 • • 0 comments
 116. Escalation in the Middle East: a lasting damage to peace and democracy
  31Jul10 • • 0 comments
 117. Lịch sử của Hồi giáo Brotherhood
  31Jul10 • • 0 comments
 118. Forcing Choices
  31Jul10 • • 0 comments
 119. Để trở thành một người Hồi giáo
  31Jul10 • • 0 comments
 120. The Brotherhood’s Dilemma
  31Jul10 • • 0 comments
 121. THE RISE OF “MUSLIM DEMOCRACY
  29Mar10 • • 0 comments
 122. It’s the Policy, Stupid
  28Mar10 • • 0 comments
 123. Hamas và cải cách chính trị ở giữa phía đông
  28Mar10 • • 0 comments
 124. Trung tâm Phụ nữ Ai Cập cho Quyền của Rising trên cơ thể phụ nữ
  27Mar10 • • 0 comments
 125. Brotherhood Hồi giáo ở Ai Cập
  27Mar10 • • 1 comment
 126. Trial of the Holy Land Foundation begins
  27Mar10 • • 0 comments
 127. The Political Evolution of the Muslim Brotherhood in Egypt
  27Mar10 • • 0 comments
 128. MUSLIM INSTITUTIONS AND POLITICAL MOBILIZATION
  7Mar10 • • 0 comments
 129. The Syrian Opposition
  7Mar10 • • 0 comments
 130. High noon in Egypt
  7Mar10 • • 0 comments
 131. Parting the Veil
  7Mar10 • • 0 comments
 132. Phong trào Hồi giáo: Tự do chính trị & Dân chủ
  7Mar10 • • 0 comments
 133. Resolving America’s Islamist Dilemma
  7Mar10 • • 0 comments
 134. The Alleged Opposition Emerges: Goals and Strategies of the Ikhawan Al-Muslimun vis a vis the State.
  6Mar10 • • 0 comments
 135. Hasan Al-Banna
  6Mar10 • • 0 comments
 136. Các chiến thắng của Hamas trong cuộc bầu cử Palestine
  6Mar10 • • 0 comments
 137. International Consultation of Muslim Intellectuals on Islam & Chính trị
  6Mar10 • • 0 comments
 138. Làm thế nào để thúc đẩy quyền con người tại Ai Cập
  6Mar10 • • 0 comments
 139. Trung bình và Hồi giáo cấp tiến
  6Mar10 • • 0 comments
 140. Living with Democracy in Egypt
  6Mar10 • • 0 comments
 141. Sự chuyển tiếp chính trị trong thế giới Ả Rập
  6Mar10 • • 0 comments
 142. Trong Hồi giáo cực đoan Ai Cập Một so sánh của hai nhóm
  6Mar10 • • 0 comments
 143. Radical Islam in the Maghreb
  6Mar10 • • 0 comments
 144. Những thách thức dân chủ trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo
  26Feb10 • • 0 comments
 145. Bầu cử Nghị viện Ai Cập: Từ Democratisation và toàn trị
  26Feb10 • • 0 comments
 146. The W&M Progressive
  26Feb10 • • 0 comments
 147. Egypt’s Local Elections Farce Causes and Consequences
  25Feb10 • • 0 comments
 148. Egypt in Prophecy
  25Feb10 • • 0 comments
 149. Ai Cập: 2005 Bầu cử tổng thống và Quốc hội
  25Feb10 • • 0 comments
 150. Civil society and Democratization in the Arab World
  25Feb10 • • 0 comments
 151. COMPARING THREE MUSLIM BROTHERHOODS: SYRIA, JORDAN, EGYPT
  25Feb10 • • 0 comments
 152. The Politics and the Promise of Civilizational Dialogues
  24Feb10 • • 0 comments
 153. The Future of the Muslim Brotherhood
  24Feb10 • • 0 comments
 154. Current Trends in the Ideology of the Egyptian Muslim Brotherhood
  23Feb10 • • 0 comments
 155. Muslim Americans Middle Class and Mostly Mainstream
  23Feb10 • • 0 comments
 156. Các Ikhwan tại Bắc Mỹ: Một lịch sử ngắn
  23Feb10 • • 1 comment
 157. Liệu Chính trị Hồi giáo Tame Brotherhood của Ai Cập?
  23Feb10 • • 0 comments
 158. GOVERNANCE PROFILE OF EGYPT
  21Feb10 • • 0 comments
 159. Engaging Islamists and Promoting Democracy
  21Feb10 • • 0 comments
 160. Hồi giáo, Chính trị Hồi giáo và Mỹ
  21Feb10 • • 0 comments
 161. Endless Emergency: The Case of Egypt
  21Feb10 • • 0 comments
 162. Egypt’s Constitutional Test: Averting the March toward Islamic Fundamentalism
  21Feb10 • • 0 comments
 163. Thế giới blog Ai Cập: nhà của một nữ quyền mới
  20Feb10 • • 1 comment
 164. The Political Revival of Islam: The Case of Egypt
  20Feb10 • • 0 comments
 165. các 500 most influential muslims
  20Feb10 • • 0 comments
 166. Ai Cập: Bối cảnh và Mỹ. Quan hệ
  20Feb10 • • 0 comments
 167. Democratization and Islamic Politics:
  19Feb10 • • 0 comments
 168. The Brotherhood Hồi giáo
  19Feb10 • • 0 comments
 169. IN PURSUIT OF LEGITIMACY
  19Feb10 • • 0 comments
 170. Tiến tới hiểu Hồi giáo
  18Feb10 • • 0 comments
 171. Middle East Democracy Promotion Is Not a One-way Street
  18Feb10 • • 0 comments
 172. ISLAMISM IN SOUTHERN EGYPT
  18Feb10 • • 0 comments
 173. OF ISLAMISTS AND BALLOT BOXES
  17Feb10 • • 0 comments
 174. Algeria: Prospects for an Islamic or a Secular State
  17Feb10 • • 0 comments
 175. Ai Cập: Duy vật chủ nghia, Shariah, và triển vọng cho một Dân chủ Inclusive
  17Feb10 • • 0 comments
 176. TRAVELS AMONG EUROPE’S MUSLIM NEIGHBOURS
  17Feb10 • • 0 comments
 177. Islamic Banking and the Politics of International Financial Harmonization
  17Feb10 • • 1 comment
 178. Phụ nữ, làm việc, Ả Rập và Hồi giáo trong xã hội
  17Feb10 • • 0 comments
 179. THE ISLAH MOVEMENT: Islamic Moderation in War-torn Somalia
  17Feb10 • • 0 comments
 180. BETWEEN THE GLOBAL AND THE LOCAL
  17Feb10 • • 0 comments
 181. Cải cách trong thế giới Hồi giáo: Vai trò của Hồi giáo và quyền hạn bên ngoài
  17Feb10 • • 0 comments
 182. Các ưu tiên của Phong trào Hồi giáo ở Giai đoạn Coming
  17Feb10 • • 0 comments
 183. Ngoài Hồi giáo-Post
  17Feb10 • • 1 comment
 184. Tương lai của Hồi giáo sau khi 9/11
  17Feb10 • • 0 comments
 185. ISLAMIC MODERNITIES: FETHULLAH GULEN and CONTEMPORARY ISLAM
  17Feb10 • • 0 comments
 186. Hồi tưởng tiến bộ, dân sự xã hội và phong trào Gulen trong bối cảnh quốc gia
  17Feb10 • • 2 comments
 187. POLITICAL ISLAM and the West
  17Feb10 • • 0 comments
 188. Arab reform bulletin
  17Feb10 • • 0 comments
 189. Islam Is Our Politics
  17Feb10 • • 0 comments
 190. WORKING PAPERS
  17Feb10 • • 0 comments
 191. Building bridges not walls
  16Feb10 • • 0 comments
 192. ISLAM, DEMOCRACY & THE USA
  16Feb10 • • 0 comments
 193. MB goes Rural
  15Feb10 • • 0 comments
 194. Political Islam Gaining Ground
  15Feb10 • • 0 comments
 195. Trong cái bóng của anh em
  15Feb10 • • 0 comments
 196. Palestine Question and Islamic Movement
  15Feb10 • • 0 comments
 197. The Brotherhood’s Dilemma
  15Feb10 • • 0 comments
 198. The Draft Party Platform of the Egyptian Muslim Brotherhood
  15Feb10 • • 0 comments
 199. The Muslim Brotherhood in Pursuit of Legal Existence and Intellectual Development in Egypt
  14Feb10 • • 0 comments
 200. The Brotherhood Hồi giáo ở Bỉ
  14Feb10 • • 0 comments
 201. The Brotherhood Hồi giáo ở Châu Âu
  14Feb10 • • 0 comments
 202. Brotherhood Hồi giáo ở Syria và khái niệm dân chủ
  14Feb10 • • 0 comments
 203. The Muslim Brotherhood’s Initiative as a Reform Program
  14Feb10 • • 0 comments
 204. ISLAMIC MOBILIZATION
  14Feb10 • • 0 comments
 205. The Brotherhood Hồi giáo của Mỹ. Mạng lưới
  13Feb10 • • 0 comments
 206. The Brotherhood Hồi giáo của Conquest của châu Âu
  13Feb10 • • 0 comments
 207. Qutbism: An Tư tưởng của Chủ nghĩa phát xít-Hồi giáo
  13Feb10 • • 0 comments
 208. Political Islam in Egypt
  13Feb10 • • 0 comments
 209. Dân chủ và Hồi giáo bên
  13Feb10 • • 0 comments
 210. The Brotherhood Hồi giáo
  13Feb10 • • Comments Off trên The Brotherhood Hồi giáo
 211. Một lời kêu gọi Tư pháp
  13Feb10 • • 0 comments
 212. Brotherhood Hồi giáo thành công trong cuộc bầu cử lập pháp ở Ai Cập 2005
  13Feb10 • • 0 comments
 213. Brothers in Arms?
  13Feb10 • • 0 comments
 214. Các phong trào khủng bố và cực đoan ở Trung Đông
  13Feb10 • • 0 comments
 215. Cái chết của Hồi giáo chính trị
  12Feb10 • • 3 comments
 216. The United States and Egypt
  12Feb10 • • 0 comments
 217. Will Turkey Have An Islamist President?
  12Feb10 • • 0 comments
 218. Commentary: Hollow ring for democracy
  12Feb10 • • 0 comments
 219. The Problem of the Egyptian Muslim Brotherhood
  11Feb10 • • 0 comments
 220. Reneging on Reform: Egypt and Tunisia
  11Feb10 • • 0 comments
 221. Dissent and Reform in Egypt: Challenges to Democratization
  11Feb10 • • 0 comments
 222. Democracy Protecting Itself from Itself?
  11Feb10 • • 0 comments
 223. TERORRIST DIASPORAS IN THE MIDDLE EAST AND SOUTH ASIA
  11Feb10 • • 0 comments
 224. What Happened to the “Arab Street?
  11Feb10 • • 0 comments
 225. Huynh đệ Hồi giáo và Internet
  11Feb10 • • 1 comment
 226. The Muslim Brotherhood of Jordan and Jama’at-i-Islam of Pakistan
  11Feb10 • • 0 comments
 227. Các phong trào Hồi giáo và Sử dụng bạo lực:
  11Feb100 comments
 228. Islamic Movements and Democratization
  6Feb10 • • 0 comments
 229. Assessing the Islamist mainstream in Egypt and Malaysia
  18Dec091 comment
 230. Mahmoud Ezzat in a comprehensive interview with Al Jazeera’s Ahmed Mansur
  18Dec090 comments
 231. Bất đồng Brothers
  18Dec090 comments
 232. Syria Hồi giáo anh em và mối quan hệ Syria-Iran.
  18Dec091 comment
 233. Spoilt phiếu
  18Dec090 comments
 234. Internet và Hồi giáo chính trị ở Jordan, Ma-rốc và Ai Cập.
  18Dec090 comments
 235. Các phong trào Hồi giáo ở Trung Đông: Ai Cập là một trường hợp nghiên cứu
  18Dec090 comments
 236. The Brotherhood Hồi giáo tại Hoa Kỳ
  18Dec090 comments
 237. The Brotherhood Hồi giáo: Hasan al-Hudaybi và tư tưởng
  17Dec090 comments
 238. Báo cáo Goldstone về cuộc chiến tranh của Israel trên dải Gaza
  17Dec090 comments
 239. Các 500 có ảnh hưởng nhất muslims
  15Dec090 comments