RSSArchive for December, 2009

การประเมินที่สำคัญ Islamist ในอียิปต์และมาเลเซีย

Beyond ‘Terrorism’ and ‘StateHegemony’: assessing the Islamistmainstream in Egypt and Malaysia

STRONG มกราคมMalaysia-Islamists

International networks of Islamic ‘terrorism’ have served as themost popular explanation to describe the phenomenon of political Islam sincethe 11 September attacks.

This paper argues that both the self-proclaimeddoctrinal Islam of the militants and Western perceptions of a homogeneousIslamist threat need to be deconstructed in order to discover the oftenambiguous manifestations of ‘official’ and ‘opposition’ Islam, of modernity andconservatism.

As a comparison of two Islamic countries, Egypt and Malaysia,which both claim a leading role in their respective regions, shows, moderateIslamic groups have had a considerable impact on processes of democratisationand the emergence of civil society during the quarter century since the ‘Islamicresurgence’.

Shared experiences like coalition building and active participationwithin the political system demonstrate the influence and importance of groupssuch as the Egyptian Muslim Brotherhood, the Islamic Youth Movement of Malaysia (ABIM) or the Islamic Party of Malaysia (PAS).

These groups haveshaped the political landscape to a much larger extent than the current pre-occupation with the ‘terrorist threat’ suggests. The gradual development of a‘culture of dialogue’ has rather revealed new approaches towards politicalparticipation and democracy at the grassroots level.

Mahmoud Ezzat in a comprehensive interview with Al Jazeera’s Ahmed Mansur

Mahmoud Ezzat

Dr. Ezzat Mahmoud, Secretary-General of the Muslim Brotherhood, in a comprehensive interview with Al Jazeera’s Ahmed Mansour ascertained that the Muslim Brotherhood’s elections for Chairman scheduled to be held in the upcoming period by members of the Guidance Bureau is open to everyone who wishes to submit his nomination papers as a candidate.

In his statement to the talk show Bila Hedood (Without Borders) on Al-Jazeera TV, Ezzat explained that nomination papers generally should not be used for the Muslim Brotherhood’s candidates but rather a complete list of the entire Brotherhood’s 100-member Shura Council is presented to elect the Brotherhood’s Chairman and Guidance Bureau. He denied that the Brotherhood’s General Guide to leadership of the General Shura Council does not allow him the freedom to work on his own in making his final decision. He also revealed that the Council has the authority to hold the Chairman accountable for any failure and if the need arises dismiss him at any time.

He stressed that the movement is ready to make the ultimate sacrifice in order to practice the principle of Shura (consultation) within the ranks of, pointing out that the Shura Council will elect the Chairman and a new Guidance Bureau in the upcoming year.

He commented on the Media coverage of what really happened behind the scenes at the Guidance Bureau, citing that the committee which consisted of leading figures such as Dr. Essam el-Erian and a number of the Guidance Bureau members responsible for printing the Chairman’s weekly statement objected to Mr. Mahdi Akef’s wish a trifle difference of opinion. Akef’s first term will end on January 13, 2010 however he has announced earlier; he will still make a decision whether he will remain in office for a second term as the group’s general guide.

He continued that the 81-year old Akef had informed members of the Guidance Bureau earlier that he intended to resign and will not serve for a second term. Members of the Bureau immediately responded urging him to remain in office.

In his weekly message, Mahdi Akef vaguely referred to his intentions of not running a second term and thanking the Muslim Brotherhood and members of the Guidance Bureau who shared with him the responsibility as if he intended it to be his farewell speech. On Sunday, เดือนตุลาคม 17 the media claimed that the Chairman of the Brotherhood had announced his resignation; however the Chairman has repeatedly denied media allegations where he came to the office the next day and met with members. He later issued a statement disclosing the truth. Media allegations on the Guidance Bureau’s unwillingness to appoint Dr. Essam el-Erian are totally false.

Dr. Mahmoud Ezzat ascertained that the movement is pleased to provide an opportunity to members to share their opinions, stressing it is a manifestation of power matching with its existing large size and leading role, indicating that Chairman of the Muslim Brotherhood is very pleased to do so.

He stressed that all issues come back to the Guidance Office for the final decision where its resolutions are binding and satisfactory to all, regardless of the differences in opinion.

I do not underestimate what has happened already or I’d simply say there is no crisis, at the same time, we should not blow things out of its context, we are determined to apply the principle of Shura”, he added.

It was discussed earlier at the subsequent meeting of the Guidance Bureau that the group’s Shura Council has the sole right to elect membership of the Guidance Bureau to any member, he explained. Dr. Essam himself agreed that it was not suitable to appoint a new member in the Brotherhood’s Guidance Bureau since the election was near.

Ezzat stated that the episode was presented to the Shura Council on the recommendation of the guidance office amid frequent arrests and detentions waged by state security. We strive hard to involve the Shura Council to choose the next Chairman and members of the Guidance Office. It is expected the whole matter be resolved, Allah’s willing, before January 13.

It was decided at this meeting by the Chairman and members of the MB Guidance Bureau to send a letter to the Shura Council, stressing that the date for these elections will not be later than sixth months. It was assumed that the proceedings would be conducted prior to or during elections in which 5 new members were elected last year. It is the Shura Council’s decision and not the MB Guidance Bureau. จึง, the general group’s Shura Council finally reached its unanimous decision of holding elections as soon as possible.

He stressed that the Muslim Brotherhood, with the enforcement of the Shura is organized by its internal regulations. Regulations which are adopted and advocated by laws of the Shura Council and are subject to change. The most recent amendment underway with one of its clauses is the duration of the term of a member of the Guidance Office provides that a member must not serve more than two consecutive terms.

Some members of the Guidance Office were accused of their adherence to stay in office for many years; Dr. Ezzat claimed that frequent arrests which did not exclude any one the Executive Bureau prompted us to modify another article in the internal Regulation that provides a member maintain his membership even if he was detained. The absence of the honorable working for the welfare of their country and the sublime mission led us to insist on them maintaining their membership. Engineer Khayrat Al-Shater will remain as second deputy chairman of the MB and Dr. Mohammed Ali Bishr a member of the MB Executive Bureau. It is expected Bishr will be released next month.

Dr. Mahmoud Ezzat completely denied rumors about internal conflicts within the opposition group with regards to leadership, stressing that the mechanisms, regulations and terms are paving the way to select the movement’s leaders. He also noted that Egypt’s geographical situation and considerable moral weight within the Muslim world justifies the need for the MB Chairman to be Egyptian.

The Guidance Office is currently exploring the general tendency of the Brotherhood’s 100-member Shura Council with regards to nominating a suitable candidate eligible to take charge as Chairman”, he said.

It is extremely difficult to predict who will be the next chairman, noting that 5 minutes ahead of appointing Mr. Akef as Chairman nobody knew, the ballots only decided who would be the new leader”, he said.

Dr. Mahmoud Ezzat attributed the Media’s apparent conflicting reports on their allegations towards remarks about the Brotherhood top leaders to the same inconsistencies of media reports on senior leaders that vary from newspaper to another.

Dr. Mahmoud Ezzat shed light with figures upon security raids that led to the arrest of some 2696 members of the group in 2007, 3674 ใน 2008 และ 5022 ใน 2009. This resulted in the Shura Council’s inability to hold meetings and contest elections.

He also emphasized that the Muslim Brotherhood is extremely keen on maintaining Egypt’s national security and itsinterest in achieving peaceful reform in the society. “We are well aware that the meetings of the Guidance Office are surveilled by security although we intend only to practice democracy. ในความเป็นจริง, we do not want to provoke the hostility and animosity of others”.

He also stressed the differences within the organization are not motivated by hatred or personal differences since the decent temperaments encouraged by the sublime teachings of Islam encourage us to tolerate difference of opinions. He added that history has proven that the Muslim Brotherhood movement has encountered much more difficult circumstances than the existing crisis.

The media has projected a negative image of the Muslim Brotherhood where they relied on SSI investigations for information. It is imperative that journalists get facts from the original sources if they are to have some sort of credibility. In fact the judiciary has invalidated all the accusations reported in state investigation, he said.

Dr. Mahmoud Ezzat was optimistic that the current political crisis will pass asserting that events will prove that the Muslim Brotherhood with all its noble manners, objectivity, and practicing of democracy will shine through with flying colours.

Published on Ikhwanweb

พี่น้องไม่เห็นด้วย

Founded in 1928, ประชาชาติมุสลิม (MB) has never experienced a leadership crisis as serious as that which erupted two weeks ago. As is now well-known, the problem originated with the refusal on the part of the MB’s Guidance Bureau (the organisation’s highest executive body) to accept Essam El-Erian as a member to replace Mohamed Hilal following the latter’s death four weeks ago. It was a clear act of defiance against Supreme Guide Mohamed Mahdi Akef who wanted to promote El-Erian and who maintained that the MB’s internal regulations gave him that right. In response to the refusal Akef has threatened to resign and designated most of his powers to his first deputy, Mohamed Habib.
Of course, the crisis goes much deeper than the question of El-Erian’s promotion. This is not the first time the supreme guide has encountered resistance. The problem is rooted in the way the MB handles its internal disputes and in its reading of the Egyptian political scene as it touches upon the organisation’s image and activities. Although in the course of the past two decades the MB has managed to deal clearly and firmly with internal opposition, disciplining and marginalising dissenters, it has signally failed to benefit from any intellectual and ideological diversity among its ranks. As a consequence, it has forfeited an important political asset which it desperately needs in its confrontations with adversaries.
The tensions in the upper echelons of the MB hierarchy are too sharp to be swept under the carpet in the usual way. The supreme guide has set himself against the will of the conservative wing of the leadership over the promotion of El-Erian, whom he believes deserves a chance to serve on the Guidance Bureau. But regardless of what actions he takes, including the threat to resign, there are unmistakable signs that he will be unable to reign in the conservatives. Since becoming head of the movement in January 2004 Akef has worked hard to maintain smooth relations between the different ideological trends within the MB. Almost always, อย่างไรก็ตาม, his efforts have come at the expense of the reformists or pragmatists, whether because of the relative weakness of their influence within the organisation compared to the conservatives or because he feared a rift that would render the organisation vulnerable to the regime’s political and security tactics.
That tensions have reached their current pitch is due to the brewing conflict over the succession to the office Akef now holds. In March Akef announced that he did not intend to nominate himself for a new term, which would begin on 13 January. His decision marked the first time in the group’s history that a supreme guide has voluntarily stepped down at the height of his career. All six of his predecessors died while still in office. Akef’s unprecedented and, apparently, unexpected decision, triggered an initially silent power struggle over who would fill his post. Interestingly, the struggle has not been between conservatives and reformists, but rather between hardliners and pragmatists inside the conservative camp.
The current situation is significant for several reasons. Rarely have internal differences bubbled over into public view. This time, อย่างไรก็ตาม, the main players have been vying ferociously for media attention.
Then there is Akef’s threat, subsequently denied, that he would resign. That Akef should have been driven to such a step reflects the magnitude of the pressures and anger he has faced during his nearly six-year long tenure. Having served as the keel between diverse trends, Akef’s threat must reflect his sense of failure at checking the conservativeshegemony over all the organisation’s bodies and decision-making mechanisms.
That Akef has delegated many of his powers to his first deputy is also unprecedented, as well as being in violation of the group’s internal regulations. Article 6 of the MB’s charter states that the supreme guide can leave his post under three conditionspoor performance of his duties, resignation or death. Since none of these conditions obtains Akef had no right to delegate his responsibilities to his first deputy.
The crisis has thrown into relief a major problem in the MB’s constitutional structure, the lack of an institutionalised arbitrating authority capable of settling disputes between the supreme guide and the Guidance Bureau. It has also demonstrated that many of the group’s internal taboos regarding reverence for, and uncritical obedience to, its leaders have cracked.
The MB leadership will undoubtedly attempt to resolve the crisis as quickly as possible, so that it does not spread through the movement’s rank and file. For this reason, the MB’s General Shura Council will hold elections for the next supreme guide within the next couple of weeks. Even so, it is doubtful that the new leader will enjoy the same level of prestige as his predecessors and will, as a consequence, be hampered in any attempts to maintain equilibrium inside the group. Neither the MB’s Secretary- General Mahmoud Ezzat, or First Deputy to the Supreme Guide Mohamed Habib, the two leading contenders for the post, have the historical legitimacy of Akef, the last of the MB’s founding generation.
But the election of the next supreme guide is not the only problem with which the MB must contend. No less important, or problematic, is the need to elect a new Guidance Bureau. The current bureau was elected in 1995, since which time some members have been added through promotion, as was the case with Mohamed Mursi who became chairman of the political committee in 2004, and others by means of the partial elections in 2008. Comprehensive elections to the bureau should have been held a year ago, following the election of the new MB Shura Council which is responsible for selecting the members of the Guidance Bureau and the supreme guide.
The MB is entering a very delicate phase in its history. Even if MB leaders manage to smooth over the current crisis, its effects will continue to reverberate beneath the surface and, undoubtedly, erupt once again.

Khalil Al-anani

Esam

Founded in 1928, ประชาชาติมุสลิม (MB) has never experienced a leadership crisis as serious as that which erupted two weeks ago. As is now well-known, the problem originated with the refusal on the part of the MB’s Guidance Bureau (the organisation’s highest executive body) to accept Essam El-Erian as a member to replace Mohamed Hilal following the latter’s death four weeks ago. It was a clear act of defiance against Supreme Guide Mohamed Mahdi Akef who wanted to promote El-Erian and who maintained that the MB’s internal regulations gave him that right. In response to the refusal Akef has threatened to resign and designated most of his powers to his first deputy, Mohamed Habib.

Of course, the crisis goes much deeper than the question of El-Erian’s promotion. This is not the first time the supreme guide has encountered resistance. The problem is rooted in the way the MB handles its internal disputes and in its reading of the Egyptian political scene as it touches upon the organisation’s image and activities. Although in the course of the past two decades the MB has managed to deal clearly and firmly with internal opposition, disciplining and marginalising dissenters, it has signally failed to benefit from any intellectual and ideological diversity among its ranks. As a consequence, it has forfeited an important political asset which it desperately needs in its confrontations with adversaries.

The tensions in the upper echelons of the MB hierarchy are too sharp to be swept under the carpet in the usual way. The supreme guide has set himself against the will of the conservative wing of the leadership over the promotion of El-Erian, whom he believes deserves a chance to serve on the Guidance Bureau. But regardless of what actions he takes, including the threat to resign, there are unmistakable signs that he will be unable to reign in the conservatives. Since becoming head of the movement in January 2004 Akef has worked hard to maintain smooth relations between the different ideological trends within the MB. Almost always, อย่างไรก็ตาม, his efforts have come at the expense of the reformists or pragmatists, whether because of the relative weakness of their influence within the organisation compared to the conservatives or because he feared a rift that would render the organisation vulnerable to the regime’s political and security tactics.

That tensions have reached their current pitch is due to the brewing conflict over the succession to the office Akef now holds. In March Akef announced that he did not intend to nominate himself for a new term, which would begin on 13 January. His decision marked the first time in the group’s history that a supreme guide has voluntarily stepped down at the height of his career. All six of his predecessors died while still in office. Akef’s unprecedented and, apparently, unexpected decision, triggered an initially silent power struggle over who would fill his post. Interestingly, the struggle has not been between conservatives and reformists, but rather between hardliners and pragmatists inside the conservative camp.

The current situation is significant for several reasons. Rarely have internal differences bubbled over into public view. This time, อย่างไรก็ตาม, the main players have been vying ferociously for media attention.

Then there is Akef’s threat, subsequently denied, that he would resign. That Akef should have been driven to such a step reflects the magnitude of the pressures and anger he has faced during his nearly six-year long tenure. Having served as the keel between diverse trends, Akef’s threat must reflect his sense of failure at checking the conservativeshegemony over all the organisation’s bodies and decision-making mechanisms.

That Akef has delegated many of his powers to his first deputy is also unprecedented, as well as being in violation of the group’s internal regulations. Article 6 of the MB’s charter states that the supreme guide can leave his post under three conditionspoor performance of his duties, resignation or death. Since none of these conditions obtains Akef had no right to delegate his responsibilities to his first deputy.

The crisis has thrown into relief a major problem in the MB’s constitutional structure, the lack of an institutionalised arbitrating authority capable of settling disputes between the supreme guide and the Guidance Bureau. It has also demonstrated that many of the group’s internal taboos regarding reverence for, and uncritical obedience to, its leaders have cracked.

The MB leadership will undoubtedly attempt to resolve the crisis as quickly as possible, so that it does not spread through the movement’s rank and file. For this reason, the MB’s General Shura Council will hold elections for the next supreme guide within the next couple of weeks. Even so, it is doubtful that the new leader will enjoy the same level of prestige as his predecessors and will, as a consequence, be hampered in any attempts to maintain equilibrium inside the group. Neither the MB’s Secretary- General Mahmoud Ezzat, or First Deputy to the Supreme Guide Mohamed Habib, the two leading contenders for the post, have the historical legitimacy of Akef, the last of the MB’s founding generation.

But the election of the next supreme guide is not the only problem with which the MB must contend. No less important, or problematic, is the need to elect a new Guidance Bureau. The current bureau was elected in 1995, since which time some members have been added through promotion, as was the case with Mohamed Mursi who became chairman of the political committee in 2004, and others by means of the partial elections in 2008. Comprehensive elections to the bureau should have been held a year ago, following the election of the new MB Shura Council which is responsible for selecting the members of the Guidance Bureau and the supreme guide.

The MB is entering a very delicate phase in its history. Even if MB leaders manage to smooth over the current crisis, its effects will continue to reverberate beneath the surface and, undoubtedly, erupt once again.

Published On Al-ahram Weekly

พี่น้องมุสลิมและความสัมพันธ์กับประเทศซีเรียซีเรียชาวอิหร่าน.

Dr. Talhamy Yvette

Bianony-syr

The ‘Alawis of Syria are part of the Shi’a stream; this has led to an alliance with Iran, the center of Shi’ite Islam. This alliance aggravated the oppositionist Syrian Muslim Brotherhood (MB), whose members have been in exile since 1982. According to them, the alliance is a stage in a Shi’ite scheme to take over the Sunni countries, including Syria. อย่างไรก็ตาม, during the past year the MB has changed their strategy, and we are currently witnessing a rapprochement between the Brotherhood and Damascus.

The purpose of this article is to examine the attitude of the Syrian Muslim Brothers towards the ‘Alawi regime as a sectarian Shi’ite regime and as a part of a Shi’ite/Iranian scheme that intends to take over the Sunni world.

The Muslim Brothers of Syria, the prominent opposition to the current regime, are a Sunni Islamist movement, while the ‘Alawis, the current rulers of Syria, are defined as Shi’ites. This brings to the surface the old Sunni-Shi’ite schism wherein each accuses the other of deviation from the true path of Islam. The situation in Syria, in which a Shi’ite minority rules over a Sunni majority through the secular Ba’th Party, is considered unacceptable by the Sunni Muslim Brothers, who believe that this situation ought to be changedeven by the use of force. The Muslim Brothers believe that Syria should be ruled by Sunni Shari’a (กฎหมายอิสลาม) and not by the heretic Nusayris, as the Shi’ite ‘Alawis are called. As a result of the violent Muslim resistance to the secular Ba’th regime during the 1960s and against the secular, sectarian Asad regime during the 1970s and 1980s, many Brothers were killed and imprisoned while the Brotherhood’s leadership left Syria and has never been allowed to return. Today the Syrian Muslim Brothers reside in London, under the leadership of ‘Ali Sadr al-Din al-Bayanuni.

The Nusayris of Syria

The ‘Alawis of Syria are part of the Shi’a stream; this has led to an alliance with Iran, the center of Shi’ite Islam. This alliance aggravated the oppositionist Syrian Muslim Brotherhood (MB), whose members have been in exile since 1982. According to them, the alliance is a stage in a Shi’ite scheme to take over the Sunni countries, including Syria. อย่างไรก็ตาม, during the past year the MB has changed their strategy, and we are currently witnessing a rapprochement between the Brotherhood and Damascus.
The purpose of this article is to examine the attitude of the Syrian Muslim Brothers towards the ‘Alawi regime as a sectarian Shi’ite regime and as a part of a Shi’ite/Iranian scheme that intends to take over the Sunni world.
The Muslim Brothers of Syria, the prominent opposition to the current regime, are a Sunni Islamist movement, while the ‘Alawis, the current rulers of Syria, are defined as Shi’ites. This brings to the surface the old Sunni-Shi’ite schism wherein each accuses the other of deviation from the true path of Islam. The situation in Syria, in which a Shi’ite minority rules over a Sunni majority through the secular Ba’th Party, is considered unacceptable by the Sunni Muslim Brothers, who believe that this situation ought to be changedeven by the use of force. The Muslim Brothers believe that Syria should be ruled by Sunni Shari’a (กฎหมายอิสลาม) and not by the heretic Nusayris, as the Shi’ite ‘Alawis are called. As a result of the violent Muslim resistance to the secular Ba’th regime during the 1960s and against the secular, sectarian Asad regime during the 1970s and 1980s, many Brothers were killed and imprisoned while the Brotherhood’s leadership left Syria and has never been allowed to return. Today the Syrian Muslim Brothers reside in London, under the leadership of ‘Ali Sadr al-Din al-Bayanuni.
The Nusayris of Syria
The ‘Alawis, the dominant elite of Syria, were known up until the 1920s as Nusayris. The term Nusayris is derived from the name Muhammad ibn Nusayr who lived in the ninth century. Ibn Nusayr claimed that ‘Ali ibn Abi Talib, the Prophet’s cousin and son-in-law, was divine, and he placed him above the Prophet Muhammad. The Nusayris also believe in the Trinitarian concept of ‘A.M.S. (‘Ali. Muhammad. Salman.).1 They believe in the transmigration of souls, and they resort to religious dissimulation, or taqiyya. Since the 13th century they have inhabited the mountain region known after their name, Jabal al-Nusayriya (the Nusayriya Mountain) in northwest Syria and in the Hatay region in southern Turkey.2
For centuries, the Nusayris, though considered an extremist Muslim sect, were ill-treated by the local Syrian Sunnis and by successive Sunni governments, which considered them to be heretics outside of Islam. The Nusayris lived in isolation in their mountains, and their encounters with the local inhabitants, both Muslims and Christians, were rare. They did not cultivate their lands and lived by raiding neighboring villages and robbing travellers, which earned them a negative reputation.
At the beginning of the French Mandate period in Syria (1920-1946), the group changed their name to‘Alawis.Some researchers, such as Daniel Pipes, say that the French gave them this name in order to win them over to their side.3 Others argue that the Nusayris were the ones who wanted to change their name to‘Alawis,” meaning the adherents of ‘Ali ibn Abi Talib, which made them more closely tied to Islam.4 Adopting the name ‘Alawis and obtaining fatawa (legal opinions) that related them to Shi’ism were supposed to help them integrate with the Syrian Muslim population and end their heretic status. As Nusayris, they were regarded as an outcast sect, but as ‘Alawis, and the adherents of ‘Ali, they were part of Shi’ism and thus part of the Muslim community. Although during the French Mandate and the struggle for independence, Sunni nationalists had put national solidarity above religious allegiance and recognized the ‘Alawis as fellow Arabs, there were still many who referred to them asNusayris,” implying that they were disbelievers and extremists who are related neither to Sunni nor to Shi’ite Islam.5 However, unlike the Sunnis, the Shi’ites embraced the ‘Alawis and ultimately won their support.
The Sunni/Shi’a Schism
To understand the divisions between Shi’a6 and Sunni we must first understand the historical roots and doctrinal differences that led to this dichotomy. After the death of the Prophet Muhammad in the seventh century and the internal disputes over who would inherit the place of the Prophet as leader of the Muslim community, a division occurred between the Sunnis and the Shi’ites. The disagreements between the two became particularly acute regarding the process of succession (vis a vis the Caliphate and the Imamate) and the role of Islamic law absent a clear Qur’anic statement on a certain matter.
Today the Shi’a are a minority in the Muslim world consisting of approximately 10%-15% of the population, including all the different sects such as Ismailis, Zaydis, and ‘Alawis. Although the ‘Alawis are considered a sect within the Shi’ite doctrine, there are few similarities between the Shi’ites and the ‘Alawis. They both revere ‘Ali and the 12 Imamsalthough they hold different views concerning themand they both resort to religious dissimulation (taqiyya), but the similarities end there. เช่น, the Nusayris/’Alawis have many beliefs that are not accepted by the Shi’ites, such as the belief in the transmigration of souls, their placement of ‘Ali above the Prophet Muhammad, and their own religious books and ceremonies.
Yet their theological differences did not prevent the two Shi’ite-ruled states of Iran and Syria from becoming allies. Some regarded the alliance as being based on political, security, and economic interests, but the Syrian Muslim Brothers saw it differently. According to them, this alliance is only a stage in the Iranian/Shi’ite scheme of forming an Iranian/Shi’ite empire throughout the Muslim world with the purpose of taking over the Sunni world. Before continuing to examine the subject deeply we must first answer the question as to how and when the Nusayris became Shi’a.
Becoming Shi’a
For centuries the ‘Alawis/Nusayris had suffered both socially and economically under successive Sunni rulers. Under the Ottomans, who ruled Syria for 400 ปีที่, the ‘Alawis suffered greatly. Isolated in their mountain redoubts, living in ramshackle villages, they had to endure famine and poverty while being exploited by their mainly Sunni landlords, who held them in contempt and considered them infidels.7 After the fall of the Ottoman Empire in 1918, Syria came under the French Mandate in 1920. This was seen by the Nusayris as an opportunity to obtain autonomy or independence in the region of the Nusayriya Mountain where they constituted the majority.
With the beginning of the French Mandate in Syria, the ‘Alawi leaders asked the French to give them their own state. The French, who pursued a policy of divide and rule, granted the ‘Alawis their own state, theState of the ‘Alawis” (1920-1936) in the Nusayriya Mountain area along the coast of Syria, thus preventing the inner regions of Syria from having an outlet to the Mediterranean Sea. Though they enjoyed autonomy during those years, the ‘Alawis were divided among themselves. Some ‘Alawis, mainly those who were educated, supported a broader nationalism and desired the unification of the whole of Syria, while others supported separatism and wanted to keep their independent state. Among the separatists was ‘Ali Sulayman al-Asad, the father of Hafiz al-Asad. While the supporters of separatism relied on religious differences as the basis for their demand for an independent state, serious measures were made, mainly by the nationalist ‘Alawis, to stress their links with the Shi’ite doctrine.8
The ‘Alawis who supported nationalism saw that the only way to preserve their existence was through integration within a united Syria rather than having their own country, and they fostered this idea beginning in the 1920s. They realized that it was important for them first to be recognized as part of the Muslim community as Shi’ites. As Nusayris they were viewed as infidels by both Sunnis and Shi’ites, but as ‘Alawis they would become part of Islam and no longer be regarded as an outcast sect.
ใน 1926 the ‘Alawis took the first step towards becoming part of the Muslim faith when a group of ‘Alawi shaykhs issued a proclamation stating that: “Every ‘Alawi is a Muslimevery ‘Alawi who does not confess his Islamic faith or denies that the Qur’an is the word of God and that Muhammad is his Prophet is not ‘AlawiThe ‘Alawis are Shi’ite Muslimsthey are the adherents of the Imam ‘Ali.”9 In April 1933 a group of ‘Alawi ‘ulamaheld a meeting and issued a declaration connecting the ‘Alawis with Islam, and asked to be recognized in the population registers under the nameAlawi Muslims.”10 In July 1936 another major step was taken to support ‘Alawi integration into the Muslim faith when the Palestinian Mufti, Hajj Amin al-Husayni,11 a pan-Arabist who supported the idea of Greater Syria, issued a fatwa recognizing the ‘Alawis as Muslims. His fatwa was published in the Syrian newspaper al-Sha’b [The People].12 The aim of Hajj Amin was to unite all Muslim Arabs for one causeArab unity and the struggle against occupation by the Western powers. This fatwa was the first official religious decree recognizing the ‘Alawis as Muslims.
It was during this year that the ‘Alawis lost their independent, autonomous state and were annexed to Syria, which was then still under the French Mandate. During the Mandate (1936-1946), the ‘Alawis who supported separatism continued to demand that the French restore their independence, but to no avail. At the same time, the nationalist stream among the ‘Alawis was gaining strength. On one hand, the nationalist ‘Alawis continued to stress their connection to Islam, and on the other hand the Muslim community, both Sunni and Shi’ite, wanted to win them over to the cause of the Syrian nation-state by issuing several fatwas and declarations legitimizing the ‘Alawi sect as part of the Muslim faith. The French left Syria in April 1946, and the ‘Alawis who supported separatism knew that they had no alternative other than integration with the independent state of Syria.
Although during the 26 years of the French Mandate the ‘Alawis adopted Shi’ism, helping them become integrated with the Muslim world and in the Syrian nation, they had never learned its doctrines. ใน 1947, the leading Shi’ite authority in Najaf, Ayatullah Muhsin al-Hakim, decided to make the first formal step towards embracing the ‘Alawis and making them part of the Shi’ite community. ใน 1948, the first delegation of ‘Alawi students went to Najaf to study Shi’ite theology and to pursue legal studies.13 This step was unsuccessful, since the ‘Alawi students were faced with Shi’ite hostility and were viewed as extremists (ghulat), causing most of the students to drop out and return home. After this failure, a Ja’fari (Twelver) Society was established in Latakia, which undertook educational work and religious guidance, and inaugurated several branches in other towns such as Jabla, Tartus, and Banias.
Despite these actions, the ‘Alawis were still not regarded as true Muslims even by the Shi’ites, who believed that they needed more guidance.14 Between 1950-1960 some ‘Alawi students studied at the Sunni al-Azhar University in Cairo, which granted its graduates a diploma recognized in Syria.15 It was during those years that the Ba’th Party under ‘Alawi leadership seized power in Syria as a preliminary stage to taking over the whole of the country. As Martin Kramer puts it: “This situation was rich in irony. The ‘Alawis, having been denied their own state by the Sunni nationalists, had taken all of Syria instead.”16
The ‘Alawi Regime and the Syrian Muslim Brothers
There were two main channels that helped the ‘Alawis capture power in Syria: the socialist, secular Ba’th Party, which especially attracted the rural class and non-Sunni minorities, and the armed forces, where various religious minorities were over-represented during the French Mandate and continued to be so after their departure. The coup d’etats of March 1963 and February 1966, in which the ‘Alawis played a major role, marked the ‘Alawisconsolidation of power. The last Syrian coup occurred in November 1970, and was known as theAsad coup.”17 ใน 1971 Hafiz al-Asad became the first ‘Alawi President of Syria. อย่างไรก็ตาม, some branches of the Syrian nation refused to accept this fact. These were mainly the Muslim Brothers of Syria who, จาก 1964 to today, are the main Syrian opposition to the rule of the Ba’th Party and to thesectarianrule, as they call it, of the Asad family.18 In 1945-1946, Dr. Mustafa al-Siba’i founded the Syrian Muslim Brotherhood, which fought against the French for an Islamic state.19 During the first years after its establishment, the society published newspapers and literature and played an active role in Syrian politics. Within that same period the secular Ba’th evolved, and in contrast with the Muslim Brothers, who fought against secularization, it gained support from different sectors of Syrian society, especially among minorities, thus becoming the most important political party in Syria.
The secular doctrine of the ruling Ba’th Party only augmented the fears of the Sunnis, and clashes between the secular, socialist Ba’th and the religious Muslim Brothers were inevitable. ใน 1964, the Ba’th regime outlawed the Muslim Brothers, and its new leader, ‘Isam al-‘Attar, was exiled. During the same year a revolt led by the Muslim Brothers and other opposition factions, including socialists, liberals, and Nasserists, erupted in the city of Hama against the secular, rural, and minority nature of the Syrian ruling elite. The revolt was put down after a bombing of the city’s Al-Sultan Mosque, which caused many casualties.20
Clashes between the two sides were renewed in April 1967 when a young ‘Alawi officer named Ibrahim Khallas published an article in the army magazine Jaysh al-Sha’b (The Army of the People) under the titleThe Path Towards the Creation of a New Arab Man,” wherein he announced that belief in God and religion, feudalism, capitalism, imperialism, and all of the values that had controlled society should be placed in a museum.21 This article caused strikes and disturbances in different parts of Syria, which were led by the ‘ulama’, including members of the Muslim Brotherhood and even Christian clergy. As a result, Khallas was discharged from office.22 According to the Muslim Brothers, they opposed the Ba’th because it was a secular party. They believed that Islam should be declared the state religion and that Shari’a should be the basis of legislation.23 They also opposed Asad not because of his ‘Alawi origins, but because, in their view, his regime was sectarian, tyrannical, corrupt, oppressive, and unjust.24
During the 1970s, relations between the Asad regime and the Muslim Brothers deteriorated. ใน 1973, disturbances erupted again when the Syrian Constitution was publicized and did not designate Islam as the state religion. The Muslim Brothers demanded that Islam be the state religion, although it had never been designated as such. ใน 1950, the Syrian assembly announced the Syrian Constitution and, at the request of the MB, added a clause that the religion of the Head of State would be Islam. This clause was later omitted, and after ascending to the presidency, Asad reinserted this clause into the Syrian Constitution, but when the Constitution was introduced for public census, the clause was once again omitted. This act caused a wave of angry demonstrations organized by the Muslim Brothers, who referred to Asad as theenemy of Godand called for a jihad against him and against hisatheist and corrupt regime.”25As a result, Asad reinserted a clause into the Constitution thatIslam shall be the religion of the head of the state,” meaning that since he was the President, he considered himself a Muslim. นอกจากนี้, during that same year, he ordered the printing of a new Qur’an with his picture on the frontispiece, to be called theAsad Qu’ran,” thereby arousing the anger of the Sunnis and the Muslim Brothers.26
Asad made many conciliatory gestures to gain the trust of the Sunni majority and the Muslim Brothers. He prayed in mosques on Fridays27 and on the main Muslim holidays such as ‘Id al-Fitr and ‘Id al-Adha.28 He abolished restrictions on religious institutions and allowed the construction of new mosques.29 In December 1972, he obtained a legitimization from Hasan al-Shirazi, an Iraqi Shi’ite cleric in exile in Lebanon, stating thatthe beliefs of the ‘Alawis conformed in every respect to those of their Twelver Shi’ite brethren.”30 Later, in July 1973, Musa al-Sadr, head of the Lebanese Shi’ite Supreme Council and a confidant of Asad,31 declared that the ‘Alawis were a Shi’ite sect,32 and the following year Asad performed the ‘umrah to Mecca. Asad also was declared a devout Muslim by the Grand Mufti of Syria, Shaykh Ahmad Kaftaru.33 But the Muslim Brothers still considered him a non-Muslim and led a violent struggle against the Asad regime.34
During the 1970s the Muslim Brothers also suffered from internal problems, splitting into two factions. One faction, which was in Jordan, opposed violent opposition, while the other faction, stationed in Aleppo, called for jihad against the Asad regime and for its replacement by a Sunni regime.35 From 1976 ไปยัง 1982, the Asad regime faced both secular and Islamist opposition. The intervention in Lebanon in 1976 and domestic problems such as inflation, official corruption, and the domination of the ‘Alawis in every sphere of life in Syria were the driving force for the opposition’s efforts to overthrow Asad’s non-Muslim, tyrannical regime.36 The Asad regime was viewed as a sectarian government in which an infidel religious minority ruled over the majority. According to the Muslim Brothers, this was an unnatural situation that ought to be changed.
ใน 1979 the Muslim Brothers carried out an armed attack against the Aleppo Artillery School where 83 young recruits, all ‘Alawis, were killed.37 The Minister of the Interior, ‘Adnan Dabbagh, accused the Muslim Brothers of being agents subservient to the United States andthe Zionist influence,”38 and as a result many Islamists were imprisoned and others were executed.39 In April 1980, armed clashes between the Muslim Brothers and the security forces occurred in the city of Aleppo. Using tanks, armored vehicles, and rockets, the government troops, backed by armed party irregulars,40 occupied the city after killing between 1,000 และ 2,000 people and arresting some 8,000.41
In June 1980, the Muslim Brothers were accused of a failed attempt to assassinate President Asad, and as a result Rif’at al-Asad, the President’s brother, led a revenge campaign against the Muslim Brothers held in Tadmor (Palymra) prison, massacring hundreds of defenseless Islamist prisoners.42 The Muslim Brothers struck back by attacking ‘Alawi officials and placing car bombs outside government installations and military bases, killing and injuring hundreds. ในการตอบสนอง, the government carried out brutal reprisals against the Islamists. Many were arrested, summary executions were carried out, and thousands went into exile.43 In July 1980, membership or association with the Muslim Brothers was made a crime punishable by death.44
In November 1980, as the next step in their anti-regime struggle, the Muslim Brothers issued a manifesto that contained their detailed program for the future Islamic state of Syria. The manifesto included an attack against the corrupt, sectarian ‘Alawi regime of theAsad brothers,” and emphasized that a minority cannot and should not rule over a majority.45
The Hama Massacre
The city of Hama was one of the main centers of the Muslim Brotherhood opposition to the regime. The first encounter between the Muslim Brothers and the military in the city occurred in April 1981 when the Brothers ambushed a security checkpoint. In revenge, special forces units moved into the city and began a house-to-house search. About 350 people were killed, many fled into exile, others disappeared or were imprisoned, and clashes between the two sides continued.46 When Anwar al-Sadat was killed by Islamists on October 6, 1981, flyers were distributed in Damascus threatening Asad with the same fate, and the confrontation between the rival forces became inevitable.47 In February 1982, bloody clashes between the Syrian army and the Muslim Brothers occurred in the city of Hama, where about 100 government and party representatives were killed by the armed Brothers. Special forces were sent to the city to fight the rebels. The city was strafed by helicopters and bombarded with rocket, artillery, and tank fire. Large parts of the city were destroyed, leaving hundreds of people homeless. Many more deserted the city. Estimates of the number killed vary, but it is clear that thousands were killed or injured.48
In the same period, there were several violent demonstrations against the regime that were unrelated to the Muslim opposition. In March 1980, violent demonstrations against the government erupted in the small town of Jisr al-Shughur (between Aleppo and Latakia). The government regained control in the town after using mortars and rockets. Many houses and stores were destroyed and 150-200 people were killed. Demonstrations also erupted in Idlib, Ma’arra (เดือนมีนาคม 1980), and Dayr al-Zur (April 1980).49
After the clashes with the Muslim Brothers, Asad felt that his position was in danger, and he accused Israel, อียิปต์, and the United States of using the Muslim Brothers against him.50 In a speech that he gave on the 19th anniversary of the Ba’th revolution, Asad shouted, “Death to the hired Muslim Brothers who tried to play havoc with the homeland! Death to the Muslim Brothers who were hired by US intelligence, reactionaries and Zionists!”51
During the following years Asad decided to change his internal and external policy. Internally, many Muslim Brothers in Syria and abroad were granted amnesty, and many were released from jails. He also allowed the opening of new Qur’anic schools and the building of new mosques, and he lifted the restrictions on Islamic publications and dress.52 Externally, he was alienated since, in addition to his unfriendly relations with the West, his relations with some Arab countries, such as Iraq, อียิปต์, และจอร์แดน, were remarkably bad. He felt that he needed new allies in the region, and therefore began to enhance his relations with different countries and Muslim organizations. Among the countries with which Asad chose to strengthen his alliance was the Islamic Republic of Iran. Among the Muslim organizations that gained Asad’s support and hospitality were the Palestinian Islamic Jihad (Sunni) and the Lebanese Hizbullah (Shi’ite).53 After the peace treaties signed by Israel with Egypt and Jordan, and the unofficial relations between Israel and other Arab countries, Syria under the Asads (both father and son) remained the only frontline Arab country carrying the banner of the pan-Arab, anti-Zionist, and anti-Israeli campaign, thus gaining the support of the Arab population.54 However, the recent Syrian-Iranian alliance has aroused suspicion among the Arab population and leadership concerning the motivations for this alliance with the Shi’ite, non-Arab Islamic Republic of Iran.
Syria and Iran Become Allies
The relationship between Syria and Iran began in the 1970s. During those years the Syrian authorities accorded privileges and protection to some major Iranian opposition figures.55 In 1978, President Asad offered to receive the main Iranian opposition leader, Ayatollah Ruhollah Khomeini,56 in Damascus after he was expelled from Iraq in 1978. Khomeini declined Asad’s invitation, and instead settled in Paris until the 1979 revolution, when he returned to Iran as head of state and became the only leader in the Muslim world to combine political and religious authority through the doctrine of velayat-e faqih.57 The Muslim Brothers in general, including those in Syria, supported the Iranian Islamic Revolution and saw it as a revolution of all the Islamic movements of the various schools and sects. Shortly after assuming his position, Khomeini began calling for Islamic revolutions across the entire Muslim world. The Syrian Muslim Brothers saw this as a positive step for change, and hoped that it would lead to a similar revolution in Syria and the overthrow of the oppressiveAsad rule.”58 Although the Brothers had publicly stated their support of the Iranian Revolution, to their disappointment the Islamic Republic of Iran maintained close relations with the Asad regime59 despite the fact that the Ba’th Party proclaimed itself to be a socialist, secular, Arab party whereas Iran was a Muslim, non-Arab theocracy.60
Since the 18th century, the Iranian Shi’ite ‘ulamahave enjoyed wide religious and political power, but during the 20th century the Pahlavi Shah of Iran, Muhammad Reza, took official measures to erode the position of the ‘ulama’. Following the revolution and the overthrow of the Shah, Iran became a kind of informal center for the Shi’a of different countries. The Iranians tried to export their revolution to neighboring Arab states, causing turbulence in Arab Gulf states with Shi’ite populations such as Saudi Arabia, คูเวต, and Bahrain. ใน 1981, the Iranians even backed an unsuccessful plot to overthrow the Sunni government of Bahrain, a country with a Shi’ite majority.61 Later, the Gulf region became an arena of terrorism against local and Western targets, and was shaken by suicide attacks. These Iranian terrorist actions in support of other Shi’ites led to a violent response by the Kuwaiti Sunni Muslim Brothers, who bombed Iranian offices in Kuwait. The Kuwaiti Brothers even denounced the Shi’a as anathema.62 Today, in retrospect, the Kuwaiti Brothers perceive these terrorist actions as part of a long-term Shi’ite scheme to take over the Sunni world.
It is hard to explain the reasons behind Khomeini’s preference for Asad over the Muslim Brothers, or as Martin Kramer puts it, “when religion is subordinate to politics, miracles again become possible, and Syria’s ‘Alawis may get recognition as Twelver Shi’is.”63
During the Iran-Iraq War (1980-88), ประเทศซีเรีย, unlike other Arab countries, supported Iran, and the cooperation and strategic alliance between the two countries grew stronger in the following years.64 In exchange for their support, the Iranians supplied Syria with free petroleum products and oil at concession rates.65 In April 1980, when there were clashes between the Muslim Brothers and security forces in Syria, the Iranians condemned the actions of the Muslim Brothers, accusing them of conspiring with Egypt, ประเทศอิสราเอล, and the United States against Syria.66 For their part, the Syrian Muslim Brothers, as well as the Kuwaiti Muslim Brothers, began to view Iran as a sectarian Shi’ite regime. Parallel with the growing ties between Syria and Iran, the Muslim Brothers of Syria supported and were supported politically and financially by the Iraqi regime under Saddam Husayn.67 In the 1980s, the attacks of the Muslim Brothers against the Islamic Republic of Iran intensified. In a book written by Sa’id Hawwa, the chief ideologist of the Syrian Muslim Brothers in the 1980s, he stressed that the People of the Sunna are the real Muslim community, thus widening the gap between the Muslim Brothers and Iran.68 In April 1982, a coalition of different Syrian opposition groups, including the Syrian MB, set up theNational Alliance for the Liberation of Syria,” which was backed by the Iraqi regime.69 During the 1980s relations between Iran and Syria remained generally close, despite the fact that some Iranian actions had aggravated the Syrians, such as the announcement of a four-stage plan for the establishment of an Islamic Shi’ite regime in Iraq in early 1982. In March of the same year, some Iraniantourists” (who were actually Iranian revolutionary activists) had visited Syria and distributed posters of Khomeini and hung religious slogans on the walls of the Damascus airport and its surroundings.70 Such actions caused a cooling in the relationship between the two countries, but since Iran was alienated from the rest of the region due to the war with Iraq, its relations with the Arab countries were nearly universally poor, making Syria too precious an ally for Iran to lose. The Iranian leadership did whatever was needed to maintain its alliance with Syria, the only Arab state with which it had good relations.
At present, the Shi’ite Hizbullah of Lebanon, currently under the leadership of Secretary General Hasan Nasrallah, is another ally of the Asad regime, constituting the third component of the Shi’ite triple alliance. ในต้นทศวรรษ 1980, while the Syrians were in Lebanon, the Iranians began to cultivate the Shi’ite community of Lebanon. Iran sent Shi’ite clerics to the country to indoctrinate the local Shi’ites with their ideology.71 Iran regarded Lebanon as fertile soil for exporting its revolution, and Hizbullah was the means through which Iran planned toovercomeLebanon in order to attack theZionistenemy, ประเทศอิสราเอล, from the north, and to liberate Palestine. Iran supplied Hizbullah with money, weapons, and military and religious guidance,72 in addition to supporting health, การศึกษา, and social welfare institutions.73
According to the Syrian Muslim Brothers, the basis of the alliance between the three parties – ประเทศซีเรีย, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullahis their common Shi’ite doctrine. This allegation was not true in the 1980s, when the relationship between Hizbullah and the Asad regime was marked by tension. During the 1980s, relations between Syria and Hizbullah were indeed more of a rivalry than an alliance, despite Iran’s dissatisfaction with this lack of accord between her two allies.74 In February 1987, the Syrians even perpetrated a massacre against Hizbullah militiamen. After Hizbullah abducted a number of Western citizens, Syrian troops deployed in Beirut’s southern suburbs, where 23 Hizbullah members were subsequently killed. As a result thousands of outraged Lebanese Shi’ite mourners protested against Syria, with some even accusing it of conspiring with Israel.75 For its part, Iran never held Syria responsible for this action but rather attributed it to renegades within the Syrian army. But Iran, knowing this was not true, warned Syria that any action against its allies in Lebanon would be considered an attack against Iran.76
Despite the tension between the two states, Iran was careful not to lose its ally and continued to supply it with free or discounted crude oil. As it became increasingly isolated from the rest of the Arab and Western states, Iran’s relations with Syria became more valuable, especially since there were some diplomatic efforts made on the part of the Arab states to separate the two allies and restore Arab unity.77 During 1987, Iran faced another problem that needed Syrian mediation when Iranian pilgrims demonstrated in Mecca, resulting in bloody clashes with the Saudi security forces. In the incident, 275 Iranians and 85 members of the Saudi security forces were killed, causing a crisis in Saudi/Arab- Iran relations. This incident was regarded by Saudi Arabia as an Iranian plot intended to shake the foundations of Sunni Saudi Arabia. The situation deteriorated to a level where the Iran-Iraq War became regarded as war between the Arabs and the Persians.78
According to the Syrian Muslim Brothers, considering all the aforementioned violent actions committed by Iran in different Arab countries, the Shi’ite Iranians, under the cover of Islam, are more dangerous to the Muslim countries than the Zionists or the Americans. According to the Brothers, the latter’s plan is obvious, but the Shi’ite Iranians manage to obtain Sunni support by waving the flag of war against the Zionists and the Americans, while their genuine aim is to take over these countries and rebuild the Shi’ite Safavid empire.79
ใน 1987, Sa’id Hawwa, the chief ideologist of the Syrian Muslim Brothers, wrote a book called The Khumayniyya: Deviation in Beliefs and Deviation in Behavior (al- Khumayniyya: shudhudh fi al-‘Aqa’id wa-shudhudh fi al-Mawaqif), in which he presents the disappointment of the Muslim Brothers in the Islamic Revolution in Iran and exposes thedeviationof Khomeini. In his book, Hawwa quotes from works written by Khomeini himself that, according to Hawwa, reveal the deviation in Khomeini’s thoughts and Shi’ite beliefs. Hawwa goes so far as to regard the Shi’ites and Khomeini as a danger to the existence of the Sunni world, warning young Sunnis against believing the false statements of thisMuslim Revolution.”80 According to Hawwa, the purpose of this revolution is to take over the Sunni world and turn it into a Shi’ite world. To prove his claims, Hawwa points to the Iranian interference in Lebanon and its support for Shi’ite movements such as Hizbullah and Amal, and also presents the odd relationship between Iran and Syria. In his view, the main purpose of the Iran-Iraq War was toconquerIraq and turn it into a Shi’ite state, and then conquer the rest of the Gulf Arab states as a preliminary stage in taking over the whole of the Sunni world.81 Hawwa concludes his book by stating that the Shi’a are different from the Sunnis, their beliefs are different, their prayers are different, and whoever supports them is considered a traitor against God and his Prophet.82
The Iran-Iraq War ended in 1988, and Khomeini died the following year. ‘Ali Khameine’i, who had been Iran’s President, became its Supreme Leader,83 and Akbar Hashimi Rafsanjani84 was elected President, remaining in office until 1997. Rafsanjani and the Presidents who suceeded him, under the guidance of Khameine’i, pursued Khomeini’s legacy. In March 1991, the Arab states of the Gulf Cooperation Council (GCC), อียิปต์, and Syria participated in the Damascus meeting,85 and later on in October, the Arab countries, including Syria, participated in the Madrid peace talks with Israel. These actions caused tension between Syria and Iran, but after the failure of these talks, the tension between the two allies declined.86 During the 1990s, Syria also played an important role as mediator between Iran and the Arab Gulf states.87 Syria played a mediating role in the dispute between Abu Dhabi and Iran over Iran’s annexation of Abu Musa Island in the Persian Gulf in early 1992, and in the internal Shi’ite disturbances in Bahrain in early 1995.88
Until the 1970s, the ‘Alawis and later President Asad sought religious confirmation as Shi’ite Muslims from prominent Muslim leaders, and especially from Shi’ite leaders. After the Iranian Revolution and the imposition of religious rule, Iran sought an ally in the region, and Syria was that ally. It is fair to say that these two countries built their alliance out of mutual necessity. Over the years their alliance faced numerous obstacles, but managed to survive. Many elements contributed to the survival of this alliance, amongst them the failure of the peace talks in the Middle East, the Palestinian problem, and Western policy that seemed to favor the Israeli side, thus driving Syria to seek a strong ally as a counterweight. Asad’s commitment to the Palestinian cause did not change the attitude of the Muslim Brothers towards him, because they still regarded his regime as an oppressive, sectarian regime and sought to overthrow it, and his alliance with Shi’ite Iran only aggravated them and aroused their suspicions.
The Shi’ite Revolution
The Muslim Brothers of Syria view the ‘Alawi/Shi’ite Asad regime as a part of a Shi’ite/Iranian scheme intended to establish or restore the glory of the old Persian empire and impose Shi’ite doctrine in the various Arab and Muslim states. To support their claims of this purported scheme, they rely on an alleged secret letter that was published in 1998 by the Iranian Sunni League in London, and which they claim was sent from the Iranian Revolution Assembly to different Iranian provinces. This alleged letter included a very detailed five-stage Iranian/Shi’ite plan on how toexportthe Iranian/ Shi’ite revolution to other Muslim countries. The duration of each stage of this plan is ten years, with a total duration of 50 ปีที่. The plan’s goal is to unite the Muslims by striking at the Sunni regimes that consider Shi’ite doctrine heretical. According to the plan, controlling these countries would result in control of half the world.
The first step of this plan is: “To improve the relations between Iran and the neighboring Arab states. When the cultural, the economic and the political relations between Iran and those states are good, it will be easy for Iranian agents to enter those countries as immigrants.
The Iranian agents will buy houses, apartments, and lands and help their Shi’ite brothers living in these countries. They will foster good business and personal relations with the powerful figures in these countries, obey the laws of these countries, and obtain permits to celebrate their feasts and to build their own mosquesObtain local nationality through bribes or by using their connections. Encourage the young Shi’ites to incorporate themselves within the local administrations and to enlist in the local armyArouse suspicion and mistrust between the local authorities and the [Sunni] religious authorities by spreading flyers allegedly published by religious leaders criticizing the actions of the local government. This action would lead to friction in the relations between the two sides causing the government to suspect every act of the religious leaders.
The third step is: “After incorporation within the local bureaucracy and army, the task of the Shi’ite religious leaders, contrary to the local Sunni religious leaders, will be to declare publicly their loyalty to the local government, thus gaining their goodwill and trust. Then begins the step of striking at the local economy.
The fourth step is: When mistrust is caused between the religious and political leaders and the collapse of their economy, anarchy will prevail everywhere, and the agents will be the only protectors of the country. After building trust with the ruling elite, the crucial stage will begin by announcing the political leaders as traitors, thus causing their expulsion or their replacement by the Iranian agents. Incorporating Shi’a in the different governmental offices will arouse the anger of the Sunnis who will respond by attacking the government. The agent’s role at this point is to ‘stand bythe head of state and buy the property of those who decide to flee the country.
The fifth step is: “Help to regain peace in those countries by appointing a People’s Assembly, where the Shi’ite candidates will have the majority and will later take over the country, if not through those peaceful measures, then by causing a revolution. After taking over the country, Shi’ism will be imposed.”89
The Syrian Muslim Brothers used this letter to prove90 that the alliance between the ‘Alawi regime and Iran was actually a part of the Shi’ite scheme against the Sunni world. Dr. Muhammad Bassam Yusuf, a Syrian author of the Muslim Brothers information bureau, published a series of articles on the Syrian Muslim Brothersofficial website under the titleThe Suspicious Iranian Safavid Persian Scheme in the Arab and Muslim Countries” (al-Mashrual-Irani al-Safawi al-Farisi al-Mashbuh fi Bilad al-‘Arab). The aim of these articles was to reveal the Iranian scheme and the true face of the ‘Alawi regime. In his articles, Dr. Yusuf begins with a description of how the Shi’ite Safavids took over Iran in 1501, and how their influence expanded to Iraq down to the present time. นอกจากนี้, he emphasizes that the Iranianscruel treatment of the Sunni inhabitants under their rule is an illustration of their hate for the Sunnis.91
Actually, Dr. Yusuf’s allegations coincide with Khomeini’s declarations. In his speeches and religious sermons, Khomeini regarded some Sunni governments as illegitimate, claiming that the only truly Islamic state was Iran, and thus believing that Iran has the right to force these states (including by the use of violence), even those that claim to advocate Islamic law, to adopt reforms.92 In his sermons and speeches, Khomeini also attacked the Western powers, especially the United States and their allies (orpuppetsas he called them) in the region. He fiercely attacked Saudi Arabia, the unofficial leader of the Sunni world, for betraying Islam, as well as Saddam Husayn’s Iraq, which he regarded as an infidel, atheistic government.93 Khomeini’s death did not end the implementation of the Iranian scheme; his successors continued his legacy. The Muslim Brothers believe that the overthrow of Saddam coincided with the goals of Iran, ซึ่ง, according to the Brothers, is working inside Iraq more than ever to turn it into a Shi’ite state.94
ตามที่ดร. Yusuf, what we are seeing now in countries such as Iraq, คูเวต, บาห์เรน, ซูดาน, เยเมน, ประเทศจอร์แดน, ประเทศซีเรีย, and Lebanon is the implementation of the Iranian five-stage scheme. In Syria, เช่น, the plan is being implemented under the protection of the Asad regime, and it is the duty of the Muslim Brothers to stop them andsaveSyria.95 On their official website, the Muslim Brothers elaborate and illustrate the Iranianconquestof Syria and their attempts to turn it into a Shi’ite state. “What is conquest?” they ask;
Is it the existence of foreign intelligence in the country that works side by side with local intelligence and controls it? Is it the existence of foreign weapons, troops, and military bases such as the Iranian weapons, troops, and military bases that exist in Damascus? Is not the massive Iranian missionary activity in the villages and the towns of Syria under the protection of the government an attempt to turn them into Shi’a? Is not taking over some regions, by buying them or by using force, and building shrines on them through the help of the government an attempt to turn Syria into a Shi’ite center? They say that they strive for ‘Muslim Unityand wage actions against the West and the Zionists to deceive the Muslim world and build their Empire.96
These allegations of the Muslim Brothers are refuted by the Syrian Grand Mufti, Ahmad Badr al-Din Hassun, who has stated that these allegations are false andridiculous,” rejecting their doubts that ‘Alawis are Muslims, and emphasizing again that the ‘Alawis, Isma’ilis, and the Druze are all true Muslims.97
The Muslim Brothers view the alliance between Syria, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullah (or theKhameine’i Party,” as they call it) as the implementation of the Shi’ite scheme, since the common link between the three is Shi’ism. According to the Muslim Brothers, Hizbullah’s provocative act, in which two Israeli soldiers were abducted in July 2006, precipitating that summer’s Israel-Hizbullah war, only caused the destruction of Lebanon because the war’s goals, such as freeing Lebanese prisoners in Israel and liberating the Sheb’a Farms, the Golan Heights, and Palestine, were never achieved.98 The only achievements of thisDivine Victorywere the death and injury of many innocent people, the crippling of the Lebanese economy, and the destruction of many houses and villages, which left thousands homeless. According to the Muslim Brothers, the Lebanese discovered that thisDivine Victorywas their destruction, rather than the destruction of the Zionist enemy.
The Muslim Brothers regard the war with Israel as a part of the Iranian scheme. The goal of the war was not to fight in Lebanon’s name, but to destroy the country as a preparatory step to taking it over by causing the fall of its legitimate government, and dominating the country in accordance with the Iranian scheme.99 To support his thesis, Dr. Yusuf relies on Iranian statements during the war, in which they declared that if the war extended to Syria, they would stand by the side of the Syrian regime. นอกจากนี้, according to him, it is well known that the Iranians supplied Hizbullah with the weapons used in the war.100 To support their arguments, the Muslim Brothers also quote the words of the Secretary General of Hizbullah, Hasan Nasrallah, who, according to the Brothers, proclaimed that he is merely asmall soldierunder the service of the Imam Khameine’i and that his soldiers fought in the name of Khameine’i and the Imam Husayn (‘Ali ibn Abi Talib’s son), rather than in the name of God. According to the Muslim Brothers these statements are heresy, and Nasrallah’s loyalty is first and foremost to Iran and not to God or the Arab world. His army and military preparations, which were funded by the Iranians, will soon turn against the Arabs, and especially the Syrians, Lebanese, and the Palestinians. The Syrian Brothers believe that it is their duty to warn the Sunni world before it is too late.101
In March 2008, they sent a letter to the Arab leaders at the Arab summit held in Damascus complaining of the Syrian regime’s aggression against the Syrian people and the Syrian Muslim Brothers, underlining the alleged Shi’ite scheme that endangered Syrian identity and demography.102 The bloody clashes in Lebanon on May 7, 2008, when armed Hizbullahsoldiersturned their weapons against their fellow Lebanese, both Sunnis and Christians, only served to strengthen the claims of the Syrian Muslim Brothers that an Iranian-armed Hizbullah was planning to take over Lebanon to implement velayat-e faqih in Lebanon.103 However, during the June 7, 2009 elections in Lebanon, Hizbullah did not win, as most polls had anticipated. The election results were viewed by the Muslim Brothers as a victory for democracy.104 Some observers say that Hizbullah lost the elections because they had turned their weapons against the Lebanese, which they had promised they would never do, and because Nasrallah called this act of aggression aglorious day for the resistance,” stating that it would be easy for Hizbullah and its allies to govern Lebanon.105 Some say that this result was due to Western interference, while others say that it was Hizbullah that chose to lose the elections.
During most of 2008, the Muslim Brothers continued their attack against the Syrian-Iranian alliance, accusing Asad of allowing Iran to control Syria’s economy, การเมือง, and army.106 According to them, there is a contest in the region between two main forcesIran and the United Statesbut Iran has the advantage because it shares the same religion with the people of the region. In their view, neither Israel nor the United States can compete with Iran in this sphere. Since many Muslims regard Iran as a strong Muslim state facing off against the Zionist/American program in the region, there are manycrazy advocatesof Iran, as they call them, who disregard much of Iran’s own program in the region and defend its overall regional policy.107 According to them, the different assassinations that took place in Syria, such as the assassination of Brigadier-General Muhammad Sulayman, Asad’s right hand man and security advisor, are warnings by a fretful Iran and Hizbullah to the Asad regime for making conciliatory gestures towards Israel, ประเทศเลบานอน, and the West.108
The Syrian Muslim Brothers continued their attack against Iran’s hidden regional agenda, questioning the real reason for Iran’s eagerness to free Palestine: “Do they want to free Palestine for the Palestinians or for the velayat-e faqih and its interests in the region?”109 อย่างไรก็ตาม, the Syrian Muslim Brothers faced a problem in late 2008 when Israel attacked the Gaza Strip. The prominent supporters of the Hamas government in Gaza were Syria, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullah, while Egypt faced heavy criticism for not opening its border with Gaza. Hasan Nasrallah attacked Egypt for its actions and accused it of complicity with Israel. The Egyptian government saw this as an intentional act by Hizbullah, with Iran’s backing, aimed at causing the fall of the Egyptian government. Hizbullah had attempted to undermine Egypt’s role as a leading Arab country, because Egypt had sought to preserve its relations with Israel rather than help the besieged Palestinians. For their part, during the Israeli attack against the Gaza Strip, the Syrian Muslim Brothers decided to suspend their actions against the Syrian regime,110 and this action was considered by some opposition figures as an act of rapprochement towards Damascus.111 Yet the Muslim Brothers were in an awkward situation: it was Syria, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullah, their enemies, who stood with the Palestinians, and they could not attack them anymore.
During the months that followed the Gaza Strip war, พี่น้องมุสลิม’ attacks moderated. In March 2009 they published an article under the titleIs It Not about Time?” (“Ama ‘an al-‘awan?”), in which they revealed their disappointment at the cold reaction of the regime towards their attempts at rapprochement. They stated that they wanted to be able to return to their country, to work within Syria for what is best for the nation.112 Since 1982 the main leaders of the Syrian Muslim Brothers had been residing outside Syria, and neither they nor their children were allowed to return.
In April 2009, when a Hizbullah terrorist cell was caught in Egypt, relations between Egypt and Hizbullah deteriorated even further. The cell was intended to help the Palestinians in Gaza against Israel. Egypt accused Hizbullah of using its soil for terrorist actions and also accused it of spreading Shi’ism in Egypt.113 Like the Syrian Muslim Brothers, Egyptian President Husni Mubarak accused thePersians” (ประเทศอิหร่าน) of trying to take over the Arab countries;114 อย่างไรก็ตาม, the Muslim Brothers did not make any statement regarding this affair.
Though the Syrian Muslim Brothers believe that Syria is endangered by the Shi’ite Asad regime and that it is their duty to awaken the Sunni community and save it from the Iranian-‘Alawi/Shi’ite scheme before it is too late, they have changed their behavior towards the government. Early in April 2009 they withdrew from theNational Salvation Front,” which had been formed in June 2006 under the leadership of ex-Vice President ‘Abd al-Halim Khaddam, since, according to them, this alliance only caused damage to their image.115 Khaddam accused them of seeking a rapprochement with Damascus and meeting with agents of the regime.116 Although the Muslim Brothers did not cease their attacks against the Asad regime, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullah, they became more moderate. It seems that after over 30 years as an opposition force outside of Syria, they understood that this caused them to be a weak opposition. ในวันนี้, they no longer have an ally, such as Saddam Husayn, to support them, and the support they receive from some Arab countries, such as Saudi Arabia and Jordan, where some of the Muslim Brothers reside, depends upon the relations between these countries and Syria. When these relations are good, the Muslim Brothers are not granted the same privileges and the freedom to attack the Syrian regime as when relations are bad. They know that they cannot change the situation inside Syria while remaining outside it, and therefore they are striving to return to Syria. But so far the regime is not showing any flexibility in response to their conciliatory actions.
In the last few months we are viewing, to the dissatisfaction of the Muslim Brothers, signs of rapprochement between Syria and some Arab countries such as Jordan and Saudi Arabia, backed by a new American policy towards Syria which attempts to shatter its Iranian alliance and to isolate Iran in the region. The recent bloody disturbances that occurred in Iran after its presidential elections on June 12, 2009 – when the regime was accused of forging the resultsmight cause Syria to notice that its interests are with the West and the Sunni Arab countries rather than with Iran, where the future of the current regime is in doubt. The Syrian Muslim Brothers supported117 the presidential candidate Mir Hossein Moussavi, who stood for election in opposition to Asad’s ally, Mahmud Ahmadinejad.
Conclusion
The Syrian Muslim Brotherhood has sought to emphasize the religious dimension of the triple alliance between Syria, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullah, since they see Shi’ite doctrine as the link among the three. The MB has claimed for several years that these allies portray themselves as protecting the Muslim world from the Zionists and the West, but they have relied on religious segregation to reach their goal. They carry the flag of protecting the Muslim world as a cover for their real intention, which is to take over the Sunni states. The MB has tried to stir up Sunni fears in Syria, and worldwide, of a possible Shi’ite takeover of Syria and other Sunni states. The fact that Iran, ประเทศซีเรีย, and Hizbullah are regarded by many Muslims worldwide as the primary front against the Zionist/American program has minimized their ability to convince the Muslim world generally and Syrian Sunnis specifically of their claims. To their disappointment, the strategy they had adopted until recently has kept them from emerging as a strong opposition and as a possible future alternative to the existing regime.
As an opposition with a leadership residing outside Syria, they face a major problem because they have lost contact with the Syrians still living in the country and neither they nor their children have been allowed to return to Syria. Their attachment to their mother country is therefore becoming weaker as years go by, and they are viewed by many Syrians as outsiders. With the recent rapprochement in which the United States and the Arab states are courting Syria in order to advance the peace process and weaken its alliance with Iran, the MB has understood that they too should change their approach and adopt a new policy which will help them achieve their aims, since their previous strategy did not garner much success. Probably for this reason, during the past year we have witnessed a significant change in the attitude of the MB. For the first time after more than 40 years of attacking the Ba’th regime, and after 27 years in exile, they finally decided to suspend their opposition to the regime and President Bashar al-Asad. They now claim that the Muslim world is in danger and is under attack and that defending it is more important than fighting the regime in Syria; they do not call for an armed resistance of any kind inside or outside Syria. They also have left the SyrianNational Salvation Front,” which they now view as having damaged their image, particularly in their alliance with ‘Abd al-Halim Khaddam, who was for over 30 years one of the most powerful figures in the Syrian regime. They now emphasize that the suspension of their actions against the regime stems from their perception of a more significant threat to the Muslim world, theopen war against the Arab and Muslim States.They also emphasize, perhaps for the first time, that they do not hold President Asad responsible for the past, but they want changes in Syria for the benefit of the country and its people. Despite their denial that there is a rapprochement with Damascus, all signs show that the MB has moderated their attack against the regime. Despite these conciliatory gestures, some questions remain: Are these gestures genuine, or are they merely a tactical maneuver to allow the MB leadership to return to Syria and regain their hold inside it? นอกจากนี้, will President Asad respond positively to these gestures and allow the MB leadership to return to Syria?
1. For more on the Nusayri religion seeA Catechism of the Nusayri religion,” in Meir Bar-Asher and Aryeh Kofsky, The Nusayri-‘Alawi Religion (Leiden: E.J. Brill, 2002), PP. 163-199.
2. About the Nusayriya/’Alawi religion see: Bar-Asher and Kofsky, The Nusayri-‘Alawi Religion.
3. Daniel Pipes, “The Alawi Capture of power in Syria,” Middle East Studies, Vol. 25, No. 4 (1989), PP. 429-450.
4. Umar F. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria (Berkeley: Mizan Press, 1983), p. 44.
5. Kramer มาร์ติน, Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution (Boulder: Westview Press, 1987), PP. 237-238.
6. The largest denomination within the Shi’ite sect is Ithna ‘Ashriyya/Twelver Shi’ism, also known as Ja’fariyya or Imamiyya.
7. For more on the history of the ‘Alawis/Nusayris in the 19th century see Yvette Talhamy, “The Nusayriya Uprisings in Syria in the 19th Century,” PhD thesis, Haifa University, 2006.
8. Kais M. Firro, “The ‘Alawis in Modern Syria: From Nusayriya to Islam via ‘Alawiya,” Der Islam, Bd. 82 (2005), PP. 1-31.
9. ‘Ali ‘Aziz Al-Ibrahim, al-‘Alawiyun wa al-tashayyu’ (Beirut, 1992), PP. 87-88.
10. Gitta Yafee, “Between Separatism and Union: The Autonomy of the Alawi Region in Syria, 1920-1936,” PhD thesis, Tel-Aviv University, 1992, PP. 251-257.
11. For the fatwa see: Paulo Boneschi, “Une fatw? du Grand Mufti de J?rusalem Muhammad ‘Amin al-husayni sur les ‘Alawites,” Revue de l’Histoire des Religions [Review of the History of Religions], Vol. 122 (July-August 1940), PP. 42-54.
12. Husayn Muhammad Al-Mazlum, al-Muslimun al-‘alawiyun: bayna muftarayat al-aqlam wajawr al-hukkam (1999), p. 127
13. Sulayman Ahmad Khadir, al-Irfan, Vol. 37, No. 3 (เดือนมีนาคม 1950), PP. 337-338.
14. Ayatullah Muhsin al-Hakim of Najaf assumed the ‘Alawis to be deficient in their understanding of the true religion and in need of additional guidance. Kramer, Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, p. 244.
15. Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, PP. 244-245.
16. Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution.
17. Pipes, “The Alawi Capture of power in Syria,” p. 440.
18. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 43.
19. Raymond A. Hinnebusch, “The Islamic Movement in Syria: Sectarian Conflict and Urban Rebellion in an Authoritarian-Populist Regime,” in Ali Hilal Dessouki, ed., Islamic Resurgence in the Arab World (New York: Praeger, 1982), p. 151.
20. Hinnebusch, “The Islamic Movement in Syria,” p. 157.
21. Eyal Zisser, “Hafiz al-Asad Discovers Islam,” Middle East Quarterly, Vol. VI, No. 1 (เดือนมีนาคม 1999), p. 49.
22. Adrienne L. Edgar, “The Islamic Opposition in Egypt and Syria: การศึกษาเปรียบเทียบ,” Journal of Arab Affairs, Vol. 6, No. 1 (April 1987), p. 88.
23. Raymond A. Hinnebusch, Authoritarian Power and State Formation in Ba’athist Syria (Boulder: Westview Press, 1990), p. 278.
24. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 43.
25. Moshe Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Eviland ‘Pax Americana’,” in Bruce Cummings et al, eds., Inventing the Axis of Evil: The Truth about North Korea, Iran and Syria (New York: The New Press, 2004), p. 183.
26. Robert Olson, The Ba’th and Syria, 1947 ไปยัง 1982: The Evolution of Ideology, Party and State from the French Mandate to the Era of Hafiz Al Asad (Princeton: Kingston Press, 1982), p. 169.
27. R. Hrair Dekmejian, Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World (Syracuse: Syracuse University Press, 1995), p. 107.
28. Mordechai Kedar, “In Search of Legitimacy: Asad’s Islamic Image in the Syrian Official Press,” in Moshe Maoz et al, eds., Modern Syria from Ottoman Rule to Pivotal Role in the Middle East (Eastbourne: Sussex Academic Press, 1999), p. 24.
29. Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Eviland ‘Pax Americana’,” p. 182.
30. Kramer มาร์ติน, “Syria’s Alawis and Shi’ism,” in Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, p. 249.
31. Patrick Seale, Asad of Syria: The Struggle for the Middle East (Los Angeles: University of California Press, 1988), p. 352.
32. Hanna Batatu, “Syria’s Muslim Brethren,” MERIP REPORTS, Vol.12, No. 110 (November/ December 1982), p. 20. Musa al-Sadr was of Iranian origin, and was one of the opponents of the Shah of Iran.
33. Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Eviland ‘Pax Americana’,” p. 182.
34. The Muslim Brothers accused and still accuse Asad of treason. According to them, during the 1967 war, Asad, who served as Minister of Defense, handed the Golan Heights to Israel without a struggle. http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content&task=view&id=2003&itemid=84.
35. The factions also split over questions of leadership. Edgar, “The Islamic Opposition in Egypt and Syria: การศึกษาเปรียบเทียบ,” p. 88.
36. Middle East Watch, Syria Unmasked: The Suppression of Human Rights by the Asad Regime (New Haven: Yale University Press, 1991), p. 8.
37. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 10.
38. Thomas Mayer, “The Islamic Opposition in Syria, 1961-1982,” Orient (1983), p. 589.
39. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 10.
40. Seale, Asad of Syria, p. 328.
41. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 15.
42. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 16.
43. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 17.
44. Dekmejian, Islam in Revolution, p. 109.
45. For the full manifesto translated to English see: Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, PP. 201-267.
46. Middle East Watch, Syria Unmasked, PP. 17-21.
47. Seale, Asad of Syria, p. 331.
48. Middle East Watch, Syria Unmasked, PP. 17-21.
49. Middle East Watch, Syria Unmasked, PP. 10-13.
50. Seale, Asad of Syria, p. 335.
51. Seale, Asad of Syria, p. 337.
52. Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Evil’ และ “Pax Americana’,” p. 184.
53. Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Evil’ และ “Pax Americana’,” p. 185.
54. Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Evil’ และ “Pax Americana’,” p. 187.
55. Particularly the opposition to Muhammad Reza Shah’s rule.
56. Khomeini was expelled from Iran in 1964; he spent his exile years in Najaf, Iraq until 1978. When he was exiled from Iraq he moved to Paris, ประเทศฝรั่งเศส.
57. Hussein J. Agha and Ahmad S. Khalidi, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation (London: Pinter Publishers, 1995), p. 4. Khomeini was the Supreme Leader of Iran. The Supreme Leader is elected by the Assembly of Experts and is considered the ultimate head of the Iranian political and governmental establishment, above Iran’s President, who is elected by a direct public vote.
58. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 184.
59. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, PP. 186-187.
60. Yair Hirschfeld, “The Odd Couple: Ba’athist Syria and Khomeini’s Iran,” in Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, eds., Syria under Assad (London: Croom Helm, 1987), p. 105.
61. Joseph Kostiner, “Shi’i Unrest in the Gulf,” in Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, p. 180.
62. Kostiner, “Shi’i Unrest in the Gulf,” p. 184.
63. Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, p. 14.
64. Zisser, “Hafiz al-Asad Discovers Islam,” p. 52.
65. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 194.
66. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 183.
67. Hinnebusch, Authoritarian Power, p. 285.
68. Batatu, “Syria’s Muslim Brethren,” p. 13.
69. Hirschfeld, “The Odd Couple: Ba’athist Syria and Khomeini’s Iran,” p. 115.
70. Hirschfeld, “The Odd Couple: Ba’athist Syria and Khomeini’s Iran,” PP. 113-114.
71. Jubin M. Goodarzi, Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East (London: Tauris, 2006), p. 88.
72. Goodarzi, Syria and Iran, p. 144.
73. Agha and Khalidi, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation, p. 81.
74. Goodarzi, Syria and Iran, PP. 200-206.
75. Goodarzi, Syria and Iran, p. 202.
76. Goodarzi, Syria and Iran, p. 204.
77. Goodarzi, Syria and Iran, PP. 212-217.
78. Goodarzi, Syria and Iran, p. 228.
79. http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content&task=view&id=203&itemid=84.
80. Sa’id Hawwa, al-Khuminyya: Shudhudh fi al-‘Aqa’id wa-Shudhudh fi al-Mawaqif [The Khumayniyya: Deviation in Beliefs and Deviation in Behavior] (Amman: Dar Amman li al-Nashr wa-al- Tawzi’, 1987).
81. Hawwa, al-Khuminyya: Shudhudh fi al-‘Aqa’id wa-Shudhudh fi al-Mawaqif, PP. 45-46.
82. Hawwa, al-Khuminyya: Shudhudh fi al-‘Aqa’id wa-Shudhudh fi al-Mawaqif, PP. 55-56.
83. ‘Ali Khameine’i also served as Iran’s President during 1981-1989.
84. President Rafsanjani was succeeded by Muhammad Khatimi (1997-2005) and later by Mahmud Ahmadinejad (2005 to the present).
85. In March 1991, after Operation Desert Storm, the Arab states of the GCC, อียิปต์, and Syria participated in the Damascus meeting, issuing theDamascus declarationwherein they declared their intention to establish a deterrent force to protect Kuwait.
86. Agha and Khalidi, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation, p. 65.
87. Agha and Khalidi, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation, p. 31.
88. Agha and Khalidi, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation, p. 87.
89. The letter was published on the following website: http://www.alburhan.com/articles. aspx?id=1568&page_id=0&page_size=5&links=False&gate_id=0.
90. This letter was sent from the opposition Iranian Sunni League in London and first published in al-Bayan magazine and later published in several Sunni and anti-Shi’ite websites, magazines, and newspapers. Those publications presented the letter as authentic and regarded the situations in Arab Sunni countries such as Egypt, ตูนิเซีย, ซูดาน, เยเมน, the Gaza Strip, and others as the implementation of this Shi’ite scheme. The letter seems to be genuine, but one always should bear in mind that since it was published in Sunni media, its publishers may have had an ulterior, sectarian motive in publishing it. Sharif Qindil, http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?id=72921&issueno=2932.
91. http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content&task=view&id=1967&item id=84.
92. Marvin Zonis and Daniel Brumberg, “Shi’ism as Interpreted by Khomeini: An Ideology of Revolution Violence,” in Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, p. 50.
93. Zonis and Brumberg, “Shi’ism as Interpreted by Khomeini: An Ideology of Revolution Violence,” p. 52.
94. Ma’d Fayad, http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=45&issue=10398&articl e=419648.
95. Muhammad Bassam Yusuf, http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content& task=view&id=2223&itemid=84.
96. ‘Abdallah al-Qahtany, http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content&task =view&id=3638&itemid=5.
97. http://www.alaweenonline.com/site/modules/news/article.php?storyid=80.
98. Samir Quntar and four Lebanese prisoners were freed from Israeli prisons on July 16, 2008 in exchange for the bodies of the two abducted Israeli soldiers.
99. Muhammad Bassam Yusuf, http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content& task=view&id=2876&itemid=84.
100. Muhammad Bassam Yusuf, http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content &task=view&id=2876&itemid=84.
101. Faysal al-Shaykh Muhammad, http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_cont ent&task=view&id=3564&itemid=5.
102. “Kitab maftuh ila al-qadah al-‘arab fi mu’tamar al-qimah,”http://www.ikhwansyrian.com/ index.php?option=com_content&task=view&id=7107&Itemid=141.
103. Muhammad Sayf, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=vie w&id=7744&Itemid=141.
104. Zuhir Salim, http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k+cOd87MDI46m9rUxJEpMO+i1s7RTweb+m3DE7T3o5RBQP+8ftHmfmmpxlyq+8xpXUaWxXWcb /9jcWuI24e75yktXIABuVESOmQJmmy+mz/FVxNNqb9vKfB3u7HIZFUEhBMfok=.
105. Therese Sfeir, “Nasrallah hails May 7 ‘glorious dayfor Resistance,” Daily Star, May 16, 2009, http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=102027.
106. Muhammad Sayf, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=vie w&id=8771&Itemid=141.
107. ‘Abdallah al-Qahtany, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task= view&id=8955&Itemid=141.
108. Muhammad Sayf, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=vie w&id=10142&Itemid=141.
109. ‘Abdallah al-Qahtany, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task= view&id=11031&Itemid=141.
110. Zuhir Salim, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id =11558&Itemid=141.
111.”Ab’ad al-inshiqaq fi jabhat al-khalas al-suriyya al-mu’arida,”http://www.ikhwansyria.com/ ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k+cOd87MDI46m9rUxJEpMO+i1s7+GaiuXiRmBqRtZgsgsy kAcSnsH3WAi1ZfnptOdZW9bNFwgladkbU8ynWKIGQnf3DCaCvEqPmpHzaNwy+OsX20i80 DFmQSFPDk5/3LB8PZt4=.
112. Hassan Riyad, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view& id=12689&Itemid=141.
113. Bahiya Mardiny, http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/4/428050.htm.
114. Ian Siperco, “ประเทศอิหร่าน: Shia Tide Rising,” Middle East Policy Council,http://www.mepc.org/ resources/Siperco001.asp.
115. “Hawl al-mawaqif min jabhat al-khalas al-wataniya,”http://www.ikhwansyrian.com/index. php?option=com_content&task=view&id=12824&Itemid=141.
116. “Jama’t al-ikhwan al-muslimin tansahib min jabhat al-khalas al-wataniya al-suriyya al-muarida,” http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=513896&issueno=11086.
117. On their site, the MB proclaimed that the Iranians were fed up with 30 years of velayat-e faqih and wanted change. The MB asked the international community to support the Iranian people in achieving this goal. They see Moussavi as a good man who was part of the Iranian Revolution, but who did not join any political party and is very supportive of the poor and stands against Ahmadinejad. For the MB’s support of the Moussavi see: Faysal al-Shaykh Muhammad, http://www.ikhwansyria. com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k+cOd87MDI46m9rUxJEpMO+i1s7JD1nshrHNqO0H sQSEugYBxUZbV5VAz3gJta60uHHeRODBb71fi57OOCRZWqfyddaMdPa0oJ3KiVLDZXzBX6R z64g+IgYmt6rZVzphhEtAAE=; Faysal al-Shaykh Muhammad, http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k+cOd87MDI46m9rUxJEpMO+i1s7s8FtXW84zfjioqY8b0a/ 8ULIQMnL/5rTaf970+zKegLai6vZaNUw5Nm5W4zTDKPiS+mxbaRqXbc+RmhnQO KarMvYUPw1FB4I0a/QmbboaOo=.
Dr. Yvette Talhamy is Fellow Teacher in the University of Haifa’s Department of Middle Eastern Studies. Her forthcoming publications will appear in the British Journal of Middle Eastern Studies, Middle Eastern Studies, and Chronos History Journal. She spent 2008-9 on a post-doctoral fellowship in Tel Aviv University’s Department of Middle Eastern and African History.
Copyright Middle East Institute Autumn 2009
Provided by ProQuest Information and Learning Company. All rights Reserved
Talhamy, Yvette “พี่น้องมุสลิมและความสัมพันธ์กับประเทศซีเรียซีเรียชาวอิหร่าน, The”. Middle East Journal, The. FindArticles.com. 15 ธันวาคม, 2009. http://findarticles.com/p/articles/mi_7664/is_200910/ai_n42040707/
Source:
http://findarticle The ‘Alawis of Syria are part of the Shi’a stream; this has led to an alliance with Iran, the center of Shi’ite Islam. This alliance aggravated the oppositionist Syrian Muslim Brotherhood (MB), whose members have been in exile since 1982. According to them, the alliance is a stage in a Shi’ite scheme to take over the Sunni countries, including Syria. อย่างไรก็ตาม, during the past year the MB has changed their strategy, and we are currently witnessing a rapprochement between the Brotherhood and Damascus.The purpose of this article is to examine the attitude of the Syrian Muslim Brothers towards the ‘Alawi regime as a sectarian Shi’ite regime and as a part of a Shi’ite/Iranian scheme that intends to take over the Sunni worlThe Muslim Brothers of Syria, the prominent opposition to the current regime, are a Sunni Islamist movement, while the ‘Alawis, the current rulers of Syria, are defined as Shi’ites. This brings to the surface the old Sunni-Shi’ite schism wherein each accuses the other of deviation from the true path of Islam. The situation in Syria, in which a Shi’ite minority rules over a Sunni majority through the secular Ba’th Party, is considered unacceptable by the Sunni Muslim Brothers, who believe that this situation ought to be changedeven by the use of force. The Muslim Brothers believe that Syria should be ruled by Sunni Shari’a (กฎหมายอิสลาม) and not by the heretic Nusayris, as the Shi’ite ‘Alawis are called. As a result of the violent Muslim resistance to the secular Ba’th regime during the 1960s and against the secular, sectarian Asad regime during the 1970s and 1980s, many Brothers were killed and imprisoned while the Brotherhood’s leadership left Syria and has never been allowed to return. Today the Syrian Muslim Brothers reside in London, under the leadership of ‘Ali Sadr al-Din al-BayanuniThe Nusayris of Syria

The ‘Alawis, the dominant elite of Syria, were known up until the 1920s as Nusayris. The term Nusayris is derived from the name Muhammad ibn Nusayr who lived in the ninth century. Ibn Nusayr claimed that ‘Ali ibn Abi Talib, the Prophet’s cousin and son-in-law, was divine, and he placed him above the Prophet Muhammad. The Nusayris also believe in the Trinitarian concept of ‘A.M.S. (‘Ali. Muhammad. Salman.).1 They believe in the transmigration of souls, and they resort to religious dissimulation, or taqiyya. Since the 13th century they have inhabited the mountain region known after their name, Jabal al-Nusayriya (the Nusayriya Mountain) in northwest Syria and in the Hatay region in southern Turkey.2

For centuries, the Nusayris, though considered an extremist Muslim sect, were ill-treated by the local Syrian Sunnis and by successive Sunni governments, which considered them to be heretics outside of Islam. The Nusayris lived in isolation in their mountains, and their encounters with the local inhabitants, both Muslims and Christians, were rare. They did not cultivate their lands and lived by raiding neighboring villages and robbing travellers, which earned them a negative reputation.

At the beginning of the French Mandate period in Syria (1920-1946), the group changed their name to‘Alawis.Some researchers, such as Daniel Pipes, say that the French gave them this name in order to win them over to their side.3 Others argue that the Nusayris were the ones who wanted to change their name to‘Alawis,” meaning the adherents of ‘Ali ibn Abi Talib, which made them more closely tied to Islam.4 Adopting the name ‘Alawis and obtaining fatawa (legal opinions) that related them to Shi’ism were supposed to help them integrate with the Syrian Muslim population and end their heretic status. As Nusayris, they were regarded as an outcast sect, but as ‘Alawis, and the adherents of ‘Ali, they were part of Shi’ism and thus part of the Muslim community. Although during the French Mandate and the struggle for independence, Sunni nationalists had put national solidarity above religious allegiance and recognized the ‘Alawis as fellow Arabs, there were still many who referred to them asNusayris,” implying that they were disbelievers and extremists who are related neither to Sunni nor to Shi’ite Islam.5 However, unlike the Sunnis, the Shi’ites embraced the ‘Alawis and ultimately won their support.

The Sunni/Shi’a Schism

To understand the divisions between Shi’a6 and Sunni we must first understand the historical roots and doctrinal differences that led to this dichotomy. After the death of the Prophet Muhammad in the seventh century and the internal disputes over who would inherit the place of the Prophet as leader of the Muslim community, a division occurred between the Sunnis and the Shi’ites. The disagreements between the two became particularly acute regarding the process of succession (vis a vis the Caliphate and the Imamate) and the role of Islamic law absent a clear Qur’anic statement on a certain matter.

Today the Shi’a are a minority in the Muslim world consisting of approximately 10%-15% of the population, including all the different sects such as Ismailis, Zaydis, and ‘Alawis. Although the ‘Alawis are considered a sect within the Shi’ite doctrine, there are few similarities between the Shi’ites and the ‘Alawis. They both revere ‘Ali and the 12 Imamsalthough they hold different views concerning themand they both resort to religious dissimulation (taqiyya), but the similarities end there. เช่น, the Nusayris/’Alawis have many beliefs that are not accepted by the Shi’ites, such as the belief in the transmigration of souls, their placement of ‘Ali above the Prophet Muhammad, and their own religious books and ceremonies.

Yet their theological differences did not prevent the two Shi’ite-ruled states of Iran and Syria from becoming allies. Some regarded the alliance as being based on political, security, and economic interests, but the Syrian Muslim Brothers saw it differently. According to them, this alliance is only a stage in the Iranian/Shi’ite scheme of forming an Iranian/Shi’ite empire throughout the Muslim world with the purpose of taking over the Sunni world. Before continuing to examine the subject deeply we must first answer the question as to how and when the Nusayris became Shi’a.

Becoming Shi’a

For centuries the ‘Alawis/Nusayris had suffered both socially and economically under successive Sunni rulers. Under the Ottomans, who ruled Syria for 400 ปีที่, the ‘Alawis suffered greatly. Isolated in their mountain redoubts, living in ramshackle villages, they had to endure famine and poverty while being exploited by their mainly Sunni landlords, who held them in contempt and considered them infidels.7 After the fall of the Ottoman Empire in 1918, Syria came under the French Mandate in 1920. This was seen by the Nusayris as an opportunity to obtain autonomy or independence in the region of the Nusayriya Mountain where they constituted the majority.

With the beginning of the French Mandate in Syria, the ‘Alawi leaders asked the French to give them their own state. The French, who pursued a policy of divide and rule, granted the ‘Alawis their own state, theState of the ‘Alawis” (1920-1936) in the Nusayriya Mountain area along the coast of Syria, thus preventing the inner regions of Syria from having an outlet to the Mediterranean Sea. Though they enjoyed autonomy during those years, the ‘Alawis were divided among themselves. Some ‘Alawis, mainly those who were educated, supported a broader nationalism and desired the unification of the whole of Syria, while others supported separatism and wanted to keep their independent state. Among the separatists was ‘Ali Sulayman al-Asad, the father of Hafiz al-Asad. While the supporters of separatism relied on religious differences as the basis for their demand for an independent state, serious measures were made, mainly by the nationalist ‘Alawis, to stress their links with the Shi’ite doctrine.8

The ‘Alawis who supported nationalism saw that the only way to preserve their existence was through integration within a united Syria rather than having their own country, and they fostered this idea beginning in the 1920s. They realized that it was important for them first to be recognized as part of the Muslim community as Shi’ites. As Nusayris they were viewed as infidels by both Sunnis and Shi’ites, but as ‘Alawis they would become part of Islam and no longer be regarded as an outcast sect.

ใน 1926 the ‘Alawis took the first step towards becoming part of the Muslim faith when a group of ‘Alawi shaykhs issued a proclamation stating that: “Every ‘Alawi is a Muslimevery ‘Alawi who does not confess his Islamic faith or denies that the Qur’an is the word of God and that Muhammad is his Prophet is not ‘AlawiThe ‘Alawis are Shi’ite Muslimsthey are the adherents of the Imam ‘Ali.”9 In April 1933 a group of ‘Alawi ‘ulamaheld a meeting and issued a declaration connecting the ‘Alawis with Islam, and asked to be recognized in the population registers under the nameAlawi Muslims.”10 In July 1936 another major step was taken to support ‘Alawi integration into the Muslim faith when the Palestinian Mufti, Hajj Amin al-Husayni,11 a pan-Arabist who supported the idea of Greater Syria, issued a fatwa recognizing the ‘Alawis as Muslims. His fatwa was published in the Syrian newspaper al-Sha’b [The People].12 The aim of Hajj Amin was to unite all Muslim Arabs for one causeArab unity and the struggle against occupation by the Western powers. This fatwa was the first official religious decree recognizing the ‘Alawis as Muslims.

It was during this year that the ‘Alawis lost their independent, autonomous state and were annexed to Syria, which was then still under the French Mandate. During the Mandate (1936-1946), the ‘Alawis who supported separatism continued to demand that the French restore their independence, but to no avail. At the same time, the nationalist stream among the ‘Alawis was gaining strength. On one hand, the nationalist ‘Alawis continued to stress their connection to Islam, and on the other hand the Muslim community, both Sunni and Shi’ite, wanted to win them over to the cause of the Syrian nation-state by issuing several fatwas and declarations legitimizing the ‘Alawi sect as part of the Muslim faith. The French left Syria in April 1946, and the ‘Alawis who supported separatism knew that they had no alternative other than integration with the independent state of Syria.

Although during the 26 years of the French Mandate the ‘Alawis adopted Shi’ism, helping them become integrated with the Muslim world and in the Syrian nation, they had never learned its doctrines. ใน 1947, the leading Shi’ite authority in Najaf, Ayatullah Muhsin al-Hakim, decided to make the first formal step towards embracing the ‘Alawis and making them part of the Shi’ite community. ใน 1948, the first delegation of ‘Alawi students went to Najaf to study Shi’ite theology and to pursue legal studies.13 This step was unsuccessful, since the ‘Alawi students were faced with Shi’ite hostility and were viewed as extremists (ghulat), causing most of the students to drop out and return home. After this failure, a Ja’fari (Twelver) Society was established in Latakia, which undertook educational work and religious guidance, and inaugurated several branches in other towns such as Jabla, Tartus, and Banias.

Despite these actions, the ‘Alawis were still not regarded as true Muslims even by the Shi’ites, who believed that they needed more guidance.14 Between 1950-1960 some ‘Alawi students studied at the Sunni al-Azhar University in Cairo, which granted its graduates a diploma recognized in Syria.15 It was during those years that the Ba’th Party under ‘Alawi leadership seized power in Syria as a preliminary stage to taking over the whole of the country. As Martin Kramer puts it: “This situation was rich in irony. The ‘Alawis, having been denied their own state by the Sunni nationalists, had taken all of Syria instead.”16

The ‘Alawi Regime and the Syrian Muslim Brothers

There were two main channels that helped the ‘Alawis capture power in Syria: the socialist, secular Ba’th Party, which especially attracted the rural class and non-Sunni minorities, and the armed forces, where various religious minorities were over-represented during the French Mandate and continued to be so after their departure. The coup d’etats of March 1963 and February 1966, in which the ‘Alawis played a major role, marked the ‘Alawisconsolidation of power. The last Syrian coup occurred in November 1970, and was known as theAsad coup.”17 ใน 1971 Hafiz al-Asad became the first ‘Alawi President of Syria. อย่างไรก็ตาม, some branches of the Syrian nation refused to accept this fact. These were mainly the Muslim Brothers of Syria who, จาก 1964 to today, are the main Syrian opposition to the rule of the Ba’th Party and to thesectarianrule, as they call it, of the Asad family.18 In 1945-1946, Dr. Mustafa al-Siba’i founded the Syrian Muslim Brotherhood, which fought against the French for an Islamic state.19 During the first years after its establishment, the society published newspapers and literature and played an active role in Syrian politics. Within that same period the secular Ba’th evolved, and in contrast with the Muslim Brothers, who fought against secularization, it gained support from different sectors of Syrian society, especially among minorities, thus becoming the most important political party in Syria.

The secular doctrine of the ruling Ba’th Party only augmented the fears of the Sunnis, and clashes between the secular, socialist Ba’th and the religious Muslim Brothers were inevitable. ใน 1964, the Ba’th regime outlawed the Muslim Brothers, and its new leader, ‘Isam al-‘Attar, was exiled. During the same year a revolt led by the Muslim Brothers and other opposition factions, including socialists, liberals, and Nasserists, erupted in the city of Hama against the secular, rural, and minority nature of the Syrian ruling elite. The revolt was put down after a bombing of the city’s Al-Sultan Mosque, which caused many casualties.20

Clashes between the two sides were renewed in April 1967 when a young ‘Alawi officer named Ibrahim Khallas published an article in the army magazine Jaysh al-Sha’b (The Army of the People) under the titleThe Path Towards the Creation of a New Arab Man,” wherein he announced that belief in God and religion, feudalism, capitalism, imperialism, and all of the values that had controlled society should be placed in a museum.21 This article caused strikes and disturbances in different parts of Syria, which were led by the ‘ulama’, including members of the Muslim Brotherhood and even Christian clergy. As a result, Khallas was discharged from office.22 According to the Muslim Brothers, they opposed the Ba’th because it was a secular party. They believed that Islam should be declared the state religion and that Shari’a should be the basis of legislation.23 They also opposed Asad not because of his ‘Alawi origins, but because, in their view, his regime was sectarian, tyrannical, corrupt, oppressive, and unjust.24

During the 1970s, relations between the Asad regime and the Muslim Brothers deteriorated. ใน 1973, disturbances erupted again when the Syrian Constitution was publicized and did not designate Islam as the state religion. The Muslim Brothers demanded that Islam be the state religion, although it had never been designated as such. ใน 1950, the Syrian assembly announced the Syrian Constitution and, at the request of the MB, added a clause that the religion of the Head of State would be Islam. This clause was later omitted, and after ascending to the presidency, Asad reinserted this clause into the Syrian Constitution, but when the Constitution was introduced for public census, the clause was once again omitted. This act caused a wave of angry demonstrations organized by the Muslim Brothers, who referred to Asad as theenemy of Godand called for a jihad against him and against hisatheist and corrupt regime.”25As a result, Asad reinserted a clause into the Constitution thatIslam shall be the religion of the head of the state,” meaning that since he was the President, he considered himself a Muslim. นอกจากนี้, during that same year, he ordered the printing of a new Qur’an with his picture on the frontispiece, to be called theAsad Qu’ran,” thereby arousing the anger of the Sunnis and the Muslim Brothers.26

Asad made many conciliatory gestures to gain the trust of the Sunni majority and the Muslim Brothers. He prayed in mosques on Fridays27 and on the main Muslim holidays such as ‘Id al-Fitr and ‘Id al-Adha.28 He abolished restrictions on religious institutions and allowed the construction of new mosques.29 In December 1972, he obtained a legitimization from Hasan al-Shirazi, an Iraqi Shi’ite cleric in exile in Lebanon, stating thatthe beliefs of the ‘Alawis conformed in every respect to those of their Twelver Shi’ite brethren.”30 Later, in July 1973, Musa al-Sadr, head of the Lebanese Shi’ite Supreme Council and a confidant of Asad,31 declared that the ‘Alawis were a Shi’ite sect,32 and the following year Asad performed the ‘umrah to Mecca. Asad also was declared a devout Muslim by the Grand Mufti of Syria, Shaykh Ahmad Kaftaru.33 But the Muslim Brothers still considered him a non-Muslim and led a violent struggle against the Asad regime.34

During the 1970s the Muslim Brothers also suffered from internal problems, splitting into two factions. One faction, which was in Jordan, opposed violent opposition, while the other faction, stationed in Aleppo, called for jihad against the Asad regime and for its replacement by a Sunni regime.35 From 1976 ไปยัง 1982, the Asad regime faced both secular and Islamist opposition. The intervention in Lebanon in 1976 and domestic problems such as inflation, official corruption, and the domination of the ‘Alawis in every sphere of life in Syria were the driving force for the opposition’s efforts to overthrow Asad’s non-Muslim, tyrannical regime.36 The Asad regime was viewed as a sectarian government in which an infidel religious minority ruled over the majority. According to the Muslim Brothers, this was an unnatural situation that ought to be changed.

ใน 1979 the Muslim Brothers carried out an armed attack against the Aleppo Artillery School where 83 young recruits, all ‘Alawis, were killed.37 The Minister of the Interior, ‘Adnan Dabbagh, accused the Muslim Brothers of being agents subservient to the United States andthe Zionist influence,”38 and as a result many Islamists were imprisoned and others were executed.39 In April 1980, armed clashes between the Muslim Brothers and the security forces occurred in the city of Aleppo. Using tanks, armored vehicles, and rockets, the government troops, backed by armed party irregulars,40 occupied the city after killing between 1,000 และ 2,000 people and arresting some 8,000.41

In June 1980, the Muslim Brothers were accused of a failed attempt to assassinate President Asad, and as a result Rif’at al-Asad, the President’s brother, led a revenge campaign against the Muslim Brothers held in Tadmor (Palymra) prison, massacring hundreds of defenseless Islamist prisoners.42 The Muslim Brothers struck back by attacking ‘Alawi officials and placing car bombs outside government installations and military bases, killing and injuring hundreds. ในการตอบสนอง, the government carried out brutal reprisals against the Islamists. Many were arrested, summary executions were carried out, and thousands went into exile.43 In July 1980, membership or association with the Muslim Brothers was made a crime punishable by death.44

In November 1980, as the next step in their anti-regime struggle, the Muslim Brothers issued a manifesto that contained their detailed program for the future Islamic state of Syria. The manifesto included an attack against the corrupt, sectarian ‘Alawi regime of theAsad brothers,” and emphasized that a minority cannot and should not rule over a majority.45

The Hama Massacre

The city of Hama was one of the main centers of the Muslim Brotherhood opposition to the regime. The first encounter between the Muslim Brothers and the military in the city occurred in April 1981 when the Brothers ambushed a security checkpoint. In revenge, special forces units moved into the city and began a house-to-house search. About 350 people were killed, many fled into exile, others disappeared or were imprisoned, and clashes between the two sides continued.46 When Anwar al-Sadat was killed by Islamists on October 6, 1981, flyers were distributed in Damascus threatening Asad with the same fate, and the confrontation between the rival forces became inevitable.47 In February 1982, bloody clashes between the Syrian army and the Muslim Brothers occurred in the city of Hama, where about 100 government and party representatives were killed by the armed Brothers. Special forces were sent to the city to fight the rebels. The city was strafed by helicopters and bombarded with rocket, artillery, and tank fire. Large parts of the city were destroyed, leaving hundreds of people homeless. Many more deserted the city. Estimates of the number killed vary, but it is clear that thousands were killed or injured.48

In the same period, there were several violent demonstrations against the regime that were unrelated to the Muslim opposition. In March 1980, violent demonstrations against the government erupted in the small town of Jisr al-Shughur (between Aleppo and Latakia). The government regained control in the town after using mortars and rockets. Many houses and stores were destroyed and 150-200 people were killed. Demonstrations also erupted in Idlib, Ma’arra (เดือนมีนาคม 1980), and Dayr al-Zur (April 1980).49

After the clashes with the Muslim Brothers, Asad felt that his position was in danger, and he accused Israel, อียิปต์, and the United States of using the Muslim Brothers against him.50 In a speech that he gave on the 19th anniversary of the Ba’th revolution, Asad shouted, “Death to the hired Muslim Brothers who tried to play havoc with the homeland! Death to the Muslim Brothers who were hired by US intelligence, reactionaries and Zionists!”51

During the following years Asad decided to change his internal and external policy. Internally, many Muslim Brothers in Syria and abroad were granted amnesty, and many were released from jails. He also allowed the opening of new Qur’anic schools and the building of new mosques, and he lifted the restrictions on Islamic publications and dress.52 Externally, he was alienated since, in addition to his unfriendly relations with the West, his relations with some Arab countries, such as Iraq, อียิปต์, และจอร์แดน, were remarkably bad. He felt that he needed new allies in the region, and therefore began to enhance his relations with different countries and Muslim organizations. Among the countries with which Asad chose to strengthen his alliance was the Islamic Republic of Iran. Among the Muslim organizations that gained Asad’s support and hospitality were the Palestinian Islamic Jihad (Sunni) and the Lebanese Hizbullah (Shi’ite).53 After the peace treaties signed by Israel with Egypt and Jordan, and the unofficial relations between Israel and other Arab countries, Syria under the Asads (both father and son) remained the only frontline Arab country carrying the banner of the pan-Arab, anti-Zionist, and anti-Israeli campaign, thus gaining the support of the Arab population.54 However, the recent Syrian-Iranian alliance has aroused suspicion among the Arab population and leadership concerning the motivations for this alliance with the Shi’ite, non-Arab Islamic Republic of Iran.

Syria and Iran Become Allies

The relationship between Syria and Iran began in the 1970s. During those years the Syrian authorities accorded privileges and protection to some major Iranian opposition figures.55 In 1978, President Asad offered to receive the main Iranian opposition leader, Ayatollah Ruhollah Khomeini,56 in Damascus after he was expelled from Iraq in 1978. Khomeini declined Asad’s invitation, and instead settled in Paris until the 1979 revolution, when he returned to Iran as head of state and became the only leader in the Muslim world to combine political and religious authority through the doctrine of velayat-e faqih.57 The Muslim Brothers in general, including those in Syria, supported the Iranian Islamic Revolution and saw it as a revolution of all the Islamic movements of the various schools and sects. Shortly after assuming his position, Khomeini began calling for Islamic revolutions across the entire Muslim world. The Syrian Muslim Brothers saw this as a positive step for change, and hoped that it would lead to a similar revolution in Syria and the overthrow of the oppressiveAsad rule.”58 Although the Brothers had publicly stated their support of the Iranian Revolution, to their disappointment the Islamic Republic of Iran maintained close relations with the Asad regime59 despite the fact that the Ba’th Party proclaimed itself to be a socialist, secular, Arab party whereas Iran was a Muslim, non-Arab theocracy.60

Since the 18th century, the Iranian Shi’ite ‘ulamahave enjoyed wide religious and political power, but during the 20th century the Pahlavi Shah of Iran, Muhammad Reza, took official measures to erode the position of the ‘ulama’. Following the revolution and the overthrow of the Shah, Iran became a kind of informal center for the Shi’a of different countries. The Iranians tried to export their revolution to neighboring Arab states, causing turbulence in Arab Gulf states with Shi’ite populations such as Saudi Arabia, คูเวต, and Bahrain. ใน 1981, the Iranians even backed an unsuccessful plot to overthrow the Sunni government of Bahrain, a country with a Shi’ite majority.61 Later, the Gulf region became an arena of terrorism against local and Western targets, and was shaken by suicide attacks. These Iranian terrorist actions in support of other Shi’ites led to a violent response by the Kuwaiti Sunni Muslim Brothers, who bombed Iranian offices in Kuwait. The Kuwaiti Brothers even denounced the Shi’a as anathema.62 Today, in retrospect, the Kuwaiti Brothers perceive these terrorist actions as part of a long-term Shi’ite scheme to take over the Sunni world.

It is hard to explain the reasons behind Khomeini’s preference for Asad over the Muslim Brothers, or as Martin Kramer puts it, “when religion is subordinate to politics, miracles again become possible, and Syria’s ‘Alawis may get recognition as Twelver Shi’is.”63

During the Iran-Iraq War (1980-88), ประเทศซีเรีย, unlike other Arab countries, supported Iran, and the cooperation and strategic alliance between the two countries grew stronger in the following years.64 In exchange for their support, the Iranians supplied Syria with free petroleum products and oil at concession rates.65 In April 1980, when there were clashes between the Muslim Brothers and security forces in Syria, the Iranians condemned the actions of the Muslim Brothers, accusing them of conspiring with Egypt, ประเทศอิสราเอล, and the United States against Syria.66 For their part, the Syrian Muslim Brothers, as well as the Kuwaiti Muslim Brothers, began to view Iran as a sectarian Shi’ite regime. Parallel with the growing ties between Syria and Iran, the Muslim Brothers of Syria supported and were supported politically and financially by the Iraqi regime under Saddam Husayn.67 In the 1980s, the attacks of the Muslim Brothers against the Islamic Republic of Iran intensified. In a book written by Sa’id Hawwa, the chief ideologist of the Syrian Muslim Brothers in the 1980s, he stressed that the People of the Sunna are the real Muslim community, thus widening the gap between the Muslim Brothers and Iran.68 In April 1982, a coalition of different Syrian opposition groups, including the Syrian MB, set up theNational Alliance for the Liberation of Syria,” which was backed by the Iraqi regime.69 During the 1980s relations between Iran and Syria remained generally close, despite the fact that some Iranian actions had aggravated the Syrians, such as the announcement of a four-stage plan for the establishment of an Islamic Shi’ite regime in Iraq in early 1982. In March of the same year, some Iraniantourists” (who were actually Iranian revolutionary activists) had visited Syria and distributed posters of Khomeini and hung religious slogans on the walls of the Damascus airport and its surroundings.70 Such actions caused a cooling in the relationship between the two countries, but since Iran was alienated from the rest of the region due to the war with Iraq, its relations with the Arab countries were nearly universally poor, making Syria too precious an ally for Iran to lose. The Iranian leadership did whatever was needed to maintain its alliance with Syria, the only Arab state with which it had good relations.

At present, the Shi’ite Hizbullah of Lebanon, currently under the leadership of Secretary General Hasan Nasrallah, is another ally of the Asad regime, constituting the third component of the Shi’ite triple alliance. ในต้นทศวรรษ 1980, while the Syrians were in Lebanon, the Iranians began to cultivate the Shi’ite community of Lebanon. Iran sent Shi’ite clerics to the country to indoctrinate the local Shi’ites with their ideology.71 Iran regarded Lebanon as fertile soil for exporting its revolution, and Hizbullah was the means through which Iran planned toovercomeLebanon in order to attack theZionistenemy, ประเทศอิสราเอล, from the north, and to liberate Palestine. Iran supplied Hizbullah with money, weapons, and military and religious guidance,72 in addition to supporting health, การศึกษา, and social welfare institutions.73

According to the Syrian Muslim Brothers, the basis of the alliance between the three parties – ประเทศซีเรีย, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullahis their common Shi’ite doctrine. This allegation was not true in the 1980s, when the relationship between Hizbullah and the Asad regime was marked by tension. During the 1980s, relations between Syria and Hizbullah were indeed more of a rivalry than an alliance, despite Iran’s dissatisfaction with this lack of accord between her two allies.74 In February 1987, the Syrians even perpetrated a massacre against Hizbullah militiamen. After Hizbullah abducted a number of Western citizens, Syrian troops deployed in Beirut’s southern suburbs, where 23 Hizbullah members were subsequently killed. As a result thousands of outraged Lebanese Shi’ite mourners protested against Syria, with some even accusing it of conspiring with Israel.75 For its part, Iran never held Syria responsible for this action but rather attributed it to renegades within the Syrian army. But Iran, knowing this was not true, warned Syria that any action against its allies in Lebanon would be considered an attack against Iran.76

Despite the tension between the two states, Iran was careful not to lose its ally and continued to supply it with free or discounted crude oil. As it became increasingly isolated from the rest of the Arab and Western states, Iran’s relations with Syria became more valuable, especially since there were some diplomatic efforts made on the part of the Arab states to separate the two allies and restore Arab unity.77 During 1987, Iran faced another problem that needed Syrian mediation when Iranian pilgrims demonstrated in Mecca, resulting in bloody clashes with the Saudi security forces. In the incident, 275 Iranians and 85 members of the Saudi security forces were killed, causing a crisis in Saudi/Arab- Iran relations. This incident was regarded by Saudi Arabia as an Iranian plot intended to shake the foundations of Sunni Saudi Arabia. The situation deteriorated to a level where the Iran-Iraq War became regarded as war between the Arabs and the Persians.78

According to the Syrian Muslim Brothers, considering all the aforementioned violent actions committed by Iran in different Arab countries, the Shi’ite Iranians, under the cover of Islam, are more dangerous to the Muslim countries than the Zionists or the Americans. According to the Brothers, the latter’s plan is obvious, but the Shi’ite Iranians manage to obtain Sunni support by waving the flag of war against the Zionists and the Americans, while their genuine aim is to take over these countries and rebuild the Shi’ite Safavid empire.79

ใน 1987, Sa’id Hawwa, the chief ideologist of the Syrian Muslim Brothers, wrote a book called The Khumayniyya: Deviation in Beliefs and Deviation in Behavior (al- Khumayniyya: shudhudh fi al-‘Aqa’id wa-shudhudh fi al-Mawaqif), in which he presents the disappointment of the Muslim Brothers in the Islamic Revolution in Iran and exposes thedeviationof Khomeini. In his book, Hawwa quotes from works written by Khomeini himself that, according to Hawwa, reveal the deviation in Khomeini’s thoughts and Shi’ite beliefs. Hawwa goes so far as to regard the Shi’ites and Khomeini as a danger to the existence of the Sunni world, warning young Sunnis against believing the false statements of thisMuslim Revolution.”80 According to Hawwa, the purpose of this revolution is to take over the Sunni world and turn it into a Shi’ite world. To prove his claims, Hawwa points to the Iranian interference in Lebanon and its support for Shi’ite movements such as Hizbullah and Amal, and also presents the odd relationship between Iran and Syria. In his view, the main purpose of the Iran-Iraq War was toconquerIraq and turn it into a Shi’ite state, and then conquer the rest of the Gulf Arab states as a preliminary stage in taking over the whole of the Sunni world.81 Hawwa concludes his book by stating that the Shi’a are different from the Sunnis, their beliefs are different, their prayers are different, and whoever supports them is considered a traitor against God and his Prophet.82

The Iran-Iraq War ended in 1988, and Khomeini died the following year. ‘Ali Khameine’i, who had been Iran’s President, became its Supreme Leader,83 and Akbar Hashimi Rafsanjani84 was elected President, remaining in office until 1997. Rafsanjani and the Presidents who suceeded him, under the guidance of Khameine’i, pursued Khomeini’s legacy. In March 1991, the Arab states of the Gulf Cooperation Council (GCC), อียิปต์, and Syria participated in the Damascus meeting,85 and later on in October, the Arab countries, including Syria, participated in the Madrid peace talks with Israel. These actions caused tension between Syria and Iran, but after the failure of these talks, the tension between the two allies declined.86 During the 1990s, Syria also played an important role as mediator between Iran and the Arab Gulf states.87 Syria played a mediating role in the dispute between Abu Dhabi and Iran over Iran’s annexation of Abu Musa Island in the Persian Gulf in early 1992, and in the internal Shi’ite disturbances in Bahrain in early 1995.88

Until the 1970s, the ‘Alawis and later President Asad sought religious confirmation as Shi’ite Muslims from prominent Muslim leaders, and especially from Shi’ite leaders. After the Iranian Revolution and the imposition of religious rule, Iran sought an ally in the region, and Syria was that ally. It is fair to say that these two countries built their alliance out of mutual necessity. Over the years their alliance faced numerous obstacles, but managed to survive. Many elements contributed to the survival of this alliance, amongst them the failure of the peace talks in the Middle East, the Palestinian problem, and Western policy that seemed to favor the Israeli side, thus driving Syria to seek a strong ally as a counterweight. Asad’s commitment to the Palestinian cause did not change the attitude of the Muslim Brothers towards him, because they still regarded his regime as an oppressive, sectarian regime and sought to overthrow it, and his alliance with Shi’ite Iran only aggravated them and aroused their suspicions.

The Shi’ite Revolution

The Muslim Brothers of Syria view the ‘Alawi/Shi’ite Asad regime as a part of a Shi’ite/Iranian scheme intended to establish or restore the glory of the old Persian empire and impose Shi’ite doctrine in the various Arab and Muslim states. To support their claims of this purported scheme, they rely on an alleged secret letter that was published in 1998 by the Iranian Sunni League in London, and which they claim was sent from the Iranian Revolution Assembly to different Iranian provinces. This alleged letter included a very detailed five-stage Iranian/Shi’ite plan on how toexportthe Iranian/ Shi’ite revolution to other Muslim countries. The duration of each stage of this plan is ten years, with a total duration of 50 ปีที่. The plan’s goal is to unite the Muslims by striking at the Sunni regimes that consider Shi’ite doctrine heretical. According to the plan, controlling these countries would result in control of half the world.

The first step of this plan is: “To improve the relations between Iran and the neighboring Arab states. When the cultural, the economic and the political relations between Iran and those states are good, it will be easy for Iranian agents to enter those countries as immigrants.

The Iranian agents will buy houses, apartments, and lands and help their Shi’ite brothers living in these countries. They will foster good business and personal relations with the powerful figures in these countries, obey the laws of these countries, and obtain permits to celebrate their feasts and to build their own mosquesObtain local nationality through bribes or by using their connections. Encourage the young Shi’ites to incorporate themselves within the local administrations and to enlist in the local armyArouse suspicion and mistrust between the local authorities and the [Sunni] religious authorities by spreading flyers allegedly published by religious leaders criticizing the actions of the local government. This action would lead to friction in the relations between the two sides causing the government to suspect every act of the religious leaders.

The third step is: “After incorporation within the local bureaucracy and army, the task of the Shi’ite religious leaders, contrary to the local Sunni religious leaders, will be to declare publicly their loyalty to the local government, thus gaining their goodwill and trust. Then begins the step of striking at the local economy.

The fourth step is: When mistrust is caused between the religious and political leaders and the collapse of their economy, anarchy will prevail everywhere, and the agents will be the only protectors of the country. After building trust with the ruling elite, the crucial stage will begin by announcing the political leaders as traitors, thus causing their expulsion or their replacement by the Iranian agents. Incorporating Shi’a in the different governmental offices will arouse the anger of the Sunnis who will respond by attacking the government. The agent’s role at this point is to ‘stand bythe head of state and buy the property of those who decide to flee the country.

The fifth step is: “Help to regain peace in those countries by appointing a People’s Assembly, where the Shi’ite candidates will have the majority and will later take over the country, if not through those peaceful measures, then by causing a revolution. After taking over the country, Shi’ism will be imposed.”89

The Syrian Muslim Brothers used this letter to prove90 that the alliance between the ‘Alawi regime and Iran was actually a part of the Shi’ite scheme against the Sunni world. Dr. Muhammad Bassam Yusuf, a Syrian author of the Muslim Brothers information bureau, published a series of articles on the Syrian Muslim Brothersofficial website under the titleThe Suspicious Iranian Safavid Persian Scheme in the Arab and Muslim Countries” (al-Mashrual-Irani al-Safawi al-Farisi al-Mashbuh fi Bilad al-‘Arab). The aim of these articles was to reveal the Iranian scheme and the true face of the ‘Alawi regime. In his articles, Dr. Yusuf begins with a description of how the Shi’ite Safavids took over Iran in 1501, and how their influence expanded to Iraq down to the present time. นอกจากนี้, he emphasizes that the Iranianscruel treatment of the Sunni inhabitants under their rule is an illustration of their hate for the Sunnis.91

Actually, Dr. Yusuf’s allegations coincide with Khomeini’s declarations. In his speeches and religious sermons, Khomeini regarded some Sunni governments as illegitimate, claiming that the only truly Islamic state was Iran, and thus believing that Iran has the right to force these states (including by the use of violence), even those that claim to advocate Islamic law, to adopt reforms.92 In his sermons and speeches, Khomeini also attacked the Western powers, especially the United States and their allies (orpuppetsas he called them) in the region. He fiercely attacked Saudi Arabia, the unofficial leader of the Sunni world, for betraying Islam, as well as Saddam Husayn’s Iraq, which he regarded as an infidel, atheistic government.93 Khomeini’s death did not end the implementation of the Iranian scheme; his successors continued his legacy. The Muslim Brothers believe that the overthrow of Saddam coincided with the goals of Iran, ซึ่ง, according to the Brothers, is working inside Iraq more than ever to turn it into a Shi’ite state.94

ตามที่ดร. Yusuf, what we are seeing now in countries such as Iraq, คูเวต, บาห์เรน, ซูดาน, เยเมน, ประเทศจอร์แดน, ประเทศซีเรีย, and Lebanon is the implementation of the Iranian five-stage scheme. In Syria, เช่น, the plan is being implemented under the protection of the Asad regime, and it is the duty of the Muslim Brothers to stop them andsaveSyria.95 On their official website, the Muslim Brothers elaborate and illustrate the Iranianconquestof Syria and their attempts to turn it into a Shi’ite state. “What is conquest?” they ask;

Is it the existence of foreign intelligence in the country that works side by side with local intelligence and controls it? Is it the existence of foreign weapons, troops, and military bases such as the Iranian weapons, troops, and military bases that exist in Damascus? Is not the massive Iranian missionary activity in the villages and the towns of Syria under the protection of the government an attempt to turn them into Shi’a? Is not taking over some regions, by buying them or by using force, and building shrines on them through the help of the government an attempt to turn Syria into a Shi’ite center? They say that they strive for ‘Muslim Unityand wage actions against the West and the Zionists to deceive the Muslim world and build their Empire.96

These allegations of the Muslim Brothers are refuted by the Syrian Grand Mufti, Ahmad Badr al-Din Hassun, who has stated that these allegations are false andridiculous,” rejecting their doubts that ‘Alawis are Muslims, and emphasizing again that the ‘Alawis, Isma’ilis, and the Druze are all true Muslims.97

The Muslim Brothers view the alliance between Syria, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullah (or theKhameine’i Party,” as they call it) as the implementation of the Shi’ite scheme, since the common link between the three is Shi’ism. According to the Muslim Brothers, Hizbullah’s provocative act, in which two Israeli soldiers were abducted in July 2006, precipitating that summer’s Israel-Hizbullah war, only caused the destruction of Lebanon because the war’s goals, such as freeing Lebanese prisoners in Israel and liberating the Sheb’a Farms, the Golan Heights, and Palestine, were never achieved.98 The only achievements of thisDivine Victorywere the death and injury of many innocent people, the crippling of the Lebanese economy, and the destruction of many houses and villages, which left thousands homeless. According to the Muslim Brothers, the Lebanese discovered that thisDivine Victorywas their destruction, rather than the destruction of the Zionist enemy.

The Muslim Brothers regard the war with Israel as a part of the Iranian scheme. The goal of the war was not to fight in Lebanon’s name, but to destroy the country as a preparatory step to taking it over by causing the fall of its legitimate government, and dominating the country in accordance with the Iranian scheme.99 To support his thesis, Dr. Yusuf relies on Iranian statements during the war, in which they declared that if the war extended to Syria, they would stand by the side of the Syrian regime. นอกจากนี้, according to him, it is well known that the Iranians supplied Hizbullah with the weapons used in the war.100 To support their arguments, the Muslim Brothers also quote the words of the Secretary General of Hizbullah, Hasan Nasrallah, who, according to the Brothers, proclaimed that he is merely asmall soldierunder the service of the Imam Khameine’i and that his soldiers fought in the name of Khameine’i and the Imam Husayn (‘Ali ibn Abi Talib’s son), rather than in the name of God. According to the Muslim Brothers these statements are heresy, and Nasrallah’s loyalty is first and foremost to Iran and not to God or the Arab world. His army and military preparations, which were funded by the Iranians, will soon turn against the Arabs, and especially the Syrians, Lebanese, and the Palestinians. The Syrian Brothers believe that it is their duty to warn the Sunni world before it is too late.101

In March 2008, they sent a letter to the Arab leaders at the Arab summit held in Damascus complaining of the Syrian regime’s aggression against the Syrian people and the Syrian Muslim Brothers, underlining the alleged Shi’ite scheme that endangered Syrian identity and demography.102 The bloody clashes in Lebanon on May 7, 2008, when armed Hizbullahsoldiersturned their weapons against their fellow Lebanese, both Sunnis and Christians, only served to strengthen the claims of the Syrian Muslim Brothers that an Iranian-armed Hizbullah was planning to take over Lebanon to implement velayat-e faqih in Lebanon.103 However, during the June 7, 2009 elections in Lebanon, Hizbullah did not win, as most polls had anticipated. The election results were viewed by the Muslim Brothers as a victory for democracy.104 Some observers say that Hizbullah lost the elections because they had turned their weapons against the Lebanese, which they had promised they would never do, and because Nasrallah called this act of aggression aglorious day for the resistance,” stating that it would be easy for Hizbullah and its allies to govern Lebanon.105 Some say that this result was due to Western interference, while others say that it was Hizbullah that chose to lose the elections.

During most of 2008, the Muslim Brothers continued their attack against the Syrian-Iranian alliance, accusing Asad of allowing Iran to control Syria’s economy, การเมือง, and army.106 According to them, there is a contest in the region between two main forcesIran and the United Statesbut Iran has the advantage because it shares the same religion with the people of the region. In their view, neither Israel nor the United States can compete with Iran in this sphere. Since many Muslims regard Iran as a strong Muslim state facing off against the Zionist/American program in the region, there are manycrazy advocatesof Iran, as they call them, who disregard much of Iran’s own program in the region and defend its overall regional policy.107 According to them, the different assassinations that took place in Syria, such as the assassination of Brigadier-General Muhammad Sulayman, Asad’s right hand man and security advisor, are warnings by a fretful Iran and Hizbullah to the Asad regime for making conciliatory gestures towards Israel, ประเทศเลบานอน, and the West.108

The Syrian Muslim Brothers continued their attack against Iran’s hidden regional agenda, questioning the real reason for Iran’s eagerness to free Palestine: “Do they want to free Palestine for the Palestinians or for the velayat-e faqih and its interests in the region?”109 อย่างไรก็ตาม, the Syrian Muslim Brothers faced a problem in late 2008 when Israel attacked the Gaza Strip. The prominent supporters of the Hamas government in Gaza were Syria, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullah, while Egypt faced heavy criticism for not opening its border with Gaza. Hasan Nasrallah attacked Egypt for its actions and accused it of complicity with Israel. The Egyptian government saw this as an intentional act by Hizbullah, with Iran’s backing, aimed at causing the fall of the Egyptian government. Hizbullah had attempted to undermine Egypt’s role as a leading Arab country, because Egypt had sought to preserve its relations with Israel rather than help the besieged Palestinians. For their part, during the Israeli attack against the Gaza Strip, the Syrian Muslim Brothers decided to suspend their actions against the Syrian regime,110 and this action was considered by some opposition figures as an act of rapprochement towards Damascus.111 Yet the Muslim Brothers were in an awkward situation: it was Syria, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullah, their enemies, who stood with the Palestinians, and they could not attack them anymore.

During the months that followed the Gaza Strip war, พี่น้องมุสลิม’ attacks moderated. In March 2009 they published an article under the titleIs It Not about Time?” (“Ama ‘an al-‘awan?”), in which they revealed their disappointment at the cold reaction of the regime towards their attempts at rapprochement. They stated that they wanted to be able to return to their country, to work within Syria for what is best for the nation.112 Since 1982 the main leaders of the Syrian Muslim Brothers had been residing outside Syria, and neither they nor their children were allowed to return.

In April 2009, when a Hizbullah terrorist cell was caught in Egypt, relations between Egypt and Hizbullah deteriorated even further. The cell was intended to help the Palestinians in Gaza against Israel. Egypt accused Hizbullah of using its soil for terrorist actions and also accused it of spreading Shi’ism in Egypt.113 Like the Syrian Muslim Brothers, Egyptian President Husni Mubarak accused thePersians” (ประเทศอิหร่าน) of trying to take over the Arab countries;114 อย่างไรก็ตาม, the Muslim Brothers did not make any statement regarding this affair.

Though the Syrian Muslim Brothers believe that Syria is endangered by the Shi’ite Asad regime and that it is their duty to awaken the Sunni community and save it from the Iranian-‘Alawi/Shi’ite scheme before it is too late, they have changed their behavior towards the government. Early in April 2009 they withdrew from theNational Salvation Front,” which had been formed in June 2006 under the leadership of ex-Vice President ‘Abd al-Halim Khaddam, since, according to them, this alliance only caused damage to their image.115 Khaddam accused them of seeking a rapprochement with Damascus and meeting with agents of the regime.116 Although the Muslim Brothers did not cease their attacks against the Asad regime, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullah, they became more moderate. It seems that after over 30 years as an opposition force outside of Syria, they understood that this caused them to be a weak opposition. ในวันนี้, they no longer have an ally, such as Saddam Husayn, to support them, and the support they receive from some Arab countries, such as Saudi Arabia and Jordan, where some of the Muslim Brothers reside, depends upon the relations between these countries and Syria. When these relations are good, the Muslim Brothers are not granted the same privileges and the freedom to attack the Syrian regime as when relations are bad. They know that they cannot change the situation inside Syria while remaining outside it, and therefore they are striving to return to Syria. But so far the regime is not showing any flexibility in response to their conciliatory actions.

In the last few months we are viewing, to the dissatisfaction of the Muslim Brothers, signs of rapprochement between Syria and some Arab countries such as Jordan and Saudi Arabia, backed by a new American policy towards Syria which attempts to shatter its Iranian alliance and to isolate Iran in the region. The recent bloody disturbances that occurred in Iran after its presidential elections on June 12, 2009 – when the regime was accused of forging the resultsmight cause Syria to notice that its interests are with the West and the Sunni Arab countries rather than with Iran, where the future of the current regime is in doubt. The Syrian Muslim Brothers supported117 the presidential candidate Mir Hossein Moussavi, who stood for election in opposition to Asad’s ally, Mahmud Ahmadinejad.

Conclusion

The Syrian Muslim Brotherhood has sought to emphasize the religious dimension of the triple alliance between Syria, ประเทศอิหร่าน, and Hizbullah, since they see Shi’ite doctrine as the link among the three. The MB has claimed for several years that these allies portray themselves as protecting the Muslim world from the Zionists and the West, but they have relied on religious segregation to reach their goal. They carry the flag of protecting the Muslim world as a cover for their real intention, which is to take over the Sunni states. The MB has tried to stir up Sunni fears in Syria, and worldwide, of a possible Shi’ite takeover of Syria and other Sunni states. The fact that Iran, ประเทศซีเรีย, and Hizbullah are regarded by many Muslims worldwide as the primary front against the Zionist/American program has minimized their ability to convince the Muslim world generally and Syrian Sunnis specifically of their claims. To their disappointment, the strategy they had adopted until recently has kept them from emerging as a strong opposition and as a possible future alternative to the existing regime.

As an opposition with a leadership residing outside Syria, they face a major problem because they have lost contact with the Syrians still living in the country and neither they nor their children have been allowed to return to Syria. Their attachment to their mother country is therefore becoming weaker as years go by, and they are viewed by many Syrians as outsiders. With the recent rapprochement in which the United States and the Arab states are courting Syria in order to advance the peace process and weaken its alliance with Iran, the MB has understood that they too should change their approach and adopt a new policy which will help them achieve their aims, since their previous strategy did not garner much success. Probably for this reason, during the past year we have witnessed a significant change in the attitude of the MB. For the first time after more than 40 years of attacking the Ba’th regime, and after 27 years in exile, they finally decided to suspend their opposition to the regime and President Bashar al-Asad. They now claim that the Muslim world is in danger and is under attack and that defending it is more important than fighting the regime in Syria; they do not call for an armed resistance of any kind inside or outside Syria. They also have left the SyrianNational Salvation Front,” which they now view as having damaged their image, particularly in their alliance with ‘Abd al-Halim Khaddam, who was for over 30 years one of the most powerful figures in the Syrian regime. They now emphasize that the suspension of their actions against the regime stems from their perception of a more significant threat to the Muslim world, theopen war against the Arab and Muslim States.They also emphasize, perhaps for the first time, that they do not hold President Asad responsible for the past, but they want changes in Syria for the benefit of the country and its people. Despite their denial that there is a rapprochement with Damascus, all signs show that the MB has moderated their attack against the regime. Despite these conciliatory gestures, some questions remain: Are these gestures genuine, or are they merely a tactical maneuver to allow the MB leadership to return to Syria and regain their hold inside it? นอกจากนี้, will President Asad respond positively to these gestures and allow the MB leadership to return to Syria?

1. For more on the Nusayri religion seeA Catechism of the Nusayri religion,” in Meir Bar-Asher and Aryeh Kofsky, The Nusayri-‘Alawi Religion (Leiden: E.J. Brill, 2002), PP. 163-199.

2. About the Nusayriya/’Alawi religion see: Bar-Asher and Kofsky, The Nusayri-‘Alawi Religion.

3. Daniel Pipes, “The Alawi Capture of power in Syria,” Middle East Studies, Vol. 25, No. 4 (1989), PP. 429-450.

4. Umar F. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria (Berkeley: Mizan Press, 1983), p. 44.

5. Kramer มาร์ติน, Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution (Boulder: Westview Press, 1987), PP. 237-238.

6. The largest denomination within the Shi’ite sect is Ithna ‘Ashriyya/Twelver Shi’ism, also known as Ja’fariyya or Imamiyya.

7. For more on the history of the ‘Alawis/Nusayris in the 19th century see Yvette Talhamy, “The Nusayriya Uprisings in Syria in the 19th Century,” PhD thesis, Haifa University, 2006.

8. Kais M. Firro, “The ‘Alawis in Modern Syria: From Nusayriya to Islam via ‘Alawiya,” Der Islam, Bd. 82 (2005), PP. 1-31.

9. ‘Ali ‘Aziz Al-Ibrahim, al-‘Alawiyun wa al-tashayyu’ (Beirut, 1992), PP. 87-88.

10. Gitta Yafee, “Between Separatism and Union: The Autonomy of the Alawi Region in Syria, 1920-1936,” PhD thesis, Tel-Aviv University, 1992, PP. 251-257.

11. For the fatwa see: Paulo Boneschi, “Une fatw? du Grand Mufti de J?rusalem Muhammad ‘Amin al-husayni sur les ‘Alawites,” Revue de l’Histoire des Religions [Review of the History of Religions], Vol. 122 (July-August 1940), PP. 42-54.

12. Husayn Muhammad Al-Mazlum, al-Muslimun al-‘alawiyun: bayna muftarayat al-aqlam wajawr al-hukkam (1999), p. 127

13. Sulayman Ahmad Khadir, al-Irfan, Vol. 37, No. 3 (เดือนมีนาคม 1950), PP. 337-338.

14. Ayatullah Muhsin al-Hakim of Najaf assumed the ‘Alawis to be deficient in their understanding of the true religion and in need of additional guidance. Kramer, Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, p. 244.

15. Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, PP. 244-245.

16. Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution.

17. Pipes, “The Alawi Capture of power in Syria,” p. 440.

18. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 43.

19. Raymond A. Hinnebusch, “The Islamic Movement in Syria: Sectarian Conflict and Urban Rebellion in an Authoritarian-Populist Regime,” in Ali Hilal Dessouki, ed., Islamic Resurgence in the Arab World (New York: Praeger, 1982), p. 151.

20. Hinnebusch, “The Islamic Movement in Syria,” p. 157.

21. Eyal Zisser, “Hafiz al-Asad Discovers Islam,” Middle East Quarterly, Vol. VI, No. 1 (เดือนมีนาคม 1999), p. 49.

22. Adrienne L. Edgar, “The Islamic Opposition in Egypt and Syria: การศึกษาเปรียบเทียบ,” Journal of Arab Affairs, Vol. 6, No. 1 (April 1987), p. 88.

23. Raymond A. Hinnebusch, Authoritarian Power and State Formation in Ba’athist Syria (Boulder: Westview Press, 1990), p. 278.

24. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 43.

25. Moshe Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Eviland ‘Pax Americana’,” in Bruce Cummings et al, eds., Inventing the Axis of Evil: The Truth about North Korea, Iran and Syria (New York: The New Press, 2004), p. 183.

26. Robert Olson, The Ba’th and Syria, 1947 ไปยัง 1982: The Evolution of Ideology, Party and State from the French Mandate to the Era of Hafiz Al Asad (Princeton: Kingston Press, 1982), p. 169.

27. R. Hrair Dekmejian, Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World (Syracuse: Syracuse University Press, 1995), p. 107.

28. Mordechai Kedar, “In Search of Legitimacy: Asad’s Islamic Image in the Syrian Official Press,” in Moshe Maoz et al, eds., Modern Syria from Ottoman Rule to Pivotal Role in the Middle East (Eastbourne: Sussex Academic Press, 1999), p. 24.

29. Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Eviland ‘Pax Americana’,” p. 182.

30. Kramer มาร์ติน, “Syria’s Alawis and Shi’ism,” in Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, p. 249.

31. Patrick Seale, Asad of Syria: The Struggle for the Middle East (Los Angeles: University of California Press, 1988), p. 352.

32. Hanna Batatu, “Syria’s Muslim Brethren,” MERIP REPORTS, Vol.12, No. 110 (November/ December 1982), p. 20. Musa al-Sadr was of Iranian origin, and was one of the opponents of the Shah of Iran.

33. Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Eviland ‘Pax Americana’,” p. 182.

34. The Muslim Brothers accused and still accuse Asad of treason. According to them, during the 1967 war, Asad, who served as Minister of Defense, handed the Golan Heights to Israel without a struggle. http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content&task=view&id=2003&itemid=84.

35. The factions also split over questions of leadership. Edgar, “The Islamic Opposition in Egypt and Syria: การศึกษาเปรียบเทียบ,” p. 88.

36. Middle East Watch, Syria Unmasked: The Suppression of Human Rights by the Asad Regime (New Haven: Yale University Press, 1991), p. 8.

37. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 10.

38. Thomas Mayer, “The Islamic Opposition in Syria, 1961-1982,” Orient (1983), p. 589.

39. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 10.

40. Seale, Asad of Syria, p. 328.

41. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 15.

42. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 16.

43. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 17.

44. Dekmejian, Islam in Revolution, p. 109.

45. For the full manifesto translated to English see: Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, PP. 201-267.

46. Middle East Watch, Syria Unmasked, PP. 17-21.

47. Seale, Asad of Syria, p. 331.

48. Middle East Watch, Syria Unmasked, PP. 17-21.

49. Middle East Watch, Syria Unmasked, PP. 10-13.

50. Seale, Asad of Syria, p. 335.

51. Seale, Asad of Syria, p. 337.

52. Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Evil’ และ “Pax Americana’,” p. 184.

53. Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Evil’ และ “Pax Americana’,” p. 185.

54. Ma’oz, “Damascus vs. Washington: Between the ‘Axis of Evil’ และ “Pax Americana’,” p. 187.

55. Particularly the opposition to Muhammad Reza Shah’s rule.

56. Khomeini was expelled from Iran in 1964; he spent his exile years in Najaf, Iraq until 1978. When he was exiled from Iraq he moved to Paris, ประเทศฝรั่งเศส.

57. Hussein J. Agha and Ahmad S. Khalidi, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation (London: Pinter Publishers, 1995), p. 4. Khomeini was the Supreme Leader of Iran. The Supreme Leader is elected by the Assembly of Experts and is considered the ultimate head of the Iranian political and governmental establishment, above Iran’s President, who is elected by a direct public vote.

58. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 184.

59. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, PP. 186-187.

60. Yair Hirschfeld, “The Odd Couple: Ba’athist Syria and Khomeini’s Iran,” in Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, eds., Syria under Assad (London: Croom Helm, 1987), p. 105.

61. Joseph Kostiner, “Shi’i Unrest in the Gulf,” in Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, p. 180.

62. Kostiner, “Shi’i Unrest in the Gulf,” p. 184.

63. Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, p. 14.

64. Zisser, “Hafiz al-Asad Discovers Islam,” p. 52.

65. Middle East Watch, Syria Unmasked, p. 194.

66. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 183.

67. Hinnebusch, Authoritarian Power, p. 285.

68. Batatu, “Syria’s Muslim Brethren,” p. 13.

69. Hirschfeld, “The Odd Couple: Ba’athist Syria and Khomeini’s Iran,” p. 115.

70. Hirschfeld, “The Odd Couple: Ba’athist Syria and Khomeini’s Iran,” PP. 113-114.

71. Jubin M. Goodarzi, Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East (London: Tauris, 2006), p. 88.

72. Goodarzi, Syria and Iran, p. 144.

73. Agha and Khalidi, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation, p. 81.

74. Goodarzi, Syria and Iran, PP. 200-206.

75. Goodarzi, Syria and Iran, p. 202.

76. Goodarzi, Syria and Iran, p. 204.

77. Goodarzi, Syria and Iran, PP. 212-217.

78. Goodarzi, Syria and Iran, p. 228.

79. http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content&task=view&id=203&itemid=84.

80. Sa’id Hawwa, al-Khuminyya: Shudhudh fi al-‘Aqa’id wa-Shudhudh fi al-Mawaqif [The Khumayniyya: Deviation in Beliefs and Deviation in Behavior] (Amman: Dar Amman li al-Nashr wa-al- Tawzi’, 1987).

81. Hawwa, al-Khuminyya: Shudhudh fi al-‘Aqa’id wa-Shudhudh fi al-Mawaqif, PP. 45-46.

82. Hawwa, al-Khuminyya: Shudhudh fi al-‘Aqa’id wa-Shudhudh fi al-Mawaqif, PP. 55-56.

83. ‘Ali Khameine’i also served as Iran’s President during 1981-1989.

84. President Rafsanjani was succeeded by Muhammad Khatimi (1997-2005) and later by Mahmud Ahmadinejad (2005 to the present).

85. In March 1991, after Operation Desert Storm, the Arab states of the GCC, อียิปต์, and Syria participated in the Damascus meeting, issuing theDamascus declarationwherein they declared their intention to establish a deterrent force to protect Kuwait.

86. Agha and Khalidi, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation, p. 65.

87. Agha and Khalidi, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation, p. 31.

88. Agha and Khalidi, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation, p. 87.

89. The letter was published on the following website: http://www.alburhan.com/articles. aspx?id=1568&page_id=0&page_size=5&links=False&gate_id=0.

90. This letter was sent from the opposition Iranian Sunni League in London and first published in al-Bayan magazine and later published in several Sunni and anti-Shi’ite websites, magazines, and newspapers. Those publications presented the letter as authentic and regarded the situations in Arab Sunni countries such as Egypt, ตูนิเซีย, ซูดาน, เยเมน, the Gaza Strip, and others as the implementation of this Shi’ite scheme. The letter seems to be genuine, but one always should bear in mind that since it was published in Sunni media, its publishers may have had an ulterior, sectarian motive in publishing it. Sharif Qindil, http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?id=72921&issueno=2932.

91. http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content&task=view&id=1967&item id=84.

92. Marvin Zonis and Daniel Brumberg, “Shi’ism as Interpreted by Khomeini: An Ideology of Revolution Violence,” in Kramer, ed., Shi’ism, ความต้านทาน, and Revolution, p. 50.

93. Zonis and Brumberg, “Shi’ism as Interpreted by Khomeini: An Ideology of Revolution Violence,” p. 52.

94. Ma’d Fayad, http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=45&issue=10398&articl e=419648.

95. Muhammad Bassam Yusuf, http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content& task=view&id=2223&itemid=84.

96. ‘Abdallah al-Qahtany, http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content&task =view&id=3638&itemid=5.

97. http://www.alaweenonline.com/site/modules/news/article.php?storyid=80.

98. Samir Quntar and four Lebanese prisoners were freed from Israeli prisons on July 16, 2008 in exchange for the bodies of the two abducted Israeli soldiers.

99. Muhammad Bassam Yusuf, http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content& task=view&id=2876&itemid=84.

100. Muhammad Bassam Yusuf, http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_content &task=view&id=2876&itemid=84.

101. Faysal al-Shaykh Muhammad, http://www.ikhwansyria.com/index2.php2?option=com_cont ent&task=view&id=3564&itemid=5.

102. “Kitab maftuh ila al-qadah al-‘arab fi mu’tamar al-qimah,”http://www.ikhwansyrian.com/ index.php?option=com_content&task=view&id=7107&Itemid=141.

103. Muhammad Sayf, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=vie w&id=7744&Itemid=141.

104. Zuhir Salim,

105. Therese Sfeir, “Nasrallah hails May 7 ‘glorious dayfor Resistance,” Daily Star, May 16, 2009, http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=102027.

106. Muhammad Sayf, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=vie w&id=8771&Itemid=141.

107. ‘Abdallah al-Qahtany, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task= view&id=8955&Itemid=141.

108. Muhammad Sayf, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=vie w&id=10142&Itemid=141.

109. ‘Abdallah al-Qahtany, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task= view&id=11031&Itemid=141.

110. Zuhir Salim, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id =11558&Itemid=141.

111.”Ab’ad al-inshiqaq fi jabhat al-khalas al-suriyya al-mu’arida, here

112. Hassan Riyad, http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view& id=12689&Itemid=141.

113. Bahiya Mardiny, http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/4/428050.htm.

114. Ian Siperco, “ประเทศอิหร่าน: Shia Tide Rising,” Middle East Policy Council,http://www.mepc.org/ resources/Siperco001.asp.

115. “Hawl al-mawaqif min jabhat al-khalas al-wataniya,”http://www.ikhwansyrian.com/index. php?option=com_content&task=view&id=12824&Itemid=141.

116. “Jama’t al-ikhwan al-muslimin tansahib min jabhat al-khalas al-wataniya al-suriyya al-muarida,” http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=513896&issueno=11086.

117. On their site, the MB proclaimed that the Iranians were fed up with 30 years of velayat-e faqih and wanted change. The MB asked the international community to support the Iranian people in achieving this goal. They see Moussavi as a good man who was part of the Iranian Revolution, but who did not join any political party and is very supportive of the poor and stands against Ahmadinejad. For the MB’s support of the Moussavi see: Faysal al-Shaykh Muhammad, ; Faysal al-Shaykh Muhammad, .

Dr. Yvette Talhamy is Fellow Teacher in the University of Haifa’s Department of Middle Eastern Studies. Her forthcoming publications will appear in the British Journal of Middle Eastern Studies, Middle Eastern Studies, and Chronos History Journal. She spent 2008-9 on a post-doctoral fellowship in Tel Aviv University’s Department of Middle Eastern and African History.

Copyright Middle East Institute Autumn 2009

Provided by ProQuest Information and Learning Company. All rights Reserved

Talhamy, Yvette “พี่น้องมุสลิมและความสัมพันธ์กับประเทศซีเรียซีเรียชาวอิหร่าน, The”. Middle East Journal, The. FindArticles.com. 15 ธันวาคม, 2009. http://findarticles.com/p/articles/mi_7664/is_200910/ai_n42040707/

บัตร Spoilt

Marc Lynch

marc-akef

Moderate Islamist movements across the Arab world have made a decisive turn towards participation in democratic politics over the last 20 ปีที่. They have developed an elaborate ideological justification for contesting elections, which they have defended against intense criticism from more radical Islamist competitors. At the same time, they have demonstrated a commitment to internal democracy remarkable by the standards of the region, and have repeatedly proved their willingness to respect the results of elections even when they lose.
But rather than welcome this development, secular authoritarian regimes have responded with growing repression. Again and again, successful electoral participation by Islamists has triggered a backlash, often with the consent – if not the encouragement – of the United States. When Hamas prevailed in the Palestinian parliamentary elections in 2006, the response was boycott and political subversion. When the Egyptian government cracked down on the Muslim Brotherhood after elections in 2005, few outsiders objected.
As the door to democracy is slammed in their faces, how have the Islamist groups that embraced participation responded? In some ways, they have passed the test with flying colours. They have remained committed to democratic participation even in the face of massive electoral fraud and harsh campaigns of repression. Their leaders have affirmed their democratic ideals, and have often spoken out to reiterate their ideological and strategic commitment to democracy. จริง, they have often emerged as the leading advocates for public freedoms and democratic reform. And there is as yet little sign of any such organisation turning to violence as an alternative.
But in other ways, the toll of repression is beginning to show. Doubts about the value of democratic participation inside these movements are growing. Splits in the top ranks have roiled movements in Jordan and Egypt, among others. In many of the cases, a Brotherhood leadership which prefers a moderate, accommodationist approach to the regime has struggled to find a way to respond to the escalating pressures of repression and the closing down of the paths towards democratic participation. In Egypt, frustration over extended detentions of the most moderate leaders have tarnished the coin of those calling for political participation, with a rising trend calling for a retreat from politics and a renewed focus upon social activism and religious work. In Jordan, the influence of those seeking to abandon worthless domestic politics and to focus instead on supporting Hamas has grown.
Critics of the Brotherhood have pointed to these recent struggles as evidence that Islamists cannot be trusted with democracy. But this profoundly misreads the current trends. These crises in fact reflect a delayed response to the blocked promise of democratic participation. The Islamist debate today is not about the legitimacy of democracy – it is about how to respond to frustrated efforts to play the democratic game.
********************************
I recently spent a week in Amman, talking to most of the senior leaders of Jordan’s Muslim Brotherhood as well as a cross-section of the country’s political and journalistic elite. The picture that emerged was one not simply of an Islamist movement in crisis, but also of a blocked and deteriorating political system. The government was in the process of declining to call the Parliament back into session in order to force through its desired legislation as temporary laws of dubious constitutionality. Stories of social conflict among the tribes and of crushing economic problems amid spiralling corruption filled daily conversation.
The Jordanian Brotherhood, ก่อตั้งขึ้นในปี 1946, is one of the oldest and most deeply rooted branches of the global Islamist organisation. Unlike in many other countries, where the Brotherhood worked in opposition to those in power, in Jordan it played a crucial role for decades in supporting the Hashemite throne against external and domestic challengers. In return, it enjoyed a privileged relationship with the Jordanian state, including control over key ministries, and good relations with King Hussein in spite of his friendly ties with Israel and the United States.
When Jordan lost the West Bank in the 1967 war, it struggled to maintain its role in the occupied territories. ใน 1988, อย่างไรก็ตาม, as the Palestinian Intifada raged and threatened to spread to the East Bank, Jordan formally renounced its claims, severing its ties and concentrating on developing the East Bank and “Jordanising” the truncated state, a decision that was not accepted by the Brotherhood, which maintained ties with its West Bank counterparts.
When riots broke out throughout the country the next year, King Hussein responded with a remarkable democratic opening which revitalised the Kingdom’s political life. The Brotherhood participated fully in this process, and emerged in the 1989 elections as the dominant bloc in Parliament. The years that followed are fondly remembered in Jordan as the apex of political life, with an effective Parliament, a “national pact” establishing the ground rules of democracy and a vibrant emerging press.
ใน 1993, อย่างไรก็ตาม, the Jordanian regime changed the electoral law in a way that served to limit Muslim Brotherhood success. As it moved rapidly towards a peace treaty with Israel, the state began to clamp down on the Brotherhood and on all other forms of political opposition. Its interventions in the political process grew so extreme that in 1997 the Brotherhood’s political party, the Islamic Action Front, decided to boycott elections. After King Hussein’s death in 1999, the crown passed to his son Abdullah, who showed little interest in democratic reform, และใน 2001 decided to suspend Parliament and rule by emergency law. While formal democracy returned in 2003, political reform efforts failed to gain traction. The extent of electoral fraud against the Brotherhood and other critics of the regime during the 2007 vote shocked even jaded observers.
The Jordanian crackdown has not reached the brutal levels of Syria or Tunisia (where the Islamist opposition was massacred or driven abroad). The Brotherhood continues to operate publicly, and the Islamic Action Front holds six seats in Parliament. But the gerrymandered electoral system and massive fraud has hamstrung Islamist political participation, to the degree that many believe that the Brotherhood is being dared to boycott.
Following the 2007 electoral debacle, the Brotherhood entered a period of intense internal unrest. It dissolved its Shura Council as penance for its fateful decision to participate in the election. The core issue was over how best to respond to the regime’s repression: through confrontation, or through a retreat and consolidation of the political strategy? In April 2008, the “hawkish” trend won the internal elections to the Shura Council by a single vote, and the pragmatic and domestically-orientated Salem Falahat was replaced by the fiery, Palestine-centric hawk Himmam Said. Said and the new head of the Islamic Action Front, Zaki Bani Arshid, steered the Islamist movement into more direct conflict with the regime, with little success. The reformist trend, led by the soft-spoken intellectual Ruheil Ghuraybeh, avoided open confrontation but advanced an ambitious programme to transform Jordan into a constitutional monarchy.
As the Brotherhood rank and file lost interest in a stalled domestic political process, they were simultaneously galvanised by the electoral success of Hamas and then by the visceral images of Israel’s war on Gaza. The growing interest in Palestinian issues at the expense of Jordanian politics worried not only the regime but also the traditional leadership of the Brotherhood. The leading Jordanian journalist Mohammed Abu Rumman argues that the issue of relations with Hamas has supplanted the traditional “hawk-dove” struggle within the organisation. While both trends support Hamas – “if you are not with Hamas, you are not with the Muslim Brotherhood”, explained one of the “dovish” leaders – they disagree over the appropriate organisational relationship. The “Hamasi” trend supports close ties and the prioritisation of Palestinian issues, and embraces a common Muslim identity over a narrowly Jordanian one. The “reformist” trend insists that Hamas, as the Palestinian Muslim Brotherhood, should have responsibility for Palestine while the Jordanian Brotherhood must be a national organisation focused upon domestic Jordanian issues.
This crisis came to a head over the issue of Hamas participation in the administrative structures of the Jordanian Brotherhood. Three leading reformists resigned from the Executive Office, triggering an as-yet-unresolved internal crisis that threatens one of the first serious internal splits in the history of the movement. The media has eagerly egged this conflict on; จริงๆ, a number of Brotherhood leaders told me that what made the current crisis unique was not the issues at stake or the intensity of the disagreement, but the fact that for the first time it had become public.
********************************
The story of the Jordanian Muslim Brotherhood is many things, but certainly not a story of Islamists retreating from democracy. Similar dynamics can be seen in Egypt, where the Brotherhood’s leadership is similarly divided over how to respond to escalating repression. During multiple trips to Cairo in the last few years, I saw the growing frustration of a generation of reformists who found their every effort to embrace democracy met with force and rejection.
After “independent” Brotherhood candidates scored sweeping victories in the first of three rounds of the 2005 Parliamentary elections, government forces began to intervene to prevent further gains. Despite well-documented fraud and heavy-handed security interference in Brotherhood strongholds, the movement emerged as the largest opposition bloc with 88 ที่นั่ง. As Deputy Supreme Guide Mohammed Habib ruefully told me, their mistake was that they did too well – had they won 50 ที่นั่ง, perhaps they would not have triggered such harsh reprisals.
The subsequent crackdown matched the magnitude of the Brotherhood victory. A series of media campaigns aimed to scare mainstream Egyptians with alleged nefarious Brotherhood schemes (they were supposedly training an underground militia, conspiring with Hizbollah, and more). A wide range of leading Brotherhood figures, including noted moderates such as the financier Khairat el Shater and the intellectual Abd el Monem Abou el Fattouh, were detained indefinitely on trumped up charges.
For a while, the Egyptian Brotherhood held fast in the face of these provocations. They continued to try to participate in elections even as the fraud and overt manipulation mounted. Their Parliamentarians performed well as an opposition. They routinely expressed their ongoing commitment to democracy to every audience which would listen. And they imposed discipline on their own members to prevent the explosion of frustration into violence.
But over time, the pressure began to take its toll. The leadership reined in its freewheeling young bloggers, whose public airing of internal issues was being exploited by the organisation’s opponents. It adopted tougher rhetoric on foreign policy issues such as the Gaza war – attacking the Egyptian government’s enforcement of the blockade of Gaza – in part to rally its demoralised membership. Considerable evidence suggests that the cadres of the organisation were growing disenchanted with politics and preferred to return to the core social and religious mission. And growing voices from inside and outside the movement began to suggest retreating from politics until a more propitious time.
Earlier this month the conflicts inside the Egyptian Brotherhood leapt into the pages of local newspapers, which reported that the movement’s leader, Mohammed Mahdi Akef, had abruptly resigned his post in protest after conservatives refused to appoint the leading reformist Essam el Erian to an open leadership seat. Akef has denied the reports – but the portrait of a movement in turmoil is clear.
The Jordanian, Egyptian and American governments may see all this as something of a success story: the influence of the Islamists has been curbed, both in formal politics and in the social sector, and the restraint exercised by the Brotherhood leadership has meant the states have not faced a backlash. But this is dangerously short-sighted. The campaigns against Islamists weaken the foundations of democracy as a whole, not just the appeal of one movement, and have had a corrosive effect on public freedoms, transparency and accountability. Regardless of the fortunes of the movements themselves, the crackdown on the Islamists contributes to the wider corruption of public life. The growing frustration within moderate Islamist groups with democratic participation cannot help but affect their future ideological trajectory.
Sowing disenchantment with democratic politics in the ranks of the Brotherhood could forfeit one of the signal developments in Islamist political thinking of the last few decades. The failure of the movement’s democratic experiment could empower more radical Islamists, including not only terrorist groups but also doctrinaire salafists less inclined to pragmatic politics. The degradation of its organisational strengths could open up space for al Qa’eda and other radical competitors to move in. The alternative to Ismail Haniya might be Osama bin Laden rather than Abu Mazen, and the exclusion of Essam el-Erian may not produce an Ayman Nour.
Marc Lynch is associate professor at the Elliott School of International Affairs at George Washington University. He writes a blog on Arab politics and media for Foreign Policy.

Moderate Islamist movements across the Arab world have made a decisive turn towards participation in democratic politics over the last 20 ปีที่. They have developed an elaborate ideological justification for contesting elections, which they have defended against intense criticism from more radical Islamist competitors. At the same time, they have demonstrated a commitment to internal democracy remarkable by the standards of the region, and have repeatedly proved their willingness to respect the results of elections even when they lose.

But rather than welcome this development, secular authoritarian regimes have responded with growing repression. Again and again, successful electoral participation by Islamists has triggered a backlash, often with the consent – if not the encouragement – of the United States. When Hamas prevailed in the Palestinian parliamentary elections in 2006, the response was boycott and political subversion. When the Egyptian government cracked down on the Muslim Brotherhood after elections in 2005, few outsiders objected.

As the door to democracy is slammed in their faces, how have the Islamist groups that embraced participation responded? In some ways, they have passed the test with flying colours. They have remained committed to democratic participation even in the face of massive electoral fraud and harsh campaigns of repression. Their leaders have affirmed their democratic ideals, and have often spoken out to reiterate their ideological and strategic commitment to democracy. จริง, they have often emerged as the leading advocates for public freedoms and democratic reform. And there is as yet little sign of any such organisation turning to violence as an alternative.

But in other ways, the toll of repression is beginning to show. Doubts about the value of democratic participation inside these movements are growing. Splits in the top ranks have roiled movements in Jordan and Egypt, among others. In many of the cases, a Brotherhood leadership which prefers a moderate, accommodationist approach to the regime has struggled to find a way to respond to the escalating pressures of repression and the closing down of the paths towards democratic participation. In Egypt, frustration over extended detentions of the most moderate leaders have tarnished the coin of those calling for political participation, with a rising trend calling for a retreat from politics and a renewed focus upon social activism and religious work. In Jordan, the influence of those seeking to abandon worthless domestic politics and to focus instead on supporting Hamas has grown.

Critics of the Brotherhood have pointed to these recent struggles as evidence that Islamists cannot be trusted with democracy. But this profoundly misreads the current trends. These crises in fact reflect a delayed response to the blocked promise of democratic participation. The Islamist debate today is not about the legitimacy of democracy – it is about how to respond to frustrated efforts to play the democratic game.

********************************

I recently spent a week in Amman, talking to most of the senior leaders of Jordan’s Muslim Brotherhood as well as a cross-section of the country’s political and journalistic elite. The picture that emerged was one not simply of an Islamist movement in crisis, but also of a blocked and deteriorating political system. The government was in the process of declining to call the Parliament back into session in order to force through its desired legislation as temporary laws of dubious constitutionality. Stories of social conflict among the tribes and of crushing economic problems amid spiralling corruption filled daily conversation.

The Jordanian Brotherhood, ก่อตั้งขึ้นในปี 1946, is one of the oldest and most deeply rooted branches of the global Islamist organisation. Unlike in many other countries, where the Brotherhood worked in opposition to those in power, in Jordan it played a crucial role for decades in supporting the Hashemite throne against external and domestic challengers. In return, it enjoyed a privileged relationship with the Jordanian state, including control over key ministries, and good relations with King Hussein in spite of his friendly ties with Israel and the United States.

When Jordan lost the West Bank in the 1967 war, it struggled to maintain its role in the occupied territories. ใน 1988, อย่างไรก็ตาม, as the Palestinian Intifada raged and threatened to spread to the East Bank, Jordan formally renounced its claims, severing its ties and concentrating on developing the East Bank and “Jordanising” the truncated state, a decision that was not accepted by the Brotherhood, which maintained ties with its West Bank counterparts.

When riots broke out throughout the country the next year, King Hussein responded with a remarkable democratic opening which revitalised the Kingdom’s political life. The Brotherhood participated fully in this process, and emerged in the 1989 elections as the dominant bloc in Parliament. The years that followed are fondly remembered in Jordan as the apex of political life, with an effective Parliament, a “national pact” establishing the ground rules of democracy and a vibrant emerging press.

ใน 1993, อย่างไรก็ตาม, the Jordanian regime changed the electoral law in a way that served to limit Muslim Brotherhood success. As it moved rapidly towards a peace treaty with Israel, the state began to clamp down on the Brotherhood and on all other forms of political opposition. Its interventions in the political process grew so extreme that in 1997 the Brotherhood’s political party, the Islamic Action Front, decided to boycott elections. After King Hussein’s death in 1999, the crown passed to his son Abdullah, who showed little interest in democratic reform, และใน 2001 decided to suspend Parliament and rule by emergency law. While formal democracy returned in 2003, political reform efforts failed to gain traction. The extent of electoral fraud against the Brotherhood and other critics of the regime during the 2007 vote shocked even jaded observers.

The Jordanian crackdown has not reached the brutal levels of Syria or Tunisia (where the Islamist opposition was massacred or driven abroad). The Brotherhood continues to operate publicly, and the Islamic Action Front holds six seats in Parliament. But the gerrymandered electoral system and massive fraud has hamstrung Islamist political participation, to the degree that many believe that the Brotherhood is being dared to boycott.

Following the 2007 electoral debacle, the Brotherhood entered a period of intense internal unrest. It dissolved its Shura Council as penance for its fateful decision to participate in the election. The core issue was over how best to respond to the regime’s repression: through confrontation, or through a retreat and consolidation of the political strategy? In April 2008, the “hawkish” trend won the internal elections to the Shura Council by a single vote, and the pragmatic and domestically-orientated Salem Falahat was replaced by the fiery, Palestine-centric hawk Himmam Said. Said and the new head of the Islamic Action Front, Zaki Bani Arshid, steered the Islamist movement into more direct conflict with the regime, with little success. The reformist trend, led by the soft-spoken intellectual Ruheil Ghuraybeh, avoided open confrontation but advanced an ambitious programme to transform Jordan into a constitutional monarchy.

As the Brotherhood rank and file lost interest in a stalled domestic political process, they were simultaneously galvanised by the electoral success of Hamas and then by the visceral images of Israel’s war on Gaza. The growing interest in Palestinian issues at the expense of Jordanian politics worried not only the regime but also the traditional leadership of the Brotherhood. The leading Jordanian journalist Mohammed Abu Rumman argues that the issue of relations with Hamas has supplanted the traditional “hawk-dove” struggle within the organisation. While both trends support Hamas – “if you are not with Hamas, you are not with the Muslim Brotherhood”, explained one of the “dovish” leaders – they disagree over the appropriate organisational relationship. The “Hamasi” trend supports close ties and the prioritisation of Palestinian issues, and embraces a common Muslim identity over a narrowly Jordanian one. The “reformist” trend insists that Hamas, as the Palestinian Muslim Brotherhood, should have responsibility for Palestine while the Jordanian Brotherhood must be a national organisation focused upon domestic Jordanian issues.

This crisis came to a head over the issue of Hamas participation in the administrative structures of the Jordanian Brotherhood. Three leading reformists resigned from the Executive Office, triggering an as-yet-unresolved internal crisis that threatens one of the first serious internal splits in the history of the movement. The media has eagerly egged this conflict on; จริงๆ, a number of Brotherhood leaders told me that what made the current crisis unique was not the issues at stake or the intensity of the disagreement, but the fact that for the first time it had become public.

********************************

The story of the Jordanian Muslim Brotherhood is many things, but certainly not a story of Islamists retreating from democracy. Similar dynamics can be seen in Egypt, where the Brotherhood’s leadership is similarly divided over how to respond to escalating repression. During multiple trips to Cairo in the last few years, I saw the growing frustration of a generation of reformists who found their every effort to embrace democracy met with force and rejection.

After “independent” Brotherhood candidates scored sweeping victories in the first of three rounds of the 2005 Parliamentary elections, government forces began to intervene to prevent further gains. Despite well-documented fraud and heavy-handed security interference in Brotherhood strongholds, the movement emerged as the largest opposition bloc with 88 ที่นั่ง. As Deputy Supreme Guide Mohammed Habib ruefully told me, their mistake was that they did too well – had they won 50 ที่นั่ง, perhaps they would not have triggered such harsh reprisals.

The subsequent crackdown matched the magnitude of the Brotherhood victory. A series of media campaigns aimed to scare mainstream Egyptians with alleged nefarious Brotherhood schemes (they were supposedly training an underground militia, conspiring with Hizbollah, and more). A wide range of leading Brotherhood figures, including noted moderates such as the financier Khairat el Shater and the intellectual Abd el Monem Abou el Fattouh, were detained indefinitely on trumped up charges.

For a while, the Egyptian Brotherhood held fast in the face of these provocations. They continued to try to participate in elections even as the fraud and overt manipulation mounted. Their Parliamentarians performed well as an opposition. They routinely expressed their ongoing commitment to democracy to every audience which would listen. And they imposed discipline on their own members to prevent the explosion of frustration into violence.

But over time, the pressure began to take its toll. The leadership reined in its freewheeling young bloggers, whose public airing of internal issues was being exploited by the organisation’s opponents. It adopted tougher rhetoric on foreign policy issues such as the Gaza war – attacking the Egyptian government’s enforcement of the blockade of Gaza – in part to rally its demoralised membership. Considerable evidence suggests that the cadres of the organisation were growing disenchanted with politics and preferred to return to the core social and religious mission. And growing voices from inside and outside the movement began to suggest retreating from politics until a more propitious time.

Earlier this month the conflicts inside the Egyptian Brotherhood leapt into the pages of local newspapers, which reported that the movement’s leader, Mohammed Mahdi Akef, had abruptly resigned his post in protest after conservatives refused to appoint the leading reformist Essam el Erian to an open leadership seat. Akef has denied the reports – but the portrait of a movement in turmoil is clear.

The Jordanian, Egyptian and American governments may see all this as something of a success story: the influence of the Islamists has been curbed, both in formal politics and in the social sector, and the restraint exercised by the Brotherhood leadership has meant the states have not faced a backlash. But this is dangerously short-sighted. The campaigns against Islamists weaken the foundations of democracy as a whole, not just the appeal of one movement, and have had a corrosive effect on public freedoms, transparency and accountability. Regardless of the fortunes of the movements themselves, the crackdown on the Islamists contributes to the wider corruption of public life. The growing frustration within moderate Islamist groups with democratic participation cannot help but affect their future ideological trajectory.

Sowing disenchantment with democratic politics in the ranks of the Brotherhood could forfeit one of the signal developments in Islamist political thinking of the last few decades. The failure of the movement’s democratic experiment could empower more radical Islamists, including not only terrorist groups but also doctrinaire salafists less inclined to pragmatic politics. The degradation of its organisational strengths could open up space for al Qa’eda and other radical competitors to move in. The alternative to Ismail Haniya might be Osama bin Laden rather than Abu Mazen, and the exclusion of Essam el-Erian may not produce an Ayman Nour.

Marc Lynch is associate professor at the Elliott School of International Affairs at George Washington University. He writes a blog on Arab politics and media for Foreign Policy.

From the National

Published on October 30, 2009

Internet และการเมือง Islamist ในจอร์แดน, โมร็อกโกและอียิปต์.

ปลายของศตวรรษที่ยี่สิบและจุดเริ่มต้นของ 21 เห็น
เผยแพร่ Internet เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร, ข้อมูล, และความบันเทิง
ค้า. การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตไปถึงทั้งสี่มุมของโลก, เชื่อมต่อ
นักวิจัยในแอนตาร์กติกากับเกษตรกรในกัวเตมาลาและผู้ประกาศข่าวในกรุงมอสโกไปยัง
Bedouin ในอียิปต์. ผ่านทางอินเทอร์เน็ต, การไหลของข้อมูลและเวลาจริงข่าวถึง
ข้ามทวีป, และเสียงของ subalternity มีศักยภาพในการงานของพวกเขาก่อนหน้านี้
เสียง silenced ผ่านบล็อก, เว็บไซต์และเว็บไซต์เครือข่ายสังคม. องค์กรทางการเมือง
ต่อเนื่องกันซ้ายขวาที่มีเป้าหมาย Internet เป็น mobilizer ทางการเมืองของอนาคต,
และรัฐบาลนี้ให้เข้าถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์, แพลตฟอร์มอื่น, และ
เอกสารการบริหารผ่านเว็บไซต์ของตน. เหมือนกับ, กลุ่มศาสนาออนไลน์แสดงความเชื่อ
ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ, และบอร์ดให้สมาชิกจากทั่วโลกเพื่ออภิปรายประเด็นของ
eschatology, orthopraxy และจำนวนศาสนศาสตร์ nuanced ปัญหาใดๆ. Fusing สอง, Islamist
องค์กรทางการเมืองได้ทำให้สถานะของพวกเขาที่รู้จักกันผ่านเว็บไซต์รายละเอียดซับซ้อน
แพลตฟอร์มทางการเมือง, ข่าวที่เกี่ยวข้อง, และวัสดุเชิงเคร่งครัดคุยได้
views ศาสนศาสตร์. บทความนี้จะตรวจสอบเฉพาะ Nexus นี้ -- การใช้อินเทอร์เน็ตโดย
องค์กรทางการเมืองมุสลิมในตะวันออกกลางในประเทศจอร์แดน, และโมร็อกโก
อียิปต์.
แม้ว่าที่หลากหลายขององค์กรทางการเมือง Islamist ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวทีให้
เผยแพร่ความคิดเห็นและสร้างชื่อเสียงระดับชาติหรือระดับนานาชาติ, วิธีการและความตั้งใจ
ของกลุ่มเหล่านี้แตกต่างกันมากและขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กร. กระดาษนี้จะ
ตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตสาม'บุคคล Islamist ปานกลาง': หน้า Action อิสลามใน
2
ประเทศจอร์แดน, ยุติธรรมและภาคีการพัฒนาในโมร็อกโกและภราดรภาพมุสลิมในอียิปต์.
เป็นสามเหล่านี้มีความซับซ้อนมากขึ้นทางการเมืองและชื่อเสียงของพวกเขา, ทั้งที่บ้าน
และต่างประเทศ, พวกเขาได้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นสำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์. แรก, Islamist
องค์กรได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนขยายวงร่วมสมัยของประชาชน, ทรงกลม
ที่ผ่านกรอบบุคคล, สื่อสารและ institutionalize คิดเป็นสาธารณะกว้าง.
ในประการที่สอง, อินเทอร์เน็ตให้องค์กร Islamist forum ไม่กรองผ่านที่
เจ้าหน้าที่อาจส่งเสริมและโฆษณาตำแหน่งและมุมมองของพวกเขา, รวมทั้งหลีกเลี่ยงสื่อท้องถิ่น
ข้อ จำกัด ที่กำหนดโดยรัฐ. ในที่สุด, Internet จะช่วยให้องค์กร Islamist นำเสนอ
วาทกรรมต่อต้าน counterhegemonic ในระบอบปกครองหรือสถาบันพระมหากษัตริย์หรือบนจอแสดงผลไปยัง
ผู้ชมต่างประเทศ. แรงจูงใจที่สามนี้ใช้ส่วนใหญ่เฉพาะเพื่อมุสลิม
ภราดรภาพ, ซึ่งนำเสนอภาษาอังกฤษซับซ้อนเว็บไซต์ออกแบบในตะวันตก
รูปแบบและปรับแต่งให้เข้าถึงผู้ชมเลือกของนักวิชาการ, นักการเมืองและนักหนังสือพิมพ์. MB
มี excelled นี้เรียกว่า"bridgeblogging" 1 และได้กำหนดมาตรฐานสำหรับบุคคล Islamist
พยายามมีอิทธิพลต่อการรับรู้ระหว่างประเทศของตำแหน่งงานของพวกเขา. เนื้อหาจะแตกต่างกัน
ระหว่างอาหรับและเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเว็บไซต์, และจะตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วน
ในภราดรภาพมุสลิม. ทั้งสามลูกซ้อนกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งในความตั้งใจและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ; อย่างไรก็ตาม, เป้าหมายแต่ละกลุ่มเป้าหมายเป็นนักแสดงที่แตกต่างกัน: สาธารณะ, สื่อมวลชน, และ
ระบบการปกครอง. ต่อไปนี้การวิเคราะห์ของทั้งสามพื้นที่, กระดาษนี้จะดำเนินการเป็นกรณีศึกษา
การวิเคราะห์เว็บไซต์ของ IAF, PJD และภราดรภาพมุสลิม.
1

Helms Andrew

Ikhwanweb

The end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first saw a dissemination of the Internet as a center of communication, ข้อมูล, entertainment and commerce.

การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตไปถึงทั้งสี่มุมของโลก, connecting the researcher in Antarctica with the farmer in Guatemala and the newscaster in Moscow to the Bedouin in Egypt.

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต, the flow of information and real-time news reaches across continents, and the voices of subalternity have the potential to project their previously silenced voices through blogs, เว็บไซต์และเว็บไซต์เครือข่ายสังคม.

Political organizations across the left-right continuum have targeted the Internet as the political mobilizer of the future, และรัฐบาลนี้ให้เข้าถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์, แพลตฟอร์มอื่น, and administrative papers through their sites. เหมือนกับ, religious groups display their beliefs online through official sites, and forums allow members from across the globe to debate issues of eschatology, orthopraxy และจำนวนศาสนศาสตร์ nuanced ปัญหาใดๆ.

Fusing สอง, องค์กรทางการเมืองมุสลิมได้ทำให้สถานะของพวกเขาที่รู้จักกันผ่านเว็บไซต์รายละเอียดซับซ้อนแพลตฟอร์มทางการเมือง, ข่าวที่เกี่ยวข้อง, และวัสดุเชิงเคร่งครัด views คุยเกี่ยวกับธรรมชาติของพวกเขา. This paper will specifically examine this nexus – the use of the Internet by Islamist political organizations in the Middle East in the countries of Jordan, โมร็อกโกและอียิปต์.

Although a wide range of Islamist political organizations utilize the Internet as a forum to publicize their views and create a national or international reputation, the methods and intentions of these groups vary greatly and depend on the nature of the organization.

This paper will examine the use of the Internet by three ‘moderate’ Islamist parties: the Islamic Action Front in Jordan, ยุติธรรมและภาคีการพัฒนาในโมร็อกโกและภราดรภาพมุสลิมในอียิปต์. เป็นสามเหล่านี้มีความซับซ้อนมากขึ้นทางการเมืองและชื่อเสียงของพวกเขา, both at home and abroad, พวกเขาได้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นสำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์.

แรก, Islamist organizations have used the Internet as a contemporary extension of the public sphere, a sphere through which parties frame, สื่อสารและ institutionalize คิดเป็นสาธารณะกว้าง.

ในประการที่สอง, the Internet provides Islamist organizations an unfiltered forum through which officials may promote and advertise their positions and views, as well as circumvent local media restrictions imposed by the state.

ในที่สุด, the Internet allows Islamist organizations to present a counterhegemonic discourse in opposition to the ruling regime or monarchy or on display to an international audience. This third motivation applies most specifically to the Muslim Brotherhood, which presents a sophisticated English language website designed in a Western style and tailored to reach a selective audience of scholars, นักการเมืองและนักหนังสือพิมพ์.

The MB has excelled in this so-called “bridgeblogging” 1 and has set the standard for Islamist parties attempting to influence international perceptions of their positions and work. The content varies between the Arabic and English versions of the site, and will be examined further in the section on the Muslim Brotherhood.

These three goals overlap significantly in both their intentions and desired outcomes; อย่างไรก็ตาม, เป้าหมายแต่ละกลุ่มเป้าหมายเป็นนักแสดงที่แตกต่างกัน: สาธารณะ, สื่อมวลชน, and the regime. ต่อไปนี้การวิเคราะห์ของทั้งสามพื้นที่, this paper will proceed into a case study analysis of the websites of the IAF, PJD และภราดรภาพมุสลิม.

ขบวนการอิสลามในตะวันออกกลาง: อียิปต์เป็นกรณีศึกษา

Kavli เป็นประเภท ÖZLEM

Akef

ความท้าทายอิสลามยังคงเป็นศูนย์กลางในการอภิปรายปัญหาอย่างต่อเนื่องในลักษณะของกลางตะวันออก
การเมือง. เป็นฝ่ายค้านหลักของนโยบายรัฐบาล, การเคลื่อนไหวอิสลามได้อย่างกว้างขวาง
ความนิยม, โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน echelons ต่ำของบรรดาประชากร - คนที่
แปลกแยกทางเศรษฐกิจหรือทางการเมือง. อียิปต์ได้รับการบุกเบิกของประเทศอาหรับในหลายด้านของ
ทางเศรษฐกิจ, การพัฒนาการเมืองและวัฒนธรรม. จะได้รับการบุกเบิกในการขึ้นของอิสลาม
การเคลื่อนไหวและการต่อสู้ของรัฐกับกลุ่มนี้. วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการดูที่อียิปต์เป็นกรณี
การศึกษาในการเคลื่อนไหว Islamist ตะวันออกกลางในทั่วไป.
ส่วนแรกของบทความนี้ดูสั้น ๆ ที่ reformers อิสลาม 19 ศตวรรษที่มีผลต่อ
ในการพัฒนาของขบวนการอิสลามที่ทันสมัย. ในส่วนที่สอง, มุ่งเน้นที่จะบน
รูปของขบวนการอิสลามและ cadres และหลักอุดมการณ์. ส่วนที่สามดูที่
เคลื่อนไหวร่วมสมัยและตำแหน่งในสังคมอียิปต์.
REFORMISTS อิสลาม
reformism อิสลามเป็นขบวนการสมัยใหม่ที่มาเข้าฉากในศตวรรษที่สิบเก้าเป็น
ปฏิกิริยามไหศวรรย์ยุโรปและการขยายตัว. มันเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมศาสนานี้
ผู้นำและนักการเมืองเริ่มตระหนักว่าสภาพของกิจการได้ด้อยไปที่ยุโรปและ
อยู่ในลดลงอย่างต่อเนื่อง. แต่อิสลามมีทุกข์มากต่อสู้โดยชาวยุโรป, มันใน
ศตวรรษ 19 ที่ชาวมุสลิมรู้สึกครั้งแรกอ่อนแอและลดลงและจำเป็นต้อง
ยืมจากศัตรู'ของ'. นี้รู้เจ็บปวดทำให้ปัญญาชนมุสลิมคิดเกี่ยวกับ
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่พวกเขาทุกข์ทรมานจากและพวกเขาเริ่มค้นหา remedy.1 บน
หนึ่งมือ, reformists อิสลามยกกับการศึกษาของช่วงก่อนอุตสาหกรรมของยุโรปเพื่อการติดตาม
วิธีการสร้างรัฐที่เข้มแข็งและเศรษฐกิจ. ในอื่นๆ, พวกเขาแสวงหากระบวนทัศน์วัฒนธรรมทำงานได้
สามารถตรวจสอบการปกครองของยุโรป. การเคลื่อนไหวที่ชอบการรวบรวมอิสลามเป็นเมือง
การเคลื่อนไหวและพยายามสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาของโลกมุสลิม. แห้ว
ของ reformists ต้นกับสถานะการปัจจุบันไม่ตกทอด demonizing ของตะวันตกหรือปฏิเสธ
ของทันสมัยต่อ se. ในการแสวงหาของพวกเขาสำหรับความคืบหน้า, Jamal Al - Din Al - Afghani และ Mohammad
Abduh มองตามตะวันตกทั้งเป็นต้นแบบและเป็นคู่ต่อสู้. พวกเขารู้สึกท้าทาย
Umma, ชุมชนมุสลิม, ได้หันรูปโดยต้องปรับใหม่ของโลกทัศน์ที่
ความจริงอายุใหม่ใกล้. ชาวมุสลิมได้ให้ความสำคัญเป็นพลเมือง, ในขณะที่
อิสลามเป็นระบบเชิงบรรทัดฐาน"ถือว่าบทบาทของการป้องกันอาวุธที่ต้องถูกเรียกคืนในการสั่งซื้อ
เพื่อหยุดการเสื่อมสภาพและตรวจสอบปฏิเสธ"0.2 Rashid Rida มีความคิดเห็นรุนแรงเกี่ยวกับสังคม
การทุจริตและหัวของรัฐอาหรับว่าเป็น apostates ของศาสนาอิสลามและเขาสนับสนุน
การดำเนินการลงโทษเกี่ยวกับคัมภีร์โกหร่าน. ทั้งสาม reformists ต้องการนำกลับเกียรติของ
อิสลามโดยกอด ijtihad, ปฏิเสธ superstitions นิยมของศาสนาและการคิดนิ่ง
ของ ulama. พวกเขามุ่ง"สร้างการสังเคราะห์ของอิสลามและตะวันตกสมัยใหม่มากกว่า
สร้างสังคมที่บริสุทธิ์ตามหลักศาสนาอิสลาม lines"3 เป็นแดกดันว่า reformists เหล่านี้เป็น
ideologues ก่อตั้งขบวนการอิสลามที่ต้องการบริสุทธิ์อิสลามอย่างเคร่งครัด
ชุมชน.

The Islamic challenge remains a central issue within the ongoing debate on the nature of Middle East politics. เป็นฝ่ายค้านหลักของนโยบายรัฐบาล, the Islamic movements enjoy widespread popularity, especially among the lower echelons of those populations —people who are economically or politically alienated.

Egypt has been a pioneer of Arab countries in many aspects of economic, การพัฒนาการเมืองและวัฒนธรรม. It has also been the pioneer in the rise of Islamic movements and the state’s fight with these groups. The aim of this paper is to look at Egypt as a case study in Middle East’s Islamist movements in general.

The first part of this paper looks briefly at nineteenth century Islamic reformers who had an impact on the development of modern Islamic movements. ในส่วนที่สอง, the focus will be on the formation of the Islamic movements and their cadres and main ideologies. The third part looks at contemporary movements and their position in Egyptian society.

REFORMISTS อิสลาม

Islamic reformism is a modern movement that came into the scene in the nineteenth century as a reaction to European supremacy and expansion.

It was during this period that Muslim religious leaders and politicians began to realise that their state of affairs was inferior to that of Europe and was in steady decline. แต่อิสลามมีทุกข์มากต่อสู้โดยชาวยุโรป, it was in the nineteenth century that Muslims felt for the first time their weakness and decline and the need to borrow from their ‘enemy’.

This painful awareness made Muslim intellectuals think about the defects and the weaknesses they were suffering from and they started to search for a remedy.On the one hand, Islamic reformists embarked on studies of Europe’s pre-industrial phase in order to trace ways of building a strong state and economy. ในอื่นๆ, they sought viable cultural paradigms capable of checking the dominance of Europe.

The Islamic reformist movement was an urban movement and tried to establish strategies for the development of the Muslim world. The frustration of the early reformists with the status quo did not entail a demonising of the West or even a rejection of modernisation per se.

ในการแสวงหาของพวกเขาสำหรับความคืบหน้า, Jamal Al-Din Al-Afghani and Mohammad Abduh looked upon the West both as a model and as a rival. They perceived the challenge the Umma, ชุมชนมุสลิม, was facing as shaped by a need to readjust their worldview to the realities of the approaching new age.

ชาวมุสลิมได้ให้ความสำคัญเป็นพลเมือง, whereas Islam as a normative system “assumed the role of a defensive weapon that had to be restored in order to stop deterioration and check the decline”. Rashid Rida had more radical views about society as being corrupt and the heads of Arab states as being the apostates of Islam and he supported the implementation of Koranic punishments.

These three reformists desired to bring back the glory of Islam by embracing ijtihad, rejecting the superstitions of popular religion and the stagnant thinking of the ulama. They aimed at “creating a synthesis of Islam and the modern West rather than a purified society constructed primarily along Islamic lines”.

It is ironic that these reformists became the founding ideologues of the Islamic movements that demand strictly purified Islamic communities.

ภราดรภาพมุสลิมในสหรัฐอเมริกา

MBusเป็นผู้นำของสหรัฐ. พี่น้องมุสลิม (MB, หรือ Ikhwan) ได้กล่าวว่าเป้าหมายของ
ถูกและญิฮาดที่มุ่งทำลายสหรัฐ. จากภายใน. ภราดรภาพมีความเป็นผู้นำ
ยังกล่าวว่าวิธีการบรรลุเป้าหมายนี้คือการจัดตั้งองค์กรศาสนาอิสลามใน
สหรัฐอเมริกา. ภายใต้การควบคุมของมุสลิมภราดรภาพ. 1960 ตั้งแต่ต้น, มีพี่น้อง
สร้างโครงสร้างองค์กรซับซ้อนแอบแฝงที่สร้างชุดของประชาชนหรือ
"องค์กร"ด้านหน้า. ปัจจุบันสหรัฐอเมริกา. ภราดรภาพความเป็นผู้นำได้พยายามปฏิเสธประวัติศาสตร์นี้,
ทั้งสองอ้างว่าไม่ถูกต้องและในเวลาเดียวกันที่บอกว่าเป็นรุ่นเก่า
รูปแบบการคิดในภราดรภาพ. การตรวจสอบของรัฐและเอกชนเอกสารภราดรภาพ,
อย่างไรก็ตาม, แสดงว่าประวัตินี้ทั้งที่ถูกต้องและมีภราดรภาพที่
การไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในโหมดของการคิดและ / หรือ activity.sss

Merley StevenMBus

เป็นผู้นำของสหรัฐ. พี่น้องมุสลิม (MB, หรือ Ikhwan) has said that its goal was and is jihad aimed at destroying the U.S. จากภายใน.

The Brotherhood leadership has also said that the means of achieving this goal is to establish Islamic organizations in the U.S. ภายใต้การควบคุมของมุสลิมภราดรภาพ.

1960 ตั้งแต่ต้น, the Brotherhood has constructed an elaborate covert organizational infrastructure on which was built a set of public or “front” organizations.

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกา. ภราดรภาพความเป็นผู้นำได้พยายามปฏิเสธประวัติศาสตร์นี้, ทั้งสองอ้างว่าไม่ถูกต้องและในเวลาเดียวกันกับที่บอกว่าจะเป็นรูปแบบเก่าที่คิดว่าภายในประชาชาติ.

การตรวจสอบของรัฐและเอกชนเอกสารภราดรภาพ, อย่างไรก็ตาม, indicates that this history is both accurate and that the Brotherhood has taken no action to demonstrate change in its mode of thought and/or activity.

ภราดรภาพมุสลิม: Hasan al - Hudaybi และอุดมการณ์

Isma Hasan>il al - Hudaybi นำสังคมของมุสลิมภราดรภาพระหว่าง
เวลาของวิกฤตและการละลาย. ถัด Hasan บ้านนา - al', ผู้ก่อตั้ง
ผู้นำ RST และ fi ขององค์กร, al - Hudaybi ได้เป็นใหญ่กว่า
ยี่สิบปี. ในระหว่างการเป็นผู้นำของเขาเขาประสบวิจารณ์อย่างรุนแรงจากเพื่อนพี่น้อง.
ต่อไปนี้การปฏิวัติเดือนกรกฎาคม 1952, เขาเป็นหลุมกับการต่อสู้
ของ >Abd al - Nasir, ที่เป็น uential infl ขึ้นในสภาของ
นำ CERs Free Offi. >กำหนด Abd al - Nasir เพื่อต่อต้านสาเหตุของ
พี่น้องและ uence infl ที่มีต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางของการปกครองแน่นอน.
พิจารณา signifi cance ปี al - Hudaybi ในฐานะผู้นำของมุสลิม
ภราดรภาพ, มันน่าแปลกใจที่มีน้อยงานวิชาการในเรื่อง.
เมื่อคำนึงถึงว่าปานกลางคิดของเขายังคงมี uence infl strong
นโยบายและทัศนคติของวันนี้มุสลิมภราดรภาพ, ก.. ของเขาซึ่งผูกไมตรี
ตำแหน่งต่อระบบรัฐและการพิสูจน์ของเขาคิดหัวรุนแรง, ข้อเท็จจริง
ที่ให้ความสนใจน้อยจะจ่ายให้กับการเขียนของเขามากขึ้นไล่. อย่างแน่นอน, ที่นั่น
มีดอกเบี้ยรับในมุสลิมภราดรภาพ. มีการศึกษากว้างขวางมากมี
ใช้ได้บน Hasan al - Banna': ผู้ก่อตั้งและผู้นำ RST fi ของมุสลิมภราดรภาพ
ได้รับการอธิบาย fi gure รูปแบบของการรณรงค์อิสลาม; อื่นพรรณนา
เขาเป็นผู้ริเริ่มการขู่เคลื่อนไหวทางการเมืองในชื่อของศาสนาอิสลาม. มี
ได้รับความสนใจมากขึ้นในความคิดของ Sayyid Qutb; บางคนเห็นเขาเป็น
ideologue ของ Islamist ลัทธินิยมความรุนแรง, ที่มีแนวคิดกลุ่ม extremist ฝึกอบรม; คนอื่นๆ
อธิบายเขาเป็นเหยื่อของการประหัตประหารรัฐที่พัฒนาศาสนศาสตร์ของการปลดปล่อย
ในปฏิกิริยาการกระทำผิดของเขา. สงสัยไม่มี, เป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจสอบ
การทำงานของนักคิดเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจกระแสของอุดมการณ์และ Islamist
Islamist เคลื่อนไหว. ไม่ว่าคำตัดสินที่ al - Banna และ Qutb, มันเป็นจริง
ที่ความคิดบางอย่างของทั้งสองนักคิดถูกรวมเข้ากับสมัยใหม่
พี่น้องมุสลิม. อย่างไรก็ตาม, มุ่งนี้ได้นำไปสู่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
ขบวนการอิสลามหัวรุนแรงที่จำเป็นในการคิดและ / หรือการต่อสู้ในที่
บุพกรรม, สมมติฐานซึ่งมี, ในปีล่าสุด, ถูกสอบสวนโดยตัวเลข
นักวิชาการ, ของพวกเขา L John. Edwards, Fred Halliday, Burgat Francois, และ
Kramer Gudrun. 1 การศึกษาต่อไปอียิปต์ของมุสลิมภราดรภาพภายใต้
ผู้นำของ Hasan al - Hudaybi จะฟอร์มนอกจากวิทยานิพนธ์เหล่านี้, ที่อยู่
และ reassessing มุมมองว่าการเมืองอิสลามเป็นกลุ่มเสาหิน, ในทุก
กำจัดต่อว่ารุนแรง.
2 การแนะนำ
มีเหตุผล al - Hudaybi แทบจะไม่กล่าวถึงในวรรณคดีที่มี
พี่น้องมุสลิม. RST fi อยู่ในใจคือการสังเกตที่ Islamist
เคลื่อนไหวได้, โดย nition defi, เห็นเป็น radical พื้นฐาน, ต่อต้านประชาธิปไตยและ
anti - Western. คำถามนี้เหตุผลแตกต่างใด ๆ ระหว่างปานกลางศาสนามุสลิม
และคู่รุนแรงของ. อาร์กิวเมนต์ไปที่ทั้งสองมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งระบบรัฐอิสลาม, ว่าเป้าหมายทั้งเพื่อทดแทนที่มีอยู่
กำกับและฆราวาสที่พวกเขาจึงแตกต่างกันเฉพาะในระดับของวิธีการของตน,
แต่ในหลักการ. หนังสือเล่มนี้, อย่างไรก็ตาม, ชัดเจนเข้าร่วมในวงวิชาการ
การเมืองศาสนาอิสลาม, which identifi es arguments such as these as neo-Orientalist. เช่น
Esposito แสดง, วิธีการทางการเมืองอิสลามนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คำเขาฆราวาส
การนับถือหลักเดิม'.
มุมมองภายนอกของการเมืองอิสลามคือเน้นหลักในความคิดหัวรุนแรง,
และนี้อาจเกิดจากการสร้าง, การเมืองในส่วนของพลังงาน, ความกลัวของ
อิสลามเป็นศาสนา, ซึ่งแตกต่าง, แปลกและดูเหมือนว่าในฝ่ายค้านที่
Western คิด. หรือมิฉะนั้น, อาจเป็นเพราะกลุ่มหัวรุนแรงหรือต่อสู้ได้
อยู่ตลอดเวลาที่ปรากฏในสื่อโดยเหตุผลของการกระทำของพวกเขา. ในความเป็นจริง, activist
Islamists จริงขอประกาศดังกล่าว. ในขณะที่การคิดรุนแรงและต่อสู้
ทำให้จำเป็นต้องศึกษากลุ่ม extremist, มุ่งเน้นในการก่อการร้ายในชื่อ
ของศาสนาอิสลาม marginalises Islamists ปานกลาง. นอกจากนี้ยังทำให้ cult diffi อธิบายถึง
ความแตกต่างระหว่างศาสนามุสลิมหัวรุนแรงและปานกลาง. ในผล, เน้นวิชาการ
กับกลุ่มหัวรุนแรงหรือต่อสู้ตอกย้ำการรับรู้เชิงลบของประชาชนทั่วไป
ของศาสนาอิสลามในตะวันตก.
เหตุผลเพิ่มเติมว่าทำไม al - Hudaybi โดยเฉพาะไม่ได้รับการศึกษาโดย Western
นักวิชาการได้จะทำอย่างไรกับกิจการภายในของภราดรภาพ. เป็นน่าพิศวง
ที่ชื่อของเขาจะไม่กล่าวถึงมากโดยนักเขียนของมุสลิมภราดรภาพ
ตัวมันเอง. ไม่มีคำอธิบายง่ายๆนี้. เหตุผลหนึ่งอาจเป็นได้ว่าสมาชิก
โดยเฉพาะความเครียดที่เห็นอกเห็นใจสำหรับ al - Banna', depicting เขาเป็นที่เหมาะสมที่สุด
ผู้นำผู้ตายเพื่อความเชื่อของเขา activist. อย่างไรก็ตาม, เป็นจำนวนมาก Brothers ทน
การจำคุก, ทำงานหนักและยังทรมานภายใน >prisons Abd al - Nasir และ
ค่าย, ประวัติส่วนตัวมีผลในความขาดแคลนของวาทกรรมใน Hasan
al - Hudaybi. ดังนั้น, มีแนวโน้มที่จะจำระยะเวลา al - Hudaybi ของผู้นำคือ
เป็นเวลาของการแพ้ใกล้และทำลาย. ยังคง, ประสบการณ์ของ
persecuted ถูกจับในความสัมพันธ์คลุมเครือระหว่างลืมและพิจารณาใหม่.
บัญชีส่วนตัวหลายครั้งได้รับการเผยแพร่ตั้งแต่กลาง
1970s, 2 บรรยายเรื่องการทรมานและเน้นความแน่นอนของความเชื่อ. เพียง
หนังสือบางเล่มที่เขียนโดยมุสลิม Brothers ใช้แนวทางกว้าง, ซึ่ง
รวมถึงการสนทนาของวิกฤตภายในองค์กรและส่วน al - Hudaybi ของ
อยู่ในนั้น. ผู้เขียนผู้ที่จะจัดการปัญหานี้ไม่เพียง แต่เปิดเผยสังคมอ่อนแอ
ตำแหน่งเผชิญหน้า >Abd al - Nasir, แต่ยังเปิดเผยสัญญาณของการสลายตัวภายใน
พี่น้องมุสลิม. 3 นี้นำไปสู่ทัศนคติที่แตกต่าง al - Hudaybi, ด้วย
ที่สุดจิตรเขาเป็นผู้นำไร้ความสามารถขาดบุคลิกภาพเสน่ห์
ของบรรพบุรุษของเขา, al บ้านนา'. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เขาถูกกล่าวหาว่าไม่สั่ง
อำนาจในการรวบรวมปีกที่แตกต่างกันของมุสลิมภราดรภาพ
หรือจะนำตำแหน่ง strong เกี่ยวกับระบบรัฐเผด็จการ. ใน
ดูหลังอยู่คลุมเครือ, มันจะปรากฏเพื่อแสดง al - Hudaybi ไม่เพียงเป็น
การแนะนำ 3
ความล้มเหลว, แต่ยังเป็นเหยื่อของสถานการณ์ทางการเมือง. ในที่สุด, บัญชีเหล่านี้เปิดเผย
ช่องว่างที่เปิดอุดมการณ์ที่จุดเริ่มต้นของระยะเวลาในการประหัตประหาร
1954. ในระดับหนึ่ง, fi Sayyid Qutb lled ช่องว่างนี้. ในระหว่างจำคุกของเขา
เขาพัฒนาวิธีการที่รุนแรง, ปฏิเสธระบบรัฐนั้นเป็นผิดกฎหมาย
และ'ยกเลิกอิสลาม'. ในการพัฒนาแนวคิดการปฏิวัติและการอธิบายจึง
เหตุผลอ้างอิงประหัตประหาร, เขากลายสภาพของเหยื่อ
เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ. ดังนั้น, เขาให้จำคุกหลายพี่น้องมุสลิม, เฉพาะ
สมาชิกสาว, อุดมการณ์ที่พวกเขาสามารถถือเพื่อ.
มันจะต้องมีกล่าวว่า al - Hudaybi ไม่ตอบโต้อย่างเด็ดขาดกับสถานการณ์ของ
วิกฤติภายในและการละลาย. จริง, ในระดับหนึ่ง indecisiveness เขาเรียก
สถานการณ์นี้. นี้ชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงของการประหัตประหาร
(1954–71), เมื่อเขาละไว้เพื่อให้แนวทางที่จะช่วยในการเอาชนะ
สิ้นหวังความรู้สึก ushered in by >Abd al - Nasir ของ imprisonments มวล. ของเขา
ปฏิกิริยากับความคิดหัวรุนแรงที่ชั้น ourished ในเรือนจำและค่ายระหว่าง
บาง, โดยเฉพาะหนุ่ม, สมาชิกมาสายธรรม. ยัก, และนักวิชาการของเขา
โต้แย้งนิติบุคคลไม่ได้มีผลเช่นเดียวกวาด Sayyid Qutb ของ
writings. ใน 1969, al - Hudaybi เสนอแนวคิดในการเขียนปานกลาง Du ของเขา<ที่
Qudat (ไม่ Preachers ผู้พิพากษา). 4 การเขียนนี้, ซึ่งกระจายแอบ
ระหว่างพี่น้องเพื่อนฝูง, ถือว่าเป็น RST fi พิสูจน์สำคัญของ Sayyid
Qutb ความคิดของ. 5 Qutb, ที่ถูกแขวนใน 1966, ได้โดยพิจารณาจากนั้นจะเป็น
ทรมาน, ความคิดของเขาแล้วมี uence infl มาก. นี้ไม่ได้หมายความว่า
ที่ส่วนใหญ่ของพี่น้องมุสลิมไม่ได้ติดตามแนวทางปานกลาง, แต่
ขาดแนวทางการปล่อยให้เป็นใบ้และเสริมการรับรู้ของ al - Hudaybi
เป็นผู้นำอ่อนแอ.
แต่กระนั้น, al - Hudayb'is คิดปานกลางมีผลกระทบต่อเพื่อนของเขา
พี่น้องมุสลิม. หลังจาก amnesty ทั่วไปของ 1971, al - Hudaybi เล่นที่สำคัญ
ส่วนหนึ่งในการสร้างใหม่ขององค์กร. แม้ว่าเขาจะตายใน 1973, เขาปานกลาง
และความคิดซึ่งประนีประนอมกันอย่างต่อเนื่องจะเกี่ยวข้อง. ความจริงที่สหายสนิท
such as Muhammad Hamid Abu Nasr, >Umar al - Tilmisani และเจ้า
Mashhur, ผู้ตายเพิ่ง, ประสบความสำเร็จเขาเป็นผู้นำแสดงความต่อเนื่องของเขา
คิดว่า. นอกจากนี้, บุตรชายของเขา Ma'mun al - Hudaybi มีบทบาทสำคัญใน
ฐานะเลขานุการภราดรภาพและโฆษก. เหตุผลอื่นทำไม
เขาคิดเป็นอยู่ที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อมุสลิม
พี่น้องตั้งแต่ประธาน Anwar al - Sadat ของ. Al - Sadat, ที่ประสบความสำเร็จ >สหรัฐอเมริกา
al - Nasir, ออกจำคุกพี่น้องและเสนอองค์กรครึ่งทางกฎหมาย
สถานะยอมรับ cially แต่ไม่ offi. ระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการ (1971–77) ปฏิบัติตาม,
ในระหว่างที่รัฐบาลยกเลิกการเซ็นเซอร์หนังสือที่เขียนโดย
พี่น้องมุสลิม. เครื่องราวที่เขียนขึ้นจากความทรงจำหลายคนเคยถูกจำคุกเผยแพร่,
such as Zaynab al-Ghazali’s account or al-Hudaybi’s book Du<ที่อนุญาตให้ Qudat
(ไม่ Preachers ผู้พิพากษา). ติดต่อกับที่ผ่านมา, หนังสือเหล่านี้ไม่เพียงรักษา
หน่วยความจำของ cruelties ของ >ประหัตประหาร Abd al - Nasir ของ. Al - Sadat ตาม
วาระของเขาเมื่อเขาได้ตีพิมพ์เหล่านี้ ll fi ตลาด; นี้
เป็นอุบายทางการเมืองโดยเจตนา, อ้างว่าการเปลี่ยนแปลงของทิศทางและจุดมุ่งหมายที่
รัฐบาลใหม่ distancing จากเก่า. สิ่งพิมพ์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของตายแล้วของ
เขียน al - Hudaybi ของไม่ได้มุ่งเพียงที่ให้คำแนะนำเพื่ออุดมการณ์
4 การแนะนำ
พี่น้องมุสลิม; พวกเขาได้เป็นเพราะงบกับ
คิดหัวรุนแรง, และถูกนำมาใช้จึงไปยังที่อยู่ใหม่และปัญหาเพิ่มขึ้น, คือ
จัดตั้งกลุ่ม Islamist, ซึ่งเริ่ม ght fi จริงจังกับ
ระบบการเมืองในช่วงต้น 1970. ในคำเหล่านี้, จาก<ที่ la Qudat ยังคงเป็น
วิจารณ์สำคัญของความคิดหัวรุนแรง.
วัตถุประสงค์หลัก Hasan al - Hudaybi ก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคม, ฉัน. สังคมอียิปต์,
ซึ่ง, ในมุมมองของเขา, ไม่ทราบลักษณะความเชื่อทางการเมืองของอิสลาม. ดังนั้น,
เปลี่ยนจริงสามารถเฉพาะผ่านมาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักและโดย
การแก้ปัญหาของตัวอิสลาม (ตรงข้ามกับการรับรู้ตะวันตก). เท่านั้น
ผ่านการพัฒนาความสามารถสติอิสลามเป้าหมายสูงสุดของ
สถานประกอบการของสังคมอิสลามจะถึง. ให้วิธีนี้, al - Hudaybi
refuted ปฏิวัติโค่น, แทนเทศน์ค่อยๆพัฒนาจาก
ภายใน. จุดสำคัญที่ทำให้การศึกษาและสังคมส่วนร่วม, ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในระบบการเมือง, น่าสนใจโดยภารกิจ ( ของ<วา ) ไปยัง
จิตสำนึกของผู้เชื่อแต่ละ.
ตอนนี้เส้นทางของเขาตามด้วยวันนี้มุสลิมภราดรภาพนี้, ซึ่งความพยายาม
จะรับรู้เป็นพรรคการเมืองและที่ uences infl ตัดสินใจทางการเมือง
ทำโดย infi ltrating โครงสร้างส่วนร่วมทางการเมือง (รัฐสภา, การบริหาร,
องค์กรพัฒนาเอกชน). การศึกษาของมุสลิมภราดรภาพนี้
จาก 1950 จนถึงต้น 1970, จึง, ไม่เพียงชิ้นงานวิจัยใน
ประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของอียิปต์และการวิเคราะห์แนวคิดทางศาสนา, แต่
ยังมีความสัมพันธ์กับการเมืองปัจจุบัน.

Barbara HE. Zollner

HasanHasan Ismail al - Hudaybi นำสังคมของมุสลิมภราดรภาพในช่วงเวลาของวิกฤตและการละลาย. ถัด Hasan บ้านนา - al', ผู้ก่อตั้งและแรกผู้นำขององค์กร, al - Hudaybi ได้เป็นใหญ่กว่ายี่สิบปี. ในระหว่างการเป็นผู้นำของเขาเขาประสบวิจารณ์อย่างรุนแรงจากเพื่อนพี่น้อง.

ต่อไปนี้การปฏิวัติเดือนกรกฎาคม 1952, he was pitted against the antagonism of Abd al-Nasir, who became increasingly infl uential in the council of leading Free Officers. Abd al-Nasir’s determination to thwart the cause of the Brotherhood and its infl uence on society was part of his path to absolute rule. Considering the signifi cance of al-Hudaybi’s years as leader of the Muslim Brotherhood, มันน่าแปลกใจที่มีน้อยงานวิชาการในเรื่อง.

When taking into account that his moderate ideas continue to have a strong infl uence on the policy and attitude of today’s Muslim Brotherhood, ก.. his conciliatory position towards the state system and his refutation of radical ideas, the fact that so little attention is paid to his writing is even more startling. อย่างแน่นอน, there has been interest in the Muslim Brotherhood.

There are quite extensive studies available on Hasan al-Banna’: the founder and fi rst leader of the Muslim Brotherhood has been described as a model figure of Islamic campaigning; others depict him as the originator of threatening political activism in the name of Islam.

There has been even more interest in the ideas of Sayyid Qutb; some see him as the ideologue of Islamist radicalism, ที่มีแนวคิดกลุ่ม extremist ฝึกอบรม; others describe him as a victim of state persecution who developed a theology of liberation in reaction to his maltreatment.

สงสัยไม่มี, it is important to examine the work of these thinkers in order to understand currents of Islamist ideology and Islamist movements. ไม่ว่าคำตัดสินที่ al - Banna และ Qutb, it is a fact that certain ideas of the two thinkers have been incorporated into the modern-day Muslim Brotherhood.

อย่างไรก็ตาม, this focus has led to an incorrect perception that the Islamic movement is necessarily radical in its thinking and/or militant in its deeds, สมมติฐานซึ่งมี, ในปีล่าสุด, been questioned by a number of scholars, ของพวกเขา L John. Edwards, Fred Halliday, Burgat Francois, and Gudrun Krämer.

The following study of Egypt’s Muslim Brotherhood under the leadership of Hasan al-Hudaybi will form an addition to these theses, addressing and reassessing the viewpoint that political Islam is a monolithic block, all in all disposed towards violent means.

There are reasons why al-Hudaybi is hardly mentioned in the literature on the Muslim Brotherhood. The fi rst that comes to mind is the observation that Islamist movements are, โดย nition defi, เห็นเป็น radical พื้นฐาน, anti-democratic and anti-Western.

This reasoning questions any distinction between moderate Islamism and its radical counterpart. The argument goes that both have the objective of establishing an Islamic state system, that they both aim to replace existing secular governance and that they therefore differ only in the degree of their methods, แต่ในหลักการ.

หนังสือเล่มนี้, อย่างไรก็ตาม, clearly joins the scholarly circle on political Islam, which identifi es arguments such as these as neo-Orientalist. As Esposito shows, this approach to political Islam is based on what he terms ‘secular fundamentalism’.

มุมมองภายนอกของการเมืองอิสลามคือเน้นหลักในความคิดหัวรุนแรง, และนี้อาจเกิดจากการสร้าง, การเมืองในส่วนของพลังงาน, of a fear of Islam as a religion, ซึ่งแตกต่าง, แปลกและดูเหมือนว่าในฝ่ายค้านที่

Western คิด. หรือมิฉะนั้น, it may be because radical or even militant groups are constantly appearing in the media by reason of their actions. ในความเป็นจริง, militant Islamists actually seek such publicity.

While radical thought and militant action make it necessary to study extremist groups, the focus on terrorism in the name of Islam marginalises moderate Islamists.

It also makes it difficult to explain the differences between radical and moderate Islamism. ในผล, the scholarly focus on radical or militant groups reinforces the generally negative public perception of Islam in the West.

A further reason why al-Hudaybi in particular has not been studied by Western scholars has to do with the internal affairs of the Brotherhood. It is astonishing that his name is not mentioned much by the writers of the Muslim Brotherhood itself. ไม่มีคำอธิบายง่ายๆนี้.

One reason may be that members particularly stress their sympathies for al-Banna’, depicting him as an ideal leader who died for his activist convictions. อย่างไรก็ตาม, as many Brothers endured imprisonment, hard labour and even torture insideAbd al-Nasir’s prisons and camps, their personal histories have resulted in a dearth of discourse on Hasan al-Hudaybi.

ดังนั้น, there is a tendency to remember al-Hudaybi’s period of leadership as a time of near defeat and destruction. ยังคง, the experiences of the persecuted are caught in the ambiguous relationship between forgetting and reappraisal.

Many personal accounts of the time have been published since the mid 1970s, 2 บรรยายเรื่องการทรมานและเน้นความแน่นอนของความเชื่อ. Only a few of the books written by Muslim Brothers take a broader approach, which includes discussion of a crisis within the organisation and of al-Hudaybi’s part therein. Those authors who do tackle this issue not only reveal the society’s weak position vis-à-vis Abd al-Nasir, แต่ยังเปิดเผยสัญญาณของการสลายตัวภายใน

พี่น้องมุสลิม. 3 นี้นำไปสู่ทัศนคติที่แตกต่าง al - Hudaybi, with most portraying him as an incompetent leader lacking the charismatic personality of his predecessor, al บ้านนา'. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, he was accused of not commanding the authority to bring together the different wings of the Muslim Brotherhood or to adopt a strong position in relation to the authoritarian state system.

In the latter view lies an ambiguity, for it would appear to show al-Hudaybi not just as a failure, แต่ยังเป็นเหยื่อของสถานการณ์ทางการเมือง. ในที่สุด, these accounts reveal an ideological gap which opened at the beginning of the period of persecution in 1954.

ในระดับหนึ่ง, fi Sayyid Qutb lled ช่องว่างนี้. During his imprisonment he developed a radical approach, rejecting the then state system as illegitimate and ‘un-Islamic’. In developing a revolutionary concept and explaining thereby the reasons underlying the persecution, he turned the condition of victimisation into one of pride.

ดังนั้น, เขาให้จำคุกหลายพี่น้องมุสลิม, particularly young members, อุดมการณ์ที่พวกเขาสามารถถือเพื่อ.

It has to be said that al-Hudaybi did not react decisively to the situation of internal crisis and dissolution. จริง, to a certain extent his indecisiveness triggered this situation.

นี้ชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงของการประหัตประหาร (1954–71), when he omitted to provide any guidelines to help in overcoming the feeling hopelessness ushered in by Abd al-Nasir’s mass imprisonments. His reaction to the radical ideas which fl ourished in the prisons and camps among certain, โดยเฉพาะหนุ่ม, สมาชิกมาสายธรรม.

ยัก, his scholarly and juridical argumentation did not have the same sweeping effect as Sayyid Qutb’s writings. ใน 1969, al-Hudaybi proposed a moderate concept in his writing Duat la Qudat (ไม่ Preachers ผู้พิพากษา).

การเขียนนี้, which was secretly distributed among fellow Brothers, is considered the fi rst substantial refutation of Sayyid Qutb’s ideas. 5 Qutb, ที่ถูกแขวนใน 1966, was by then considered to be a martyr, ความคิดของเขาแล้วมี uence infl มาก.

This does not mean that the majority of Muslim Brothers did not pursue a moderate approach, but the lack of guidelines left them voiceless and reinforced the perception of al-Hudaybi as a weak leader.

แต่กระนั้น, al-Hudayb’is moderate thought had an impact on his fellow Muslim Brothers. หลังจาก amnesty ทั่วไปของ 1971, al-Hudaybi played a major part in the re-establishment of the organisation. แม้ว่าเขาจะตายใน 1973, his moderate and conciliatory ideas continued to be relevant.

The fact that close companions such as Muhammad Hamid Abu Nasr, Umar al-Tilmisani and Muhammad Mashhur, ผู้ตายเพิ่ง, succeeded him as leaders shows the continuance of his thought.

นอกจากนี้, his son Ma’mun al-Hudaybi has played a major role in his capacity as the Brotherhood’s secretary and spokesman.

Another reason why his thinking became important lies in the changed attitude towards the Muslim Brotherhood since Anwar al-Sadat’s presidency. Al - Sadat, who succeeded Abd al-Nasir, released the imprisoned Brothers and offered the organisation a half-legal though not offi cially recognised status.

ระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการ (1971–77) ปฏิบัติตาม, during which the government lifted the censorship of books written by Muslim Brothers. เครื่องราวที่เขียนขึ้นจากความทรงจำหลายคนเคยถูกจำคุกเผยแพร่, such as Zaynab al-Ghazali’s account or al-Hudaybi’s book Du<ที่อนุญาตให้ Qudat (ไม่ Preachers ผู้พิพากษา).

ติดต่อกับที่ผ่านมา, these books did not merely preserve the memory of the cruelties of Abd al-Nasir’s persecution.

Al-Sadat followed his own agenda when he allowed these publications to fi ll the market; this was a deliberate political stratagem, implying a change of direction and aimed at distancing the new government from the old.

The posthumous publication of al-Hudaybi’s writings was not merely aimed at providing ideological guidance to the Muslim Brothers; they were distributed because of their statements against radical thought, และถูกนำมาใช้จึงไปยังที่อยู่ใหม่และปัญหาเพิ่มขึ้น, namely the establishment of Islamist groups, which began to fi ght actively against the political system in the early 1970s. ในคำเหล่านี้, Duat la Qudat remains an important critique of radical thought.

วัตถุประสงค์หลัก Hasan al - Hudaybi ก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคม, ฉัน. สังคมอียิปต์, ซึ่ง, ในมุมมองของเขา, ไม่ทราบลักษณะความเชื่อทางการเมืองของอิสลาม. ดังนั้น, real change could only be brought about through creating awareness and by tackling the issue of Islamic identity (ตรงข้ามกับการรับรู้ตะวันตก).

Only through developing a sense of Islamic consciousness could the ultimate goal of the establishment of an Islamic society be reached. ให้วิธีนี้, al-Hudaybi refuted revolutionary overthrow, instead preaching gradual development from within. จุดสำคัญที่ทำให้การศึกษาและสังคมส่วนร่วม, as well as participation in the political system, น่าสนใจโดยภารกิจ ( เรดาวา ) to the consciousness of the individual believer.

ตอนนี้เส้นทางของเขาตามด้วยวันนี้มุสลิมภราดรภาพนี้, which endeavors to be recognised as a political party and which infl uences political decision making by infi ltrating the political participatory structures (รัฐสภา, การบริหาร, องค์กรพัฒนาเอกชน).

This study of the Muslim Brotherhood from the 1950s until the early 1970s, จึง, is not only a piece of research into the modern political history of Egypt and an analysis of a religious ideology, but has also a relationship to current politics.

รายงาน Goldstone ในสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซ่า

Goldstone in Gaza

1. On 3 April 2009, the President of the Human Rights Council established the United Nations
Fact Finding Mission on the Gaza Conflict with the mandate “to investigate all violations of
international human rights law and international humanitarian law that might have been
committed at any time in the context of the military operations that were conducted in Gaza
during the period from 27 ธันวาคม 2008 และ 18 January 2009, whether before, during or
after.”
2. The President appointed Justice Richard Goldstone, former judge of the Constitutional Court
of South Africa and former Prosecutor of the International Criminal Tribunals for the former
Yugoslavia and Rwanda, to head the Mission. The other three appointed members were:
Professor Christine Chinkin, Professor of International Law at the London School of Economics
and Political Science, who was a member of the high-level fact-finding mission to Beit Hanoun
(2008); Ms. Hina Jilani, Advocate of the Supreme Court of Pakistan and former Special
Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders, who was a
member of the International Commission of Inquiry on Darfur (2004); and Colonel Desmond
Travers, a former Officer in Ireland’s Defence Forces and member of the Board of Directors of
the Institute for International Criminal Investigations.
3. As is usual practice, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
(OHCHR) established a secretariat to support the Mission.
4. The Mission interpreted the mandate as requiring it to place the civilian population of the
region at the centre of its concerns regarding the violations of international law.
5. The Mission convened for the first time in Geneva between 4 และ 8 May 2009. ด้วยซ้ำ,
the Mission met in Geneva on 20 May, เกี่ยวกับ 4 และ 5 กรกฎาคม, and between 1 และ 4 สิงหาคม 2009. The
Mission conducted three field visits: two to the Gaza Strip between 30 May and 6 มิถุนายน, และ
between 25 June and 1 กรกฎาคม 2009; and one visit to Amman on 2 และ 3 กรกฎาคม 2009. Several staff of

1. On 3 April 2009, the President of the Human Rights Council established the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict with the mandate “to investigate all violations of international human rights law and international humanitarian law that might have been committed at any time in the context of the military operations that were conducted in Gaza during the period from 27 ธันวาคม 2008 และ 18 January 2009, whether before, during or after.”

2. The President appointed Justice Richard Goldstone, former judge of the Constitutional Court of South Africa and former Prosecutor of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, to head the Mission. The other three appointed members were Professor Christine Chinkin, Professor of International Law at the London School of Economics and Political Science, who was a member of the high-level fact-finding mission to Beit Hanoun (2008); Ms. Hina Jilani, Advocate of the Supreme Court of Pakistan and former Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders, who was a member of the International Commission of Inquiry on Darfur (2004); and Colonel Desmond Travers, a former Officer in Ireland’s Defence Forces and member of the Board of Directors of the Institute for International Criminal Investigations.

3. As is usual practice, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) established a secretariat to support the Mission.

4. The Mission interpreted the mandate as requiring it to place the civilian population of the region at the centre of its concerns regarding the violations of international law.

5. The Mission convened for the first time in Geneva between 4 และ 8 May 2009. ด้วยซ้ำ, the Mission met in Geneva on 20 May, เกี่ยวกับ 4 และ 5 กรกฎาคม, and between 1 และ 4 สิงหาคม 2009. The Mission conducted three field visits: two to the Gaza Strip between 30 May and 6 มิถุนายน, and between 25 June and 1 กรกฎาคม 2009; and one visit to Amman on 2 และ 3 กรกฎาคม 2009. Several staff ofthe Mission’s secretariat were deployed in Gaza from 22 May to 4 กรกฎาคม 2009 to conduct field investigations.

6. Notes verbales were sent to all Member States of the United Nations and United Nations organs and bodies on 7 May 2009. On 8 มิถุนายน 2009 the Mission issued a call for submissions inviting all interested persons and organizations to submit relevant information and documentation to assist in the implementation of its mandate.

7. Public hearings were held in Gaza on 28 และ 29 June and in Geneva on 6 และ 7 กรกฎาคม 2009.

8. The Mission repeatedly sought to obtain the cooperation of the Government of Israel. After numerous attempts had failed, the Mission sought and obtained the assistance of the Government of Egypt to enable it to enter the Gaza Strip through the Rafah crossing.

9. The Mission has enjoyed the support and cooperation of the Palestinian Authority and of the Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations. Due to the lack of cooperation from the Israeli Government, the Mission was unable to meet members of the Palestinian Authority in the West Bank. The Mission did, อย่างไรก็ตาม, meet officials of the Palestinian Authority, including a cabinet minister, in Amman. During its visits to the Gaza Strip, the Mission held meetings with senior members of the Gaza authorities and they extended their full cooperation and support to the Mission.

10. Subsequent to the public hearings in Geneva, the Mission was informed that a Palestinian participant, Mr. Muhammad Srour, had been detained by Israeli security forces when returning to the West Bank and became concerned that his detention may have been a consequence of his appearance before the Mission. The Mission is in contact with him and continues to monitor developments.

The 500 ชาวมุสลิมที่มีอิทธิพลมากที่สุด

scope

introduction
The publication you have in your hands is the first of what we hope will be an
annual series that provides a window into the movers and shakers of the Muslim
world. ขณะนี้มี strived เพื่อเลือกบุคคลที่มีอิทธิพลเป็นมุสลิม, that
is, people whose influence is derived from their practice of Islam or from the fact
that they are Muslim. We think that this gives valuable insight into the different
ways that Muslims impact the world, and also shows the diversity of how people
are living as Muslims today.
Influence is a tricky concept. Its meaning derives from the Latin word influens
meaning to flow-in, pointing to an old astrological idea that unseen forces (like the
moon) affect humanity. The figures on this list have the ability to affect humanity
too. In a variety of different ways each person on this list has influence over the
lives of a large number of people on the earth. The 50 most influential figures
are profiled. Their influence comes from a variety of sources; however they are
unified by the fact that they each affect huge swathes of humanity.
We have then broken up the 500 leaders into 15 categories—Scholarly, Political,
Administrative, Lineage, Preachers, Women, Youth, Philanthropy, Development,
Science and Technology, Arts and Culture, Media, Radicals, International Islamic
Networks, and Issues of the Day—to help you understand the different kinds of
ways Islam and Muslims impact the world today.
Two composite lists show how influence works in different ways: International
Islamic Networks shows people who are at the head of important transnational
networks of Muslims, and Issues of the Day highlights individuals whose
importance is due to current issues affecting humanity.


The publication is the first of what we hope will be an annual series that provides a window into the movers and shakers of the Muslim world.

ขณะนี้มี strived เพื่อเลือกบุคคลที่มีอิทธิพลเป็นมุสลิม, that is, people whose influence is derived from their practice of Islam or from the fact that they are Muslim.

We think that this gives valuable insight into the different ways that Muslims impact the world, and also shows the diversity of how people are living as Muslims today.

Influence is a tricky concept. Its meaning derives from the Latin word influens meaning to flow-in, pointing to an old astrological idea that unseen forces (like the moon) affect humanity. The figures on this list have the ability to affect humanity too. In a variety of different ways each person on this list has influence over the lives of a large number of people on the earth. The 50 most influential figures are profiled. Their influence comes from a variety of sources; however they are unified by the fact that they each affect huge swathes of humanity.

We have then broken up the 500 leaders into 15 categories—Scholarly, Political, Administrative, Lineage, Preachers, Women, Youth, Philanthropy, Development, Science and Technology, Arts and Culture, Media, Radicals, International Islamic Networks, and Issues of the Day—to help you understand the different kinds of ways Islam and Muslims impact the world today.

Two composite lists show how influence works in different ways: International Islamic Networks shows people who are at the head of important transnational networks of Muslims, and Issues of the Day highlights individuals whose importance is due to current issues affecting humanity.